Zobrazují se záznamy 1-20 z 7733

  • Relativistický model systému se spinem 

   Slezák, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Dynamika pohybu rozlehlých těles - na rozdíl od hmotných bodů - vyžaduje použí- vat vyšších momentů hmoty, v první řadě spinu. V teorii relativity jsou proto dalším stupněm zesložitění po rovnici geodetiky pohybové rovnice ...
  • Gravitational collapse of magnetized matter 

   Bucko, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Hlavním cílem téhle práce je studium gravitačního kolapsu zmagneti- zované hmoty. Uvažujeme homogénní, isotropnou ideálně vodivou hvězdu, kterou na počátku vystavíme magnetickému poli, které zodpovídá relativistickému zo- ...
  • Studium magnetických domén pomocí mikroskopie magnetických sil 

   Kalabis, Ivo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Tato práce se věnuje problematice studia magnetických domén pomocí mikroskopie magnetických sil. Podává úvod do mikroskopií sondou s důrazem na technické detaily jako je kalibrace a vady skenerů. Byli ověřeny kalibrace ...
  • Termodynamika černých děr. Entropie a informace. 

   Liška, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Cílem této práce je poskytnout přehled problematiky termodynamiky černých děr a jejího vztahu ke konceptům entropie a fyzikální informace. Začneme odvozením čtyř zákonů termodynamiky černých děr v kontextu klasické obecné ...
  • Dynamics of externally driven quantum systems 

   Dolejší, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Dynamika externě řízených kvantových systémů Jakub Dolejší Abstrakt Představujeme koncept kvantových fázových přechodů excitovaných stavů a zk- oumáme jejich vliv na nerovnovážnou dynamiku po kvantovém kvenči v Lipki- nově ...
  • Compressibility of an intermetallic compound 

   Staško, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Názov práce: Stlačiteľnosť intermetalickej zlúčeniny Autor: Daniel Staško Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látok Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D. Abstrakt: Predmetom tejto práce je štúdium metódy ...
  • Computation of viscous flows due to an oscillating cylinder of rectangular cross section. 

   Outrata, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Nestlačitelné proudění vyvolané oscilujícím válcem obdélníkového průřezu ve vazké tekutině je popsáno Navierovými-Stokesovými rovnicemi. V této práci budou tyto rovnice přeformulovány ve slabém smyslu a aproximace slabého ...
  • Měření absolutních kvantových výtěžků luminiscence 

   Smísitel, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   V této bakalářské práci se budeme zabývat určováním absolutního kvantového výtěžku (účinnosti) fotoluminiscence, která je rovna podílu počtu vyzářených fotonů a počtu absorbovaných fotonů. Velmi častým postupem měření je ...
  • Magnetic and transport properties of Yb-based compounds 

   Král, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
  • Nová spektroskopická štúdia zákrytovej dvojhviezdy V1143 Cyg 

   Jonák, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Použitím spektier zákrytovej dvojhviezdy V1143 Cyg v červenej oblasti zís- kaných v rokoch 2015 až 2017 na Observatóriu Ondřejov a v rokoch 2008-2009 na Lickovom observatóriu v USA, sme spočítali nové dráhové riešenie ...
  • Přirozené stárnutí a raná stadia precipitace ve sitinách Al-Mg-Si 

   Lamač, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Moderní hliníkové slitiny 60xx jsou bohaté na křemík a hořčík, díky čemuž jsou snadno obráběny, svářeny a srážkově vytvrzovány. Konkrétně pak srážkově vytvrzená slitina Al-Mg-Si s názvem řady 6061, které se v této práci ...
  • Automatizácia testovania kremíkových detektorov pre experiment ATLAS Upgrade 

   Martaus, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Po mnohých rokoch fungovania Veľkého hadrónového urýchľovača je nutná jeho modernizácia. Nasledujúca modernizácia bude zahŕňať aj vylepšenie detek- toru ATLAS. Táto práca je venovaná práve vývoju pracovných postupov pri ...
  • Magneto-optická charakterizace spintronických materiálů 

   Wohlrath, Vladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Tato práce se zabývá magnetooptickými měřeními za použití nově postaveného prototypu dvoudimenzionálního elektromagnetu. V první fázi řešení práce bylo postaveno experimentální uspořádání pro magneto-optická měření, které ...
  • Testovanie kremíkových detektorov pre modernizáciu detektoru ATLAS 

   Janitorová, Lýdia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   V súčasnosti prebieha modernizácia detektoru ATLAS na ATLAS Upgrade. Ústav časticovej a jadrovej fyziky sa na nej podieľa testovaním a produkciou kre- míkových detekčných modulov, ktoré budú k tomuto účelu použité. Táto ...
  • Energy spectrum and chemical composition of cosmic rays 

   Šalko, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   V tejto práci je prezentovaná kombinovaná analýza energetického spektra a che- mického zloženia vysokoenergetického kozmického žiarenia v rozmedzí energií od 1017.55 do 1019.25 eV pozorovaného pomocou Observatória Pierra ...
  • Aplikace metody hraničních prvků při výpočtu elektrického pole radiofrekvenční iontové pasti 

   Vavřička, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   V této práci se věnujeme numerickým metodám řešení Laplaceovy úlohy. Srov- náváme metodu hraničních prvků (BEM), implementovanou pomocí knihovny Bempp, a metodu konečných prvků (FEM), implementovanou pomocí knihovny FEniCS, ...
  • Metoda Lagrangeových multiplikátorů ve variačním počtu 

   Borák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Tato práce řeší několik základních příkladů z variačního počtu a demonstruje prospěšnost zamyšlení se a případné pozměnění úlohy bez snížení dimenze za přítomnosti vazeb. Všechny úlohy jsou řešeny metodou Lagrangeových ...
  • Štúdium vzácnych rozpadov B-mezónov v experimente ATLAS 

   Biroš, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Jedným z fyzikálnych kanálov testujúcich predpovede Štandard- ného modelu častíc na experimente ATLAS je vzácny rozpad B0 d → K∗ µ− µ+ . Táto práca slúži ako jeden z podkladov pre analýzu tohto rozpadu v období na- berania ...
  • Fotometrická analýza systému CzeV371 

   Sedláčková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   Práce se zaměřuje na analýzu světelné křivky zákrytové dvojhvězdy s ozna- čením CzeV 371 Aur programem PHOEBE. Data byla získávána v průběhu pěti let, každá sezóna je vyhodnocena samostatně. Jedná se o oddělený systém dvou ...
  • Studium souvislosti změn periody a spektrálního typu u zákrytových dvojhvězd 

   Vyhnálková, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2018
   V této práci se zkoumá, zda existuje souvislost mezi změnami periody zákrytových dvojhvězd a spektrálního typu jejich sekundární složky. V rámci práce se prošetří charakter změn periody na základě O-C diagramů. Ze získaných ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV