Podkomunita v komunitě

Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Srovnávací analýza služeb světových databázových center 

  Ostráková, Natalie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  (česky) Databázová centra jsou tradičně významnými subjekty informačního průmyslu. Na informačním trhu působí již téměř 50 let, za tu dobu se nabídka jejich služeb změnila. Diplomová práce si klade za cíl zmapovat a základně ...
 • Meziválečné výstavní kolonie Werkbundu jako památka 

  Podholová Varyšová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  Tato práce řeší historii, vývoj a památkovou ochranu a obnovu výstavních kolonií Werkbundu v Evropě. Konkrétně se jedná o šest sídlišť postavených mezi lety 1927-1932 ve Stuttgartu, Brně, Wroclawi, Zurichu, Vídni a Praze ...
 • Jedinec s diagnózou Aspergerův syndrom a jeho vzdělávání 

  Matoušková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 6. 9. 2018
  Základní myšlenkou práce je seznámení s projevy poruchy zvané Aspergerův syndrom, hledání pomoci jedincům s tímto postižením, jejich zapojení do společnosti, zároveň pomoci pedagogům předcházet a řešit vzniklé konflikty. ...
 • The genitive as a style marker 

  Nováková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  Diplomová práce vychází z předpokladu, že užití syntetické a analytické formy genitivu se v angličtině mění, Práce se zaměří na žurnalistické texty (novinové články v seriózních britských online denících), kde k preferenci ...
 • General extenders in English and in Czech 

  Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  Neurčité dovětky (general extenders) jsou vágní víceslovné výrazy (např. or something (like that), and stuff (like that) vs. nebo něco (takovýho), a tak(ový věci)), jež se vyskytují zejména ve spontánní neformální konverzaci, ...
 • Generační zkušenosti v lokálním prostoru: Sepekov 1945 - 1965 

  Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 9. 2018
  (česky) Cílem práce bylo pokusit se o zanalyzování různé generační zkušenosti v lokálním prostoru v jejich vazbě na identity, mentality osob narozených v rozdílném časovém období. Práce zkoumá jednu konkrétní vesnici v ...
 • Venkov a válka. Rekruti z třeboňského panství v habsburské armádě na počátku 18. století 

  Paták, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 9. 2018
  (česky) Raně novověká stálá armáda a venkovské prostředí spolu byly spojeny hustou sítí vztahů a předivem vlivů, které se navenek promítaly do několika odlišných rovin. Velmi důležitou složkou vzájemné interakce byla ...
 • Závazky v partnerských vztazích 

  Matyášová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 3. 9. 2018
  Ve své diplomové práci se zabývám problematikou závazků v partnerských vztazích, které zkoumám jako určitý způsob omezení si svobody z hlediska primárnosti partnera pro získání určité stability ve vzájemnosti. Proto jsem ...
 • Blízká pravda vzdálených metafor: Jak metafory tvoří svět 

  Picková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  Práce se zabývá metaforou a jejím místem ve filosofii. Pomocí Aristotela, Nietzscheho, Ricoeura a dalších se věnuje pojetí metafory jako přenosu a zkoumá důsledky, které z tohoto pojetí plynou pro podmínky pravdivosti. ...
 • Interakční dominance 

  Pařízek, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2018
  Práce se věnuje biosociálnímu modelu statusové stratifikace v malých skupinách. Model vychází z přesvědčení, že lidské statusové chování je evolučním pokračováním zvířecího statusového chování (speciálně u primátů). Každý ...
 • Německé binomiály a možnosti jejich překladu do češtiny 

  Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  Tématem této diplomové práce jsou speciální frazeologické jednotky nazývané binomiály, konkrétně překladové varianty německých binomiálů při jejich převodu do češtiny. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. ...
 • Informační chování studentů lékařských fakult 

  Novák, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  v českém jazyce Úvod. Tato diplomová práce si klade za cíl kvalitativně zmapovat současnou situaci v informačním chování a naplňování informačních potřeb studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, které se mohou ...
 • Adjectival evaluative patterns in lifestyle magazines 

  Podsedníková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci, popis a srovnání výskytu evaluativních adjektiv a adjektivních evaluativních vzorců ve dvou časopisech o životním stylu, Cosmpolitanu (pro ženy) a Esquire (pro muže). V teoretické ...
 • Komunisté, katolíci a výuka náboženství 

  Pácha, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 9. 2018
  Tato práce se snaží historizovat fenomén výuky náboženství v českých zemích, především v období 1950-1956. Předmětem zájmu je v první části práce analýza vztahu Komunistické strany Československa a římskokatolické církve ...
 • Cenzor a literát Jan Nepomuk Václav Zimmermann (1788-1836) 

  Novotná, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  Cílem této práce je představení a zhodnocení osobnosti Jana Nepomuka Václava Zimmermanna (1788-1836), cenzora a literáta, ve všech kontextech knižní kultury, do kterých zasáhl, a posouzení, zda je jeho spíše negativní ...
 • Analýza a porovnání dialogických a jazykových aspektů v interakcích youtuberů a raperů prostřednictvím zveřejňování hudební/audiovizuální tvorby 

  Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2018
  Cílem této práce je představit koncept nazvaný digitální dialogická síť. Tento koncept je inspirovaný dříve vypracovaným konceptem zvaným mediální dialogická síť, který slouží k popisu dialogických interakcí, k nimž může ...
 • Básnické antologie jako součást vzdělání a výchovy čínských dětí za dynastie Qing se zvláštním zřetelem k Tang shi sanbai shou 

  Paštěka, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2018
  Práce se věnuje vzdělání a výchově dětí v Číně za dynastie Qing se zaměřením na studium poezie a zejména antologii Tři sta tangských básní. Vychází z celkové charakteristiky tradičního vzdělání v Číně, jak ji podává stávající ...
 • Sídliště kultury s lineární keramikou v Praze Komořanech v poloze "Na Poustkách" 

  Němcová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 9. 2018
  Předložená diplomová práce si klade za cíl zpracování archeologického výzkumu sídliště kultury s lineární keramikou. Výzkum proběhl v Praze-Komořanech "Na Poustkách" v roce 2014. Práce představuje dějiny bádání v oblasti ...
 • Srovnání spolupráce profesionálů během rozvodů ve vybraných evropských zemích 

  Mýlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 6. 9. 2018
  Vzhledem k trendu stále vysoké rozvodovosti nabízí spolupráce mezi profesionály možné nástroje, které mohou vést k zefektivnění a zrychlení celého procesu rozvodu. Předložená diplomová práce pojednává o spolupráci ...
 • Umělecká kritika Ramsíse Junána 

  Patrášová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2018
  Práca Umelecká Kritika Ramsīsa Jūnāna sa zaoberá analýzou odbornej teoretickej tvorby egyptského maliara a kritika Ramsīsa Jūnāna. Sústreďuje sa na analýzu hlavných tém jeho práce, ich interpretáciu v umelecko-historickom ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV