Zobrazují se záznamy 1-20 z 20519

  • Absurdní konsekvence: Beckett a Berkeley 

   Adar, Einat (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 12. 6. 2018
   1 Abstrakt Samuel Beckett je dobře znám jako filosoficky orientovaný autor. Ve své tvorbě čerpá z řady filosofických děl, s jejichž pomocí vytváří znepokojivé obrazy a spletité texty, v nichž moderní myslitelé často spatřují ...
  • Logický pluralismus v historické perspektivě 

   Arazim, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 4. 6. 2018
   Logický pluralismus v historické perspektivě Pluralita logik je pojata jako výzva k hledání hlubšího pochopení povahy a významu logiky. Jsou zváženy dva základní přístupy k vymezování logiky vůči jiným disciplínám, totiž ...
  • Usuzování s nekonzistentními informacemi 

   Přenosil, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Tato dizertační práce studuje extenze čtyřhodnotové Belnapovy-Dunnovy logiky, tzv. superbelnapovské logiky, z pohledu abstraktní algebraické logiky. Popisujeme v ní globální strukturu svazu superbelnapovských logik a ukazu- ...
  • Postoje veřejnosti k politikám mitigace změny klimatu 

   Kyselá, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 6. 2018
   Předložená disertační práce je založena na systematické rešerši empirických studií publikovaných v posledních 15 letech (n=164), které zkoumají postoje veřejnosti vůči mitigačním politikám změny klimatu. Rešerše studií se ...
  • Combinatorics of filters on the natural numbers 

   Chládek, Alexandr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 20. 9. 2018
   Práce se věnuje kombinatorickým vlastnostem filtrů na přirozených číslech. Obsahuje úvod do problematiky definovatelnosti filtrů a jejich kombinatoriky, definice základních typů filrů: P-filtr, Q-filtr, Rapid filtr; ...
  • Proměny psané norštiny a jejich odraz v tisku na území Spojených států během 19. století a první poloviny 20. století 

   Bartásková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 14. 6. 2018
   Disertační práce je zaměřena na vývoj psané norštiny na území Spojených států amerických v období druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Jako výchozí materiál pro dokumentaci jazykových změn byla použita ...
  • Jazykové biografie a sociální sítě příslušníků české národnostní menšiny (na příkladu česko-chorvatského a chorvatsko-českého bilingvismu Čechů v Chorvatsku 

   Stranjik, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 22. 9. 2017
   Cílem práce Jazykové biografie a sociální sítě příslušníků české národnostní menšiny (na příkladu česko-chorvatského a chorvatsko-českého bilingvismu Čechů v Chorvatsku) je přispět k poznání jazykového chování příslušníků ...
  • Vlastními slovy studentů a podle výsledků estů: Smíšený výzkum porovnávající dva způsoby adminisrace testů 

   Nepivodová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 4. 2018
  • Venkov a válka. Rekruti z třeboňského panství v habsburské armádě na počátku 18. století 

   Paták, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 5. 9. 2018
   (česky) Raně novověká stálá armáda a venkovské prostředí spolu byly spojeny hustou sítí vztahů a předivem vlivů, které se navenek promítaly do několika odlišných rovin. Velmi důležitou složkou vzájemné interakce byla ...
  • Závazky v partnerských vztazích 

   Matyášová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 3. 9. 2018
   Ve své diplomové práci se zabývám problematikou závazků v partnerských vztazích, které zkoumám jako určitý způsob omezení si svobody z hlediska primárnosti partnera pro získání určité stability ve vzájemnosti. Proto jsem ...
  • Blízká pravda vzdálených metafor: Jak metafory tvoří svět 

   Picková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 10. 9. 2018
   Práce se zabývá metaforou a jejím místem ve filosofii. Pomocí Aristotela, Nietzscheho, Ricoeura a dalších se věnuje pojetí metafory jako přenosu a zkoumá důsledky, které z tohoto pojetí plynou pro podmínky pravdivosti. ...
  • Interakční dominance 

   Pařízek, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 4. 9. 2018
   Práce se věnuje biosociálnímu modelu statusové stratifikace v malých skupinách. Model vychází z přesvědčení, že lidské statusové chování je evolučním pokračováním zvířecího statusového chování (speciálně u primátů). Každý ...
  • Německé binomiály a možnosti jejich překladu do češtiny 

   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 10. 9. 2018
   Tématem této diplomové práce jsou speciální frazeologické jednotky nazývané binomiály, konkrétně překladové varianty německých binomiálů při jejich převodu do češtiny. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. ...
  • Informační chování studentů lékařských fakult 

   Novák, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 10. 9. 2018
   v českém jazyce Úvod. Tato diplomová práce si klade za cíl kvalitativně zmapovat současnou situaci v informačním chování a naplňování informačních potřeb studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, které se mohou ...
  • Adjectival evaluative patterns in lifestyle magazines 

   Podsedníková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 10. 9. 2018
   Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci, popis a srovnání výskytu evaluativních adjektiv a adjektivních evaluativních vzorců ve dvou časopisech o životním stylu, Cosmpolitanu (pro ženy) a Esquire (pro muže). V teoretické ...
  • Komunisté, katolíci a výuka náboženství 

   Pácha, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 5. 9. 2018
   Tato práce se snaží historizovat fenomén výuky náboženství v českých zemích, především v období 1950-1956. Předmětem zájmu je v první části práce analýza vztahu Komunistické strany Československa a římskokatolické církve ...
  • Cenzor a literát Jan Nepomuk Václav Zimmermann (1788-1836) 

   Novotná, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 10. 9. 2018
   Cílem této práce je představení a zhodnocení osobnosti Jana Nepomuka Václava Zimmermanna (1788-1836), cenzora a literáta, ve všech kontextech knižní kultury, do kterých zasáhl, a posouzení, zda je jeho spíše negativní ...
  • Analýza a porovnání dialogických a jazykových aspektů v interakcích youtuberů a raperů prostřednictvím zveřejňování hudební/audiovizuální tvorby 

   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2018
   Cílem této práce je představit koncept nazvaný digitální dialogická síť. Tento koncept je inspirovaný dříve vypracovaným konceptem zvaným mediální dialogická síť, který slouží k popisu dialogických interakcí, k nimž může ...
  • Básnické antologie jako součást vzdělání a výchovy čínských dětí za dynastie Qing se zvláštním zřetelem k Tang shi sanbai shou 

   Paštěka, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 4. 9. 2018
   Práce se věnuje vzdělání a výchově dětí v Číně za dynastie Qing se zaměřením na studium poezie a zejména antologii Tři sta tangských básní. Vychází z celkové charakteristiky tradičního vzdělání v Číně, jak ji podává stávající ...
  • Sídliště kultury s lineární keramikou v Praze Komořanech v poloze "Na Poustkách" 

   Němcová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 5. 9. 2018
   Předložená diplomová práce si klade za cíl zpracování archeologického výzkumu sídliště kultury s lineární keramikou. Výzkum proběhl v Praze-Komořanech "Na Poustkách" v roce 2014. Práce představuje dějiny bádání v oblasti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV