Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Informovanost zaměstnanců nemocnice v oblasti výživy se zaměřením na vzdělání 

  Boukalová, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 8. 2018
  The diploma thesis focuses on hospital staff and their nutrition awareness in relation to their education. The aim of the thesis is to map the nutrition awareness of the employees in the hospital. Compare how the knowledge ...
 • Zdravotní aspekty kuchyňské soli v potravinách 

  Wűrzová, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 8. 2018
  Sodium chloride is an integral part of our nutrition and has an important function in the metabolism of the human organism. It contains sodium which is one of the basic minerals of the body. Although the salt is necessary ...
 • Výživa seniorů ve vybraných zařízeních sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

  Zindulková, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 8. 2018
  The thesis deals with seniors' diet in selected social services facilities of the Kralovehradecky region. The main aim of this project is to establish what kind of diet from a quantitative and qualitative point of view is ...
 • Mléka a "ne"mléka z pohledu nutričního terapeuta 

  Šalovská, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 8. 2018
  This diploma thesis focuses on differences between animal milk and its plant-based alternatives. This work is divided into a practical and theoretical part. The theoretical part describes composition of the plant-based ...
 • Vliv nutričních opatření na průběh ulcerózní kolitidy 

  Guznar, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 8. 2018
  Diploma thesis The influence of nutritional measures on the course of ulcerative colitis deals with the influence of dietary habits on the course of ulcerative colitis (especially probiotic foods), namely impact on relapses ...
 • Filosofické aspekty rozhodování o zdravotní péči v závěru života 

  Heřmanová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2013
  Úvod: Základem vztahu lékaře a pacienta je informovaný konsensus o poskytované léčbě a péči. Ten vychází z principu respektu k autonomii pacienta a práva na sebeurčení člověka. V závěru života se rozhodování o zdravotní ...
 • Existenciálně analytické pojetí životního smyslu a jeho význam pro péči o vážně nemocné a umírající pacienty zdravotnických zařízení 

  Kalvínská, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2012
  V českých nemocnicích bývají problémy pacientů vnímány především jako obtíže somatického rázu a tomu pak odpovídá i redukovaná péče o ně. Bývá kvalitní po fyzické stránce, ale psychosociální péče se teprve pomalu rozvíjí ...
 • Etika vztahu lékař-pacient ve stomatologii 

  Pipková, Irena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
  Datum obhajoby: 14. 5. 2014
  Práce zahrnuje porovnání etických hodnot u běžné populace bez závažnějšího poškození celkového zdraví a u nemocných s celkovým onemocněním ,kde je zřejmé , že žebříček hodnot těchto dvou skupin je odlišný. Ze zkoumání ...
 • Úskalí chirurgické léčby chronické tromboembolické plicní hypertenze z pohledu anesteziologa 

  Kunstýř, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2008)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2008
  Pulmonary hypertension is a serious syndrome with very unfavorable prognosis. It encompasses numerous diseases and the only one which is surgical ly treatable is chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Pulmonary ...
 • Porodnictví doby pobělohorské: Infanticidium. 

  Surá, Alexandra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
  Datum obhajoby: 23. 9. 2015
  Pozornost je nejprve věnována osobnostem evropského porodnictví 17. a 18. století. Poté je již práce zaměřena na období doby pobělohorské v českých zemích. Zhodnotila jsem zdravotní stav obyvatelstva a popsala zdravotnické ...
 • Zdravotní stav populací neolitu a eneolitu na základě studia kosterního materiálu z Čech 

  Shbat, Andrej (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2013
  Ke studiu zdravotního stavu byly použity lidské kosterní pozůstatky z 8 pohřebišť z Čech z období staršího a pozdního eneolitu. K dispozici jsme měli 307 jedinců. Byla učiněna paleodemografická analýza pohřebišť a kultur. ...
 • Adjuvant Mucosal Immunization of Mice against inFluenza Virus 

  Zanvit, Peter (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2009)
  Datum obhajoby: 22. 9. 2009
  Chřipkové infekce způsobují celosvětově vysokou morbiditu a mortalitu. Současná imunizace proti chřipce je prováděna pomocí parenterálně podávaných vakcín. Tyto vakcíny navozují dobrou systémovou imunitu, ale nevyvolávají ...
 • The Relation between Neuropsychological Characteristics and Clinical Status of Anorexia Nervosa Patients 

  Žuchová, Světlana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2009)
  Datum obhajoby: 30. 9. 2009
  Předkládána studie měla za cíl 1) ověřit inter-rater reliabilitu běžného Taylorova kvantitativního skórovacího systému využívaného k hodnocení Reyovi komplexní figury, jakož i skórovacího systému popsaného Booth (2006) k ...
 • Psychosociální aspekty Huntingtonovy nemoci 

  Uhrová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
  Datum obhajoby: 14. 6. 2011
  Huntingtonova nemoc (HN) je autozomálně dominantně dědičné neuropsychiatrické onemocnění s obvyklým počátkem ve středním věku. Mutací ležící na krátkém raménku 4.chromozomu je expanze tripletu obsahujícího cytosin-adenin-guanin ...
 • Vícerodinná terapie v léčbě poruch příjmu potravy : zavedení do praxe v České republice a pilotní ověření účinnosti 

  Tomanová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
  Datum obhajoby: 12. 7. 2011
  Souhrn Práce přináší shrnutí šestiletého fungování programu vícerodinné terapie v léčbě poruch příjmu potravy při Centru pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické kliniky v Praze. Jde o první zkušenosti s využitím vícerodinné ...
 • Disociace v období dospívání. Validizace české verze dotazníku Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES) v klinickém a neklinickém souboru adolescentů 

  Soukup, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2010)
  Datum obhajoby: 24. 6. 2010
  Cílem předkládané studie je zjistit psychometrické charakteristiky české verze dotazníku Adolescent dissociative experiences scale (A-DES, česky Škála disociativních zážitků pro adolescenty; Armstrong et al., 1997). 653 ...
 • Psychosociální efekt bariatrických operací a spokojenost pacientů s operací 

  Kravarová, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
  Datum obhajoby: 12. 7. 2011
  Disertační práce je zaměřena na zhodnocení vlivu bariatrické operace na definované oblasti života operovaných pacientů a určení faktorů, které souvisí se subjektivní spokojeností se zákrokem. Telefonickým interview bylo ...
 • Viktimologické aspekty sexuálního násilí u obyvatel ČR 

  Krulová, Tatiana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
  Datum obhajoby: 22. 2. 2011
  SOUHRN Předkládaná práce se zabývá tématem viktimologických aspektů sexuální agrese. Detailní popis a porozumění viktimologii znásilnění je předpokladem účinné prevence i léčebné péče obětem s následky takového činu. Cíl ...
 • Suicidální jednání v dětství a adolescenci 

  Koutek, Jiří (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2009)
  Datum obhajoby: 15. 12. 2009
  Cíle: Cílem studie bylo zjistit rizikové faktory a možné prediktory závažnosti suicidálního jednání dětí a adolescentů. Metody: Bylo vyšetřeno 77 pacientů (15 chlapců, 62 dívek) ve věku 15,5 1,6 let, hospitalizovaných po ...
 • Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu: evolučně psychologický přístup 

  Klapilová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2011
  Styčným bodem všech 11 textů, které společně tvoří předkládanou disertační práci, je snaha aplikovat evolučně-psychologický přístup při studiu různých aspektů lidské sexuality. Cílem první části práce je co nejkomplexněji ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV