Sbírky fakulty / součásti

Poslední příspěvky

 • Státem řízená kultura: Československá divadla v době normalizace 

  Výsledek obhajoby: NEOBHÁJENO
  Volfová, Viktorie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 20. 1. 2023
  Státem řízená kultura Československá divadla v době normalizace Anotace Tato diplomová práce podává ucelený obraz o kulturní politice v době tzv. normalizace. Cílem je představit fungování československých divadel pod ...
 • Stavebně-historický průzkum venkovské usedlosti Harazim čp. 29 v Rájově (obec Zlatá Koruna) 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Facincani, Filip (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 19. 1. 2023
  Cílem diplomové práce bylo provedení detailního stavebně-historického průzkumu venkovské usedlosti Harazim (Rájov, obec Zlatá Koruna), která je od roku 1958 evidována jako kulturní památka. Průzkum doložil, že nejstarším ...
 • Vláda ve víře: Příspěvek ke studiu raně středověkých waleských církevních dějin 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Bartošík, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 18. 1. 2023
  Název: Vláda ve víře: Příspěvek ke studiu raně středověkých waleských církevních dějin Anotace Diplomová práce se zabývá ranou křesťanskou církví na území dnešního Walesu, konkrétně od pozdní antiky až do počátku 7. století. ...
 • Kult svatého Martina ve středověkých Čechách 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Šárovcová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 18. 1. 2023
  Diplomová práce se zabývá zpracováním kultu svatého Martina z Tours v předhusitských Čechách. Martinův kult se v Tours etabloval ve 2. polovině 5. století, během 6. století se svatý Martin stal hlavním franckým světcem a ...
 • Příběhy Ježíšových uzdravení hluchých a slepých v synoptických evangeliích 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Jurkulák, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 10. 1. 2023
  Diplomová práce pojednává o tématu uzdravování v synoptických evangeliích. Nemoc a s ní spojené utrpení je jev, s kterým se v průběhu svého života setkává každý člověk. Na nemoc a utrpení můžeme nahlížet z mnoha různých ...
 • Proměna života Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Čechách v kontextu dějin 20. století. Reflexe vývoje v prožívání charismatu a spirituality kongregace 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Marková, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 11. 1. 2023
  Diplomová práce "Proměna života Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Čechách v kontextu dějin 20. století. Reflexe vývoje v prožívání charismatu a spirituality kongregace" vychází z předpokladu, že podstatným rysem ...
 • Etická reflexe přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Surová, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 11. 1. 2023
  Diplomová práce "Etická reflexe přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice" identifikuje a popisuje eticky relevantní aspekty přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice. Dále ...
 • Etika veřejnosti v kontextu online komunikace 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Heverová, Lucia (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 11. 1. 2023
  Diplomová práce zkoumá základní pojmy mezilidské komunikace v kontextu online prostředí a hledá, zda existují etická východiska pro uživatele participující na tvorbě obsahu na internetu (produživatelé). Zabývá se významem ...
 • Církev umírající. Hledání interpretačního klíče k postavení křesťanství v postmoderní Evropě 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Prokeš, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 3. 2. 2023
  Umírající církev, Josef Prokeš Anotace Hlavním předmětem této práce je hledání způsobu, jakým má žít církev v České republice, aby při tom naplňovala své poslání, kterým je vydávání svědectví evangeliu Ježíše Krista. Jako ...
 • První apoštolský nuncius v Praze Clemente Micara a jeho reflexe v dobovém českém tisku v letech 1920-1923 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Řeháček, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 18. 1. 2023
  V nově vzniklé Československé republice katolická církev ztratila pozici, kterou měla v rakousko- uherské monarchii. Bylo třeba změnit téměř celou církevní strukturu, vyměnit většinu biskupského sboru, založit nové církevní ...
 • Koučink coby profese: východiska pro profesní etiku koučinku a reflexe vybraných témat 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Červenka Kocourková, Karolína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 11. 1. 2023
  Tato diplomová práce představuje koučink coby samostatnou profesi. Ukazuje, že se nejedná pouze o metodu vzdělávání, poradenství nebo řízení zaměstnanců, která by se pak v důsledku řídila etikami oborů, v nichž je aplikována, ...
 • Duchovní doprovázení ve službě nemocničního kaplana 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Svoboda, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2023
  Diplomová práce "Duchovní doprovázení ve službě nemocničního kaplana" popisuje a hodnotí, v čem spočívá jedinečnost, smysl a náročnost služby duchovního doprovázení nemocničního kaplana. Jaké jsou jeho limity a čím se liší ...
 • Duchovní doprovázení umírajících a paliativně nemocných pacientů 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Cehová, Beata (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2023
  Bakalářská práce "Duchovní doprovázení umírajících a paliativně nemocných pacientů" pojednává o spirituální péči a přístupu k těžce nemocnému pacientu, tedy nejen o jeho těle a sociálním prostředí, ale zejména o jeho duši. ...
 • Fundační aktivita rodu Markvarticů v severních Čechách v kontextu středoevropské architektury 13. století 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Panošková, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 19. 1. 2023
  Diplomová práce se zaměří na fundační aktivitu Markvarticů, jednoho z nejvýznamnějších rodů své doby, v oblasti severních Čech. S ohledem na zkoumanou oblast diplomová práce navazuje na autorčinu bakalářskou práci, která ...
 • Dějiny kláštera Na Slovanech v době husitské a poděbradské 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Pohunek, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 14. 2. 2023
  Michal POHUNEK, Dějiny kláštera Na Slovanech v době husitské a poděbradské. Praha 2022. Disertační práce. Abstrakt Disertační práce Dějiny kláštera Na Slovanech v době husitské a poděbradské zpracovává systematicky a ...
 • Moderní architektura ve Slaném 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Pučerová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 19. 1. 2023
  Diplomantka zpracuje uměleckohistorickou monografii architektury 1. poloviny 20. století ve Slaném. Nejprve stručně nastíní urbanistický a architektonický vývoj města od jeho počátků do konce osmnáctého století a podrobněji ...
 • Jan Steklík jako výtvarník a zakladatel Křižovnické školy 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Jiroušková, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 19. 1. 2023
  Diplomová práce se zabývá Janem Steklíkem a s ním spojenou Křižovnickou školou čistého humoru bez vtipu. V úvodu je představena politická situace a výtvarné umění během normalizace, dále seznamuji se vznikem a historií ...
 • Ze zákona otročení, z evangelia svoboda v Gal 4, 21-31. 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Boháčik, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 10. 1. 2023
  Cílem diplomové práce je podat ucelený výklad alegorické perikopy o Hagar a Sáře jako představitelkách dvou odlišných smluv (Gal 4,21-31) ve vztahu k celkovému kontextu a teologickému poselství Pavlova listu. Úvodní kapitola ...
 • Sepolkro neboli oratorium prováděné u Božího hrobu jako scénografický problém v dějinách umění 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Krumphanzlová, Marta Magdalena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 19. 1. 2023
 • Zpracování viny u osob ve výkonu trestu 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Doskočilová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 11. 1. 2023
  The diploma thesis deals with the ethical topic of guilt and its processing in persons serving a sentence. The paper elaborates with the topic of guilt on a practical and theoretical level. The theoretical framework deals ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV