Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice 

  Pejic, Mladen
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Název bakalářské práce: Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice Autor: Mladen Pejic Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra ...
 • Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí 

  Veska, Tobiáš
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které ...
 • Frequency analysis of precipitation amounts 

  Rulfová, Zuzana
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Název práce: Frekvenční analýza srážkových úhrnů Autor: Mgr. Zuzana Rulfová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Práce se zabývá ...
 • Přesné obálkové testy 

  Maděřičová, Soňa
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  V této práci se věnujeme simulačním testům typu Monte Carlo, konkrétně se zabýváme obálkovými a odchylkovými testy. Popisujeme vývoj obálkových testů od standardních obálkových testů, u kterých nelze kontrolovat hladinu ...
 • Bonus - malus systém se spoluúčastí 

  Kubát, Petr
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Tato práce se zabývá možností nahrazení malusové přirážky na pojistném v klasickém systému bonus - malus spoluúčastí. Přiblížíme si základní principy sys- témů bonus - malus, ukážeme, jakým způsobem lze modelovat očekávaný ...
 • Applications of least squares 

  Tichá, Martina
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Tématem této práce je metoda nejmenších čtverců a její aplikace. Vyložíme základní matematickou teorii, která je nutná k pochopení metody nejmenších čtverců a ukážeme, že problém nejmenších čtverců je možné řešit pomocí ...
 • Mixed Poisson models for claim counts 

  Hauptfleisch, Filip
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  Tato práce shrnuje teorii smíšených poissonovských modelů. Poissonovo roz- dělení je často používané rozdělení pro modelování počtů událostí, ale jeho prak- tické využití je limitováno požadavkem na rovnost střední hodnoty ...
 • Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích 

  Palko, Maximilián
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  V poistnej matematike sa často zaujímame o rozdelenia náhodných vektorov. Niekedy ale tieto rozdelenia bývajú príliš zložité. V tejto práci sa budeme za- oberať tým, ako nájsť aproximáciu náhodného vektora, ktorej rozdelenie ...
 • Trh prodavačů novin 

  Bureček, Tomáš
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  Tato práce řeší úlohu prodavače novin, která zapadá do klasických úloh sto- chastického programování. Práce obsahuje rozšíření na trh prodejců novin a uva- žuje také různé vlivy, které prodavače můžou postihnout. Je uvažována ...
 • Stochastická integrace 

  Týbl, Ondřej
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  V předložené práci je vyložena teorie stochastické integrace, tedy integrál ná- hodného procesu podle náhodného procesu. Nejprve je vybudován Itôův integrál podle procesu s konečnou kvadratickou variací. Stratonovičův ...
 • Modelling of segment process in the plane 

  Pultar, Milan
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  V práci uvažujeme konečný proces úseček v rovině, který je dán hustotou vzh- ledem k Poissonovu procesu. Tato hustota obsahuje neznámé parametry spolu s referenčním rozdělením délek, které není pozorováno. Cílem je odhadnout ...
 • Integral and supremal operators on weighted function spaces 

  Křepela, Martin
  Datum obhajoby: 10. 3. 2017
  Název: Integrální a supremální operátory na váhových prostorech funkcí Autor: Martin Křepela Katedra: Katedra matematické analýzy Školitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., Katedra matematické analýzy Abstrakt: Ústředním ...
 • Ensemble Kalman filter on high and infinite dimensional spaces 

  Kasanický, Ivan
  Datum obhajoby: 10. 4. 2017
  Název práce: Ensemblový Kalmanův filtr na prostorech velké a nekonečné di- menze Autor: Mgr. Ivan Kasanický Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, ...
 • Homogenization of flows of non-Newtonian fluids and strongly nonlinear elliptic systems 

  Kalousek, Martin
  Datum obhajoby: 5. 6. 2017
  Teorie homogenizace umožňuje nalézt pro zadaný systém parciálních dife- renciálních rovnic popisující model s komplikovanou vnitřní strukturou systém popisující model bez této struktury, jehož řešení je v jistém smyslu ...
 • Odhad rozdělení pravděpodobnosti při cenzorovaných datech 

  Teichmannová, Zuzana
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  V této práci se zabýváme odhadem rozdělení pravděpodobnosti cenzorovaných dat. Cenzorovaná data jsou data, která nebylo možné dopozorovat celá, jelikož před pozorovanou událostí nastala událost jiná, která nám zabránila ...
 • Berryho-Esseenova nerovnost 

  Hezoučký, Martin
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  V předložené bakalářské práci se zabýváme odhady rychlosti konver- gence v distribuci standardizovaného průměru nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin k normovanému normálnímu rozdělení. V úvodní části jsou ...
 • Tests of Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade 

  Theiner, Ondřej
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  Spolu s plánovaným vylepšením Velkého hadronového urychlovače LHC v CERNu bude muset být zdokonaleno i mnoho experimentů, které se na tomto urychlo- vači nacházejí. To je také případ experimentu ATLAS. Tato práce se zabývá ...
 • Redukce scénářů v Monte Carlo metodách v optimalizaci 

  Trégner, Tomáš
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  Tato práce se zabývá redukcí scénáøù pøi pou¾ití Monte Carlo metod. Hlavním cílem je posoudit, jaké výhody, èi zlep¹ení nám mù¾e redukce scénáøù poskytnout a zda nám mù¾e být v praxi u¾iteèná. V práci budeme prezentovat ...
 • Konfidenční pásy pro regresní křivky 

  Zavřelová, Adéla
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  Tato práce se zabývá sestrojením pásu spolehlivosti pro lineární regresní model. Jsou zde předloženy základní vlastnosti lineárního modelu a popsána konstrukce různých pásů spolehlivosti pro modely, kde je závislost určena ...
 • Báze vlnových balíků v popisu rezonančního rozptylu 

  Lukeš, Petr
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  Název práce: Báze vlnových balíků v popisu rezonančního rozptylu Autor: Petr Lukeš Katedra: Ústav teoretické fyziky Vedoucí práce: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.,Ústav teoretické fyziky Abstrakt: Častým přístupem k řešení ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV