Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vybrané psychologické aspekty zdravého životního stylu 

  Běrská, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 6. 2019
  Bakalářská práce se věnuje psychosomatickým aspektům duševních poruch. Popisuje interdisciplinární poznatky o komunikaci mezi mozkem, střevem a jeho mikrobiomem. Práce shrnuje roli osy střevo- mozek-mikrobiom v otázce ...
 • Vstupování dělnického hnutí do veřejného prostoru: Třebíč na konci 19. a počátku 20. století 

  Šmejkal, Boleslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  Po listopadu 1989 bylo zkoumání dělnického hnutí, kdysi privilegované disciplíny československé historiografie, na bezmála 20 let přerušeno. Bakalářská práce (BP) chce toto téma uchopit neotřelým způsobem. Inspirována je ...
 • Vystěhovalectví z českých zemí do Brazílie v 19. století 

  Polakovič, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Disertační práce Historie vystěhovalectví z českých zemí do Brazílie v 19. století obrací pozornost k českým stopám v Brazílii ve větším záběru a hloubce, než bylo učiněno v dosavadních dostupných odborných pracích a ...
 • Neologická kompozita s prvním členem číslovkového původu 

  Kobylková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 10. 6. 2019
  Bakalářská práce se zaměřuje na uplatnění číslovek jako prvních členů nových (neologických) kompozit. Kompozita byla excerpována ze Slovníku neologizmů 1, 2 a databáze Neomat. Na základě tohoto materiálu bylo popsáno, které ...
 • Umění Majdanu 

  Kolotusha, Tetiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  Diplomová práce "Umění během revoluce na Ukrajině 2013-2014" si klade za cíl shrnout výtvarnou tvorbu, která vznikla v průběhu tzv. revoluce Důstojnosti. Práci lze rozdělit do tří hlavních částí. První část je věnovaná ...
 • Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy "zeichnen heißt sehen"; Heike Kelter, Haupt, 2013. 

  Paulů, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  Předložená bakalářská práce sestává ze dvou částí. První částí je překlad vybraných kapitol populárně naučné knihy zeichnen heißt sehen od německé autorky, kreslířky Heike Kelter. Cílem této práce je vytvoření funkčně ...
 • Specifika psychoterapeutických přístupů v léčbě deprese 

  Minářová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 21. 6. 2019
  Bakalářská práce se zabývá specifiky vybraných psychoterapeutických přístupů v léčbě deprese. První kapitola literárně-přehledové části vymezuje diagnostiku, epidemiologii, etiologii a rizika deprese. Těžiště literárně-přehledové ...
 • Patočkova poválečná fenomenologie člověka 

  Raška, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 6. 2019
  Tato bakalářská práce má za cíl interpretovat Patočkovu poválečnou fenomenologii člověka. Vychází přitom především z textu Věčnost a dějinnost, který Patočka sepsal v roce 1947 a nabízí jeho výklad. Právě pojetí člověka ...
 • Het dove personage als "de ander" in de Nederlandse literatuur van het begin van de 21e eeuw 

  Šmejkalová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 13. 6. 2019
  Bakalářská práce je zaměřena a vnímání (sebe sama) neslyšících postav v nizozemské literatuře počátku 21. století. Jsou analyzovány tři knihy - Ik heb mijn naam terug od Yvonne Keminkové, Doof od Sisky Mulderové a Kolja ...
 • Informační chování středoškolských učitelů 

  Víchová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  Práce se zaměřuje na informační chování učitelů pracujících na středních školách v okolí Hradce Králové. Výzkum probíhal formou dotazníků a doplňkových rozhovorů, je zaměřen na informační potřeby, zdroje, vyhledávání ...
 • Pojetí pohřbu v hinduismu 

  Beranová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby, jakými lze podle Jonathana Parryho interpretovat hinduistický pohřeb. Zejména zde bude přiblíženo Parryho pojetí hinduistického pohřbu jako poslední oběti zesnulého a obnovy života ...
 • Obhajoba Millova principu svobody v rámci utilitarismu 

  Nečas, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 6. 2019
  Obhajoba Millova principu svobody v rámci utilitarismu Michael Nečas Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou s Millovým pojetím principu svobody v rámci jeho utilitarismu. V práci je představeno Millovo ...
 • Současné britské divadlo 

  Pösingerová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  Předmětem bakalářské práce je představení metody výchovy herců a studentů herectví na univerzitách ve Velké Británii. Analyzována je v současnosti nejčastěji používaná herecká metoda Sanforda Meisnera, která rozvíjí u herců ...
 • Syntéza autorské a lidové textilní tvorby v ÚLUV 

  Žižková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav pro dějiny umění Diplomová práce Bc. Barbora Žižková Syntéza autorské a lidové textilní tvorby v ÚLUV Synthesis of artistic and folk textile production in ÚLUV 2019 vedoucí ...
 • Sociální aspekty stárnutí u osob bez domova v souvislosti se systémovými opatřeními v Praze 

  Pěnkava, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Bezdomovectví je sociálně deviantní jev, zapříčiněný neschopností jedince řešit krizové situace a způsobující destrukci zejména vztahového, ale také materiálního prostředí. U svých nositelů způsobuje sociální exkluzi, která ...
 • Vyrovnávání se s komunistickou minulostí: proměny historické edukace v České republice po roce 1989 

  Najbert, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Cílem disertační práce je přispět k zintenzivnění debaty o potřebě inovovat historickou edukaci v České republice. Zkoumá diskurz vyrovnávání se s komunistickou minulostí a jeho důsledky pro historické vzdělávání. V úvodu ...
 • Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed 

  Jakl, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Název práce: Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed Autor: Mgr. Tomáš Jakl Abstrakt: Jsou válečná tažení, která jdou popsat jednoduše, jiná obtížně a některé nejde rekonstruovat plynulým ...
 • Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy 

  Michálková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy Abstrakt: Cílem práce je popsat a srovnat 10 světových digitálních knihoven, které zpřístupňují středověké rukopisy. Na začátku práce budou zmapovány trendy ve ...
 • Chybovost v překladech právních textů do češtiny publikovaných v Úředním věstníku Evropské unie 

  Tomíčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Tato diplomová práce zkoumá chybovost v českých překladech právních textů publikovaných v Úředním věstníku Evropské unie pomocí nástrojů pro automatickou kontrolu kvalitu. V teoretické části je stanoven cíl práce, jímž je ...
 • Představa interpretační tradice v České filharmonii: Příklad Dvořákovy "Novosvětské" symfonie 

  Mišejková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 6. 2019
  V této práci se snažím najít a popsat konkrétní znaky interpretační tradice Novosvětské symfonie v podání České filharmonie. K tomu jsem zvolila kombinaci dvou metod - metody polostrukturovaných rozhovorů spolu s analýzou ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV