Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Optimalizace podmínek atomizace hydridů bismutu, olova a cínu pro účely vývoje atomizátorů hydridů. 

  Štádlerová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  čá názvem Atomizátory hydridů pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii (GA ČR řešitel: prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc. DSc. hydridů a distribucí volných atomů a vodíkových radikálů v různých typech ...
 • Stanovení specií arsenu v referenčních materiálech mořského původu metodou ICP-MS s generováním hydridů a vymrazováním 

  Pokorná, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  a klíčová slova Abstrakt: Tato práce byla zaměřena na stanovení jednotlivých specií arsenu v certifikovaných referenčních materiálech mořského původu pomocí metody generování hydridů, jejich následné prekoncentrace ve ...
 • Cell signaling aberrations in primary immunodeficiencies 

  Fejtková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Primární imunodeficience (PID) jsou charakterizovány zvýšenou náchylností k infekcím a různě závažnými imunologickými poruchami. S rozvojem masivně paralelního sekvenování je ve skupině PID identifikováno stále více poruch ...
 • Studium biosyntézy lipidů při hypoxii pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie 

  Mušutová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá studium biosyntézy lipidů při hypoxii pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie. První část práce vysvětluje teoretický základ provedeného výzkumu, který je zakotven ve ...
 • Vliv malých DNA virů na regulaci tvorby interferónu 

  Hofman, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Plasmacytoidní dendritické buňky (pDC) jsou buňky vrozené imunity, schopné rozpoznat viry pomocí jejich endosomálních Toll-like receptorů 7 a 9 (TLR7/9). Po rozpoznání virové nukleové kyseliny dochází k masivní produkci ...
 • Funkce RAB GTPáz a SNARE proteinů v transportních drahách navazujících na Golgiho aparát v odpovědi na abiotický stres u rostlin 

  Moulík, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Rostliny jakožto sesilní organismy nemají možnost úniku před abiotickými či biotickými stresovými faktory. Vyvinuly si proto celou řadu morfologických, biochemických a fyziologických přizpůsobení snižujících negativní vlivy ...
 • Exprese CD47 a jeho topologie na povrchu primárních buněk karcinomu močového měchýře při interakci s makrofágy 

  Rajtmajerová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  CD47 je tak zvaný "don't-eat-me" signál, který chrání buňky před fagocytózou. Jeho zvýšená exprese na nádorových buňkách otevírá novou možnost pro protinádorovou terapii. Monoklonální protilátky, které jsou dnes v klinických ...
 • Proteom encystačních váčků Giardia intestinalis. 

  Marková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Proces encystace je nedílnou a důležitou součástí životního cyklu mnoha organismů. Jedním z nich je i Giardia intestinalis, významný jednobuněčný parazit obratlovců včetně člověka. Během encystace se u něj objevují speciální ...
 • Eukaryotic translation initiation factor 3 and its role in plant translation regulation 

  Raabe, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Translace mRNA je po transkripci další vysoce regulovanou etapou genové exprese. U rostlin nabývá regulace translace značného významu během progamické fáze, oplození a vývoje semen, kdy jsou s různou mírou selektivity ...
 • Molekulární testování nádorů hlavy a krku asociovaných s HPV infekcí 

  Glendová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Nádory hlavy a krku (HNSCC) jsou vysoce heterogenní onemocnění, které je důsledkem dvou hlavních karcinogenů - tabáku a/nebo alkoholu, či infekcí HR HPV. Tato práce vycházela z 60 biopsií nádorů hlavy a krku zalitých do ...
 • Vývoj a testování buněčných modelů kondiciální inaktivace ISWI ATPázy Smarca5 

  Tauchmanová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Jaderné procesy eukaryotických buněk (replikace, transkripce, opravy poškozené DNA a další) jsou z velké části závislé na regulaci chromatinové struktury. Dynamické regulace změn na úrovni chromatinové struktury se účastní ...
 • The role of Hepatitis B virus capsid protein in the host ubiquitin proteasome pathway 

  Eliáš, Vratislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Vírus hepatitídy B (HBV) patrí do rodiny Hepadnaviridae infikujúcej cicavce. Infekcia HBV môže viesť k akútnej alebo chronickej hepatitíde typu B. Chronická hepatitída B môže vyústiť do hepatocelulárneho karcinómu a cirhózy ...
 • Metabolismus mědi u Naegleria gruberi 

  Ženíšková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Měď je důležitý stopový prvek esenciální pro všechny organismy. Ve formě kofaktoru se účastní klíčových biochemických reakcí. Zprostředkovává například přenos elektronu v komplexu IV v rámci dýchacího řetězce, ve formě ...
 • Chromatinová imunoprecipitace vybraných transkripčních faktorů 

  Smetanová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Rodina transkripčních faktorů TEAD reguluje expresi genů, které regulují buněčnou proliferaci, diferenciaci a apoptózu. Aktivita TEAD1 je regulována prostřednictvím Hippo signální dráhy. Obecný mechanismus suprese nádorových ...
 • Metabolismus železa u Naegleria gruberi 

  Arbon, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Metabolismus iontů železa patří mezi zásadní děje ve všech živých organismech a jeho správná regulace je podstatná pro základní životní funkce. Homeostáze iontů tohoto kovu je úzce regulovaná, vyskytuje se většinou jako ...
 • Štúdium výskytu genotypov ľudského parvovírusu B19 u pacientov Fakultnej nemocnice Motol 

  Dubišová, Mária (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Parvovírus B19 je bežný ľudský patogén, ktorý typicky infikuje erytroidné progenitory a spôsobuje hematologické problémy ako sú najmä anémia a aplastická kríza. Klinická manifestácia pacienta najčastejšie závisí od jeho ...
 • Kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu 

  Rumlová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá spojením kapalinové chromatografie s hmotnostně- spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu. Nejprve byl sestaven miniaturizovaný iontový zdroj pro chemickou ionizaci za atmosférického ...
 • Studium dysregulace proteinu DLX1 v leukemických myeloidních buňkách v in vitro a in vivo modelech 

  Jelínková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Heterogenní povaha akutní myeloidní leukémie (AML) zhoršuje výsledky pacientů léčených standardní terapií. Porozumění procesům leukemogeneze může přispět k lepší stratifikaci pacientů a tím i nastavení vhodnější personalizované ...
 • Nepřímé stanovení heparinu kapilární elektroforézou 

  Filounová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Heparin je směs sulfatovaných polysacharidů s negativním nábojem. Jde o látku, která je v organismu velmi důležitá a zásadním způsobem zasahuje do jeho fyziologie. Hlavní funkce heparinu v těle je protisrážlivá - zabraňuje ...
 • Změny ve struktuře listu vyvolané působením troposférického ozónu. 

  Češpírová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 5. 2018
  Troposférický ozon je významným polutantem vznikajícím fotochemickými reakcemi oxidů dusíku za spolupůsobení ultrafialového záření. Jeho koncentrace v ovzduší se díky probíhající klimatické změně a činnosti člověka, především ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV