• Vývojové tendence současné české poezie 

   Martínková Racková, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2006
   Situaci české poezie po roce 1989 a jejích proměn se už dotkla řada studií, věnující se většinou literatuře devadesátých let ve změněném kulturně-společenském kontextu. Nejpodrobněji tak zatím učinili Balaštík 1998a, ...
  • Česká literatura ve Finsku (1993-2004) 

   Šroub, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2006
   Hlavním cílem mé diplomové práce bylo sestavit bibliografický seznam děl české literatury vydaných vobdobí 1993-2004, a především zpracovat přijetí této tvorby finskou kritikou. Během svého pobytu ve Finsku v období září ...
  • Královská rada Jiřího z Poděbrad 

   Preisler, Hynek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2006
   Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav českých dějin Královská rada Jiřího z Poděbrad Vedoucím diplomové práce je Doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Autorem je Hynek Preisler, historie, české středověké dějiny, 2006 1 ...
  • Osobnost a tvorba Gejzy Vámoše v historicko-společenském a jazykovědném kontextu 

   Rudenková, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2006
   My thesis decribes the historical and politi cal situation in Czechoslovakia between 1918 and 1956, as illustrated in a life story of first Jewish - Slovak author Gejza Vámoš. On a historical and linquistic background I ...
  • Jazyk a jazykové menšiny (kulturologická analýza jazykovej politiky ako súčasti širšej kultúrnej politiky) 

   Zlatá, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 27. 3. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Simultánní tlumočení s listem se zaměřením na subjektivitu a list jako hlavní proměnné 

   Jánský, Dušan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2006
   This theoretical-empirical work is focused on the dependence between the variables "paper copy of the speech" and "subjectivity" in simultaneous interpreting. In the theoretical part of this thesis, the ...
  • Internetové specifikace RFC a aktuální stav jejich světového digitálního fondu 

   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2006
   Tématem práce jsou internetové specifikace RFC a posouzení aktuálního stavu jejich světového digitálního fondu. V jednotlivých kapitolách jsou popisovány a analyzovány důležité aspekty tvorby, zveřejňování a zpřístupňování ...
  • Vývoj pravoslavné církve v českých zemích od počátku 20. století do vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 

   Bráza, Oldřich (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2006
   Předmětem mé diplomové práce je analýza zformování a vývoje pravoslavné církve na území Čech a Moravy od zahájení činnosti organizované skupiny pravoslavných věřících v Praze na počátku 20. století po zánik československé ...
  • Církevní textil období historismu 

   Janatová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2006
   Tématem této diplomové práce je projev historismu v oblasti liturgického textilu a to jak v období historických slohu druhé poloviny devatenáctého století, tak v pozdějším období století dvacátého. Tento časový přesah ...
  • Kulturní dědictví Jávy 

   Steinbachová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 25. 5. 2006
   Indonésie, největší souostroví světa, patří nesporně k těm zemím, které svou tradiční kulturou přitahují nejen cestovatele, ale také historiky, archeology a kulturní antropology. Na území zahrnujícím kolem sedmnácti tisíc ...
  • Informační politika Francie: historie a současný stav 

   Šebková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 26. 5. 2006
   Tématem diplomové práce je zachycení hlavních etap vývoje francouzské informační politiky od 70. let 20. století do současnosti (počátek roku 2006). Cílem práce je chronologické zmapování její historie s dúrazem na analýzu ...
  • Knihovna jako vzdělávací centrum regionu 

   Rösslerová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2006
   Diplomová práce se zabývá veřejnými knihovnami a jejich vzdělávací rolí v informační společnosti. Primárním cílem práce je analyzovat vzdělávací funkci veřejných knihoven a nastínit perspektivy jejich rozvoje v oblasti ...
  • Podporované zaměstnávání a sociální podnikání. Perspektivy rozvoje v České republice ve srovnání se zahraničními zkušenostmi 

   Schwarzová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 23. 5. 2006
   Na počátku roku 2006 České republice působí 3 sociální firmy, několik set výrobních družstev invalidů a přibližně 40 poskytovatelů podporovaného zaměstnávání a příbuzných služeb. Poskytovatelé podporovaného zaměstnávání ...
  • Paliativní péče o osoby v terminálním stadiu AIDS v ČR 

   Suda, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 23. 5. 2006
   V teoretické části práce se autor zaměřuje na pojem smrti a umírání. Je zde definována paliativní péče jako soubor metod, které ulehčují člověku a jeho rodině proces umírání. Dále se v práci autor věnuje teoretickému pohledu ...
  • Sport, mýtus a popkultura. Nástin několika možných kulturologických pohledů na existenci, distribuci, percepci a interpretaci sportu a agonálního principu v soudobé západní společnosti 

   Děkanovský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 2. 2006
   v teto pn3ci jsme se pokusili za pomoci kulturologickych instrumentu nahlednout fenomen sportu v soudobe zapadni spolecnosti. Nas zajem smeroval ale spise k zachyceni a charakteristice zrcadleni tohoto fenomenu v kultui'e ...
  • České názvy ptáků z etymologického a slovotvorného hlediska 

   Fialová Karpenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2006
   Diplomová práce se zabývá etymologickou a slovotvornou analýzou českých jmen ptáků, kterých pro tyto účely bylo nashromážděno sto čtyřicet. Přináší základní přehled dosavadních etymologií jednotlivých názvů a zároveň hledá ...
  • Budovy zastupitelských úřadů ČSR v meziválečném období. Strategie jejich výběru a získávání 

   Jaroš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2006
   Ve své diplomové práci se hodlám zaměřit na to, jak významnou úlohu hrály zahraničněpolitické vztahy Československé republiky a orientace její zahraniční politiky spolu s neméně důležitými hospodářskými a společenskými ...
  • Sociální vztahy ve skupinách pubescentů v diagnostických ústavech 

   Cápalová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 30. 3. 2006
   Předložená práce si klade za úkol přispět k poznání sociální struktury a dynamiky existující ve skupinách dětí zařazených do dětských diagnostických ústavů. Dále práce obsahuje model diagnostické a terapeutické práce ...
  • Transfer a jeho interpretace. Vysídlení československého obyvatelstva německé národnosti 1945-1947 a jeho zobrazení v denním tisku 

   Klimeš, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 24. 5. 2006
   The aim of my thesis is to analyze the transfer of the Gennan people as covered by the daily press, which was both partisian and officially considered not to be under the influence of the political parties. Among such ...
  • Kulturní dědictví regionu ve webových portálech a prezentacích na internetu 

   Ducháč, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 26. 5. 2006
   Diplomová práce se zabývá charakteristikou současného stavu regionálních webových prezentací a fotogalerií městských úřadů v ČR. V první části je kladen důraz na vysvětlení principů tvorby, fungování a administrace archivů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV