Podkomunita v komunitě

Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Současné tendence obouvidových sloves v češtině 

  Hladíková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 6. 2018
  Tato práce se zabývá českými obouvidovými slovesy, a to slovesy původně českými, nikoliv častěji diskutovanými slovesy cizího původu. Cílem textu je zhodnotit, nakolik jsou slovesa vnímána českými mluvčími jako obouvidová, ...
 • Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie 

  Píša, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie Petr Píša Disertační práce analyzuje a interpretuje roli cenzury a dalších institucionálních i strukturálních mechanismů, jež se podílely na regulaci literární ...
 • Systém sociálně právní ochrany dětí v České republice a v Norsku 

  Hauptová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2018
  Tato práce se zaměřuje na mezinárodní porovnání systému sociálně právní ochrany dětí v České republice se systémem sociálně právní ochrany dětí v Norsku. Toto téma jsem si zvolila hlavně z důvodu, že jsem v rámci svého ...
 • Explicit information on pronunciation in EFL coursebooks used at Czech upper-secondary schools 

  Brabcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 5. 2018
  Přestože je výslovnost považována za důležitou jazykovou kompetenci, v hodinách angličtiny jí obvykle není věnováno moc pozornosti. Učitelé sami přiznávají, že nejsou dostatečně kvalifikovaní tuto jazykovou oblast učit, a ...
 • Příspěvek ke studiu ozbrojeného neorganizovaného odporu proti nacistické/fašistické tyranii (okupační moci) za druhé světové války ve filmu 

  Blümel, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2018
  V diplomové práci se zabývám ozbrojeným neorganizovaným odporem proti nacistické/fašistické okupační moci za druhé světové války v historickém filmu. Analyzuji vybrané filmy reflektující odboj v osmi státech západní Evropy ...
 • Specifika motivace k práci a pracovních preferencí u takzvaných generací X a Y 

  Čápová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  Generace X (vymezena lety 1964 - 1982) a Generace Y (vymezena lety 1983 - 1999) jsou v dnešní době velmi aktuálním tématem, protože se začínají ve velké míře střetávat na pracovištích a často se mluví o jejich rozdílnosti, ...
 • Comprehensibility and pleasantness of different varieties of English as judged by Czech listeners 

  Jakšič, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Tato diplomová práce zkoumá, jak čeští posluchači vnímají různé akcenty angličtiny z hlediska míry porozumění, zvukové atraktivity, vnímaného socioekonomického postavení mluvčího a vhodnosti výslovnosti pro výuku. Hlavním ...
 • Kritická reflexe dopadů implementace agilních metod projektování - případová studie ve vybraných společnostech v komerčním sektoru 

  Garmash, Sofya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2018
  ohoto procesu. První kapitola stručně popisuje historii východiska dané skupiny metod řízení projektů, a to i s porovnáním agilních metod - struktuře a zároveň o některých konkrétních metodách. Poslední část dané kapitoly ...
 • Cante jondo jako reflexe pocitu osamocení 

  Jenerálová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2018
  Cílem diplomové práce Cante jondo jako reflexe osamocení příslušníků flamencové komunity, je rozebrat fenomén flamencového cante jondo a zaměřit se především na jeho literární stránku. V a rozebrány jejich sloky, kde důraz ...
 • Problematika současného českého trampingu v osadách a campech 

  Jozová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  (česky) problematik fenoménu trampingu je vztah ke krajině, přírodě a její uchopení ve vlastním svébytném obrazu. Základní podstatou této činnosti je především trávení času v přírodě, v lesích, mimo město. Toto trávení ...
 • Junák - český skaut? K ideovým kořenům českého skautingu. 

  Jiráň, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Práce je zamřena na období vzniku a formování českého skautingu. Z důvodu malého dochování pramenů archivní povahy bylo pro práci využito hlavně tištěných pramenů. Postupoval jsem hlavně metodou textologické a komparativní ...
 • Páni z Koldic a páni z Bergova na českém královském dvoře v 15. století 

  Jirsík, Tobiáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Lucemburský dvůr přilákal několik rodů, které měly příležitost získat dobré postavení pomocí služby v užším okruhu dvora a získáváním úřadů. Dvůr byl otevřený šlechticům, u nichž byla očekávána loajalita, ideální byly nově ...
 • The Israeli Secular Society in the View of the Haredi Press 

  Glacová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2018
  Cílem práce je rozbor vývoje a charakteristiky židovského ultra-ortodoxního (ḥaredi) tisku v Izraeli s důrazem na jeho vztah k ostatním skupinám izraelské společnosti. Nejprve shrnujeme historické pozadí ḥaredi tisku jak ...
 • Proces zkvalitňování edukačního programu jako metody kariérního poradenství 

  Černá, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 5. 2018
  Předkládaná práce je zaměřena do oblasti kariérního poradenství, konkrétně na podporu studentů středních škol, kteří stojí před volbou dalšího profesního směřování. Práce se zabývá edukačním programem (zaměřeným právě do ...
 • Jak uchazeči volí vysokou školu? Aplikace Conjoint analýzy 

  Ehrlichová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 6. 2018
  (česky) V této práci zkoumám preference humanitně orientovaných žáků 3. ročníků gymnázií při jejich volbě vysoké školy, na kterou si podají přihlášku. Teoretická část slouží jako shrnutí podkladů pro obsahovou analýzu ...
 • Partikule v mluveném jazyce 

  Adamovičová, Ana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
  Tato práce si klade za cíl zmapovat téma, kterému v české lingvistice zatím nebyla systematicky věnována dostatečná pozornost. Vychází z materiálu Pražského mluveného korpusu (PMK) obsahujícího řadu nahrávek autentického ...
 • Interaktivní knihy pro děti - výzkum informačního chování 

  Adamcová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2018
  Diplomová práce se zabývá problematikou interaktivních knih a jejich vlivu na vzdělávání předškolních dětí, která je v českém prostředí zatím stále neprozkoumanou oblastí. Cílem práce je porovnání papírové knihy s knihou ...
 • Proměna a vývoj feministických hnutí v Koreji po roce 1980 

  Boukalová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 15. 6. 2018
  Předmětem této diplomové práce je analýza historicko-politických faktorů, které se podílely na vývoji a vzniku feministických hnutí v Koreji po roce 1980. První část se věnuje pracovním podmínkám žen, zaměstnaných v ...
 • Význam sociální rehabilitace u klientů po amputaci končetiny v domácí péči 

  Bartůňková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2018
  Diplomová práce se věnuje tématu sociální rehabilitace u klientů po amputaci dolních končetin/y v domácí péči. Práce je zaměřena na popis současného stavu a koncepce sociální rehabilitace jako jedné ze složek ucelené ...
 • Zpracování periodik v ČR a v zahraničí, vývoj směrem k RDA pravidlům 

  Burkertová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2018
  Cílem práce je na základě průzkumu a analýzy bibliografického zpracování seriálů ve vybraných českých a zahraničních knihovnách zhodnotit současné postupy a naznačit vývoj katalogizační praxe směrem k RDA pravidlům. Diplomová ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV