Poslední příspěvky

 • "Džemevi" - domy shromáždění alevitů v Turecku 

  Vytejčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Předmětem této práce jsou domy shromáždění - cemevi u alevitů v Turecku. Současní alevité navazují na tzv. Kızılbaşe, kteří žili na území Osmanské říše a na učení mystic- kého řádu bektášíja, který byl spojen s Osmanskou ...
 • Hebrejský knihtisk v Praze 1512 - 1672 

  Sixtová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Cílem práce je předložení kompletního bibliografického soupisu dokumentované hebrejské a jidiš produkce pražských židovských tiskáren mezi lety 1512 a 1672. Soupis je založen na původním detailním popisu identifikovaných ...
 • Tradice a obyčeje v české a ukrajinské literatuře 19. století 

  Golovan, Nelli (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2017
  (česky) Bakalářská práce se věnuje tradicím a obyčejům v české a ukrajinské literatuře 19. století. Práce obsahuje teoretickou část se stručným popisem vývoje české a ukrajinské literatury 19. století, ve které jsou zmíněné ...
 • Sociální dovednosti všeobecných sester pracujících na specializovaných odděleních 

  Woleská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 5. 2018
  Hlavní záměr výzkumné studie je zjištění sociálních dovedností všeobecných sester pracujících na specializovaných odděleních - anesteziologie, resuscitace a na dalších odděleních intenzivní péče. Teoretická část se zabývá ...
 • Masturbační aktivity a fantazie obyvatel České republiky 

  Tichotová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 5. 2018
  Cíl: Cílem předkládané práce je zmapovat dosud málo probádanou oblast masturbačních aktivit a masturbačních fantazií obyvatel České republiky. Dalším cílem je prozkoumat souvislosti mezi některými oblastmi masturbace a ...
 • Sexualita uživatelů marihuany 

  Schneider Hrouzková, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 5. 2018
  Cíle: V rámci výzkumného problému jsme sledovali šest dílčích cílů výzkumu. Prvním cílem výzkumu bylo popsat sexuální chování uživatelů marihuany ve vybraných oblastech sexuality na základě dat získaných dotazníkovým ...
 • Na hranicích metafyziky. Pokus o interpretaci Patočkovy filosofie negativního platonismu 

  Sladký, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 5. 2018
  Cílem práce je interpretace filosofie negativního platonismu, jíž se Jan Patočka zabýval v průběhu 50. let 20. století. V první části práce je negativní platonismus, jehož předběžný pojem je získán výkladem stejnojmenné ...
 • Příslušníci rakousko-uherského letectva z českých zemí 

  Rajlich, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 5. 2018
  The aim of this paper is to outline the share of airmen from the Czech lands in the formation, organizational and personnel construction, technical development and operational deployment of the Austro-Hungarian Air Force ...
 • Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových v češtině 

  Koutová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 9. 5. 2018
  Tématem této disertační práce je užívání slovesných časů ve vedlejších větách obsahových v češtině. Zkoumáme zde užití relativních a absolutních časů a s tím související rozdíly mezi vedlejšími větami obsahovými a doplňovacími. ...
 • Staročeský apokryf o Jozefovi Egyptském 

  Sichálek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 4. 2018
  Staročeské apokryfní vyprávění o Jozefovi Egyptském, známé pod názvem Život Jozefóv, nepoutalo od konce 19. století přílišný zájem editorů ani literárních historiků; ústřední filologické otázky s ním spjaté tak dosud ...
 • In Their Own Words and By the Test Results: A mixed methods study of the comparison of two modes of test administration 

  Nepivodová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 4. 2018
 • Možnosti zaměstnání osob bez domova 

  Zimová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 1. 2. 2018
  (česky) Diplomová práce pojednává o problematice integrace osob bez domova na pracovní trh. Lidé žijící na ulici ztrácí po určité době pracovní návyky, sociální kontakty a motivaci pro změnu své situace. Hlavním cílem práce ...
 • Římské tábory u Numantie ve světle literárních a archeologických pramenů, geografických infomačních systémů (Ibérie, 2. století př. Kr.) 

  Krahulcová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 4. 2018
  4 Abstrakt Předkládaná rigorózní práce je zacílena na římská vojenská zařízení z blízkého i vzdálenějšího okolí keltiberského města Numantia (2. století př. Kr.) a na jejich zpracování z co nejširšího úhlu pohledu. Jedná ...
 • Možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova 

  Novotný, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 4. 2018
  Tématem rigorózní práce, která vznikla na doporučení zkušební komise rozšířením a doplněním diplomové práce, jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této ...
 • Naplnění potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice 

  Froňková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 4. 2018
  (česky) Rigorózní práce se věnuje tématu naplňování potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice. Vymezuje formu a podobu pobytové sociální služby azylového ubytování pro matky s dětmi v české ...
 • Senior jako dobrovolník v sociální práci 

  Šedivý, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 4. 2018
  Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce ...
 • Zvládání zátěže a další psychologické aspekty u rodičů dětí s poruchou autistického spektra 

  Řeháková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 11. 4. 2018
  Rigorózní práce se věnuje tématu rodičovské péče o děti s poruchou autistického spektra. V teoretické části jsou popsány hlavní oblasti, ve kterých se poruchy autistického spektra projevují a popis jednotlivých poruch. ...
 • Cechy pražských měst od jejich počátku až do zrušení cechovního zřízení 

  Smrž, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 9. 4. 2018
  (česky) Předkládaná rigorózní práce sleduje vývoj pražských cechů od počátků tohoto živnosten- ského zřízení ve středověku až do jeho zániku v roce 1860. Výzkum byl prováděn na území historických celků, které ve sledovaném ...
 • Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století 

  Koula, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 4. 2018
  Rigorózní práce se zabývá dvěma představiteli rodu Šternberků Alešem Holickým a jeho synem Petrem. Nejprve je pozornost věnována Alešovi a jeho činnosti v Zikmundově táboře. Mapuje Šternberkův politický program, jeho ...
 • České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou 

  Soukup, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 4. 2018
  Přítomná práce je věnována analýze proměn recepce Franze Kafky v českém prostředí před druhou světovou válkou, konkrétně zkoumání českých překladů a českojazyčných kritických reflexí jeho prací. Práce je rozdělena do dvou ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV