• Žánr pololidové literatury v díle Ibn Zunbula: Āchirat al-mamālīk. Wāqi'at al-sultān al-Ghūrī ma'a Salim al-'uthmānī (Konec mamlúků. Bitva sultána al-Ghūrīho s osmanským sultánem Selimem) 

   Moustafa, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   S vědomím toho, že má magisterská práce byla pouhým nahlédnutím do díla lbn Zunbula a že zájem o toto dílo stoupá, je cílem této práce podrobnější obsahová a formální analýza jedné z obsáhlejších verzí lbn Zunbulova rukopisu. ...
  • Mýtus P. Antonína Koniáše a jeho proměny 

   Beneš, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 11. 2006
   Pojem "mýtus" - chápaný ve smyslu falešných, iluzorních představ -je používán i v následující disertační práci, jež si klade za cíl zdokumentovat a analyzovat problematiku genese, vývoje a funkce mýtu, s nímž je ...
  • Příspěvek výuky na vyšších zdravotnických školách k humanizaci poskytované péče v praxi 

   Pořádková, Miluše (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 12. 2006
   V rigorosni pnici poukazujeme na vYukovou problematiku na vyssich zdravotnickYch skolach voblasti osobnostniho rozvoje absolvenm studijniho oboru vseobecna sestra. Vychovu a vzdelav:ini sester, jez by v praxi melo pnspivat ...
  • Vliv druhé berlínské krize na zahraniční politiku Spolkové republiky Německo 1958-1961 

   Janoušek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 2. 2. 2006
   Spolkové republice Německo se v padesátých letech dvacátého století postupně podařilo zařadit mezi standardní západoevropské země. Její členství v NATO a aktivní účast na procesu evropské integrace přispěly alespoň k ...
  • Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe 

   Jetmarová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 11. 2006
   Na předcházejících stránkách Jsem se pokusila analyzovat nejdůležitější aspekty problematiky andských hudebníků v Evropě a v Severní Americe. V evropském kontextu tento unikátní fenomén v současnosti postupně zaniká, aniž ...
  • Ritualizace smrti a umírání v revoluci 1848: kult mrtvých 

   Randák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 10. 2006
   Co mě tedy přivedlo k problematice ritualizace smrti a umírání v revoluci roku 1848? Na jedné straně to byl zájem o téma v českém prostředí netradiční a vlastně neznámé, na straně druhé to byly praktické důvody. Abych se ...
  • Islám ve společnosti Ferganské doliny za carské a sovětské vlády 

   Exnerová, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 12. 2006
   Tématem disertační práce se stala analýza vývoje islámu ve společnosti Ferganské doliny za carského a sovětského režimu. Cílem práce je odpovědět na otázku, jakou roli hrál islám v místní společnosti po více než sto letech ...
  • Podnikání v dalším vzdělávání 

   Chládek, Marcel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 11. 2006
   Předložená rigorózní práce se zabývá problematikou podnikatelské činnosti v dalším vzdělávání dospělých. Autor práce se snažil postihnout specifika podnikání v této oblasti z různých úhlů pohledu, zejména ekonomie, podnikové ...
  • Theory and practice of Czech bilingual specialized dictionaries 

   Brabcová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 11. 2006
   Tematem predkl<idane disertacni pnice je teorie a praxe dvojjazycne speciaJni Iexikografie se zvIastnim zamerenim na tvorbu dvojjazycnych odbornych slovniku pro ceske uzivateIe. Hlavnim ciIem prace je vypracovani puvodni ...
  • Kategorie pádu jako problém aplikované lingvistiky 

   Mrkvičková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 6. 2006
   Jednou z centrálních oblastí vědy nazývané aplikovaná lingvistika je problematika učení se a vyučování cizímu jazyku. Mezi jazyky, jejichž zahraniční studenti mají možnost navštěvovat řadu kurzů, používat specializované ...
  • Mišna - Tosefta - Bavli. Žánrová charakteristika dokumentů rabínské literatury formativního období 

   Sládek, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 4. 2006
   V úvodních kapitolách představujeme tři z klíčových dokumentů formativního období: Mišnu, Toseftu a Bavli. Poprvé v českém prostředí jsou tyto texty pojednány dokumentární metodou, jejímž cílem je stanovení vůdčích rysů ...
  • Temporální a spektrální struktura českých explozív 

   Machač, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 9. 2006
   Předmětem této práce je popis českých orálních explozív p b t d tˇ dˇ k g v intervokalické pozici. Výzkum se ubírá dvojím směrem: u všech explozív zkoumáme jejich temporální vlastnosti a u explozív neznělých vybrané ...
  • Mizející "beduínský" šperk: typologie a terénní výzkum 

   Sodomková, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   Tato prace je venovana bedufnskemu sperku, jeho druhlim, zpracovanf a identifikaci. Nektere kapitoly, napr. Bedufni - zivot a kultura a Zena v islamske spolecnosti, jsou nezbytnym a nepostradatelnym dophlkem toho, aby ...
  • Saský univerzitní národ pražské právnické univerzity (1372-1419) 

   Stočes, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Předkládaná disertační práce chce být příspěvkem k nejstaršímu období dějin pražské univerzity. V centru její pozornosti je instituce univerzitních národů, s níž se na moderních univerzitách dávno nesetkáváme. Na řadě ...
  • Organizační klima a pracovní spokojenost 

   Kocianová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 6. 2006
   Organizační klima a zvláště klima v pracovní skupině je důležité pro pracovní život člověka, pro jeho pracovní motivaci, pro pracovní vztahy a spolupráci s druhými lidmi, pro jeho vztah k práci i k organizaci. Práce je ...
  • Autentické struktury. Osobnosti a struktury interpretace v československém umění 1949-2004 

   Havránek, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Jako svou diplomovou práci jsem zpracovával dějiny československého kinetického umění v období přibližně mezi lety 1956-1971. O dva roky později jsem byl kurátorem výstavy akce slovo pohyb prostor1 , která mapovala ...
  • Concepts of harmony in five metaphysical poets 

   Jajtner, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 11. 2006
   Překládaná dizertační práce analyzuje význam pythagorejské harmonické kosmologie pro způsob vnímání člověka a světa v anglické renesanci. Chápe ji jako klíčový pojem pro renesanční umění, a to zejména pro hudbu a poezii. ...
  • Rozdíly v průběhu základního tónu relevantní pro percepční rozlišování melodémů v češtině 

   Veroňková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 9. 2006
   Práce patří do problematiky intonologie češtiny. Jejím cílem je zjištění relevantních rozdílů v průběhu základního tónu, které jsou dostatečné pro percepční rozlišení základních výpovědních kategorií v češtině. Melodie ...
  • Hmotné zajištění českých kolegiátních kapitul do poloviny 14. století (na příkladě Staré Boleslavi, Litoměřic a Vyšehradu) 

   Pátrová, Karin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 6. 2006
   Majetkové zázemí českých kolegiátních kapitul prodělalo od svého vzniku značné proměny. Zpočátku byl kapitulní majetek užíván společně všemi kanovníky, jak naznačují zakládací listiny nejstarších českých kolegiát, v nichž ...
  • Ke středověkému osídlení východních Čech 

   Ježek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
   Předkládaná práce se snaží zhodnotit dosavadní prameny k vybraným otázkám středověkého osídlení východních Čech. Převážnou část pramenné základny k tomu tématu tvoří archeologický materiál, získaný v posledních desetiletích ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV