Collections in this community

Recent Submissions

 • Voltametrické stanovení vybraných psychofarmak pomocí uhlíkových elektrod 

  Matouš, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Diferenční pulzní voltametrie (DPV) byla využita pro vývoj metody stanovení fenothiazinových derivátů, konkrétně chlorpromazinu (CHP) a levomepromazinu (LMP), za pomoci elektrody ze skelného uhlíku (GCE) a elektrody ...
 • Synthesis of cyclodextrin derivatives for organocatalysis 

  Chena Tichá, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Syntéza cyklodextrinových derivátů pro organokatalýzu Tato disertační práce se zabývá přípravou nových cyklodextrinových (CD) derivátů vhodných pro organokatalýzu. Cílem této práce je připravit monosubstituované a ...
 • UV-fotochemické generování těkavých sloučenin kadmia pro detekci atomově spektrometrickými metodami 

  Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Cílem diplomové práce bylo vyvinout a optimalizovat metodu pro UV-fotochemické generování těkavé sloučeniny kadmia ve spojení s atomovou fluorescenční spektrometrií. Byla zde testována dvě konstrukční uspořádání, která se ...
 • Využití moderních analytických metod pro studium vybraných koordinačních sloučenin boru 

  Hrušková, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Tato práce je zaměřena na studium koordinačních sloučenin boru, konktrétně komplexu žit jako potenciální farmaka pro léčbu rakovinných onemocnění. úvodní části práce jsou diskutovány vlastnosti borových sloučenin, jejich ...
 • Elektroforetické stanovení inhibitorů koroze v chladicích kapalinách 

  Smrž, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Stanovení inhibitorů koroze v chladicích kapalinách představuje vzhledem k jejich rozdílným fyzikálně chemickým vlastnostem obtížný analytický problém. V současnosti je k jejich stanovení nutné použít více instrumentálních ...
 • Použití statistického přístupu pro vývoj HPLC metod 

  Vymyslický, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Cílem této diplomové práce byl vývoj systematického postupu pro vývoj HPLC metod pomocí statistického přístupu design of experiments. Systém byl vyvinut na základě vývoje tří HPLC metod na stanovení čistoty účinných látek. ...
 • Modifikace detektoru z uhlíkové plsti měděnými mikročásticemi 

  Baroch, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Prvním cílem této práce bylo připravení mědí modifikované elektrody z uhlíkové plsti tak, aby jí bylo možné detekovat aminokyseliny, které jsou na běžných elektrodách elektrochemicky neaktivní. Jako modelový vzorek sloužil ...
 • 3D structures of phosphorylation 

  Kielarová, Anežka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Fosforylace je běžná post-translační modifikace proteinů využívaná téměř ve všech buněčných procesech. Přidání fosfátové skupiny na vedlejší řetězec aminokyseliny může z důvodu velikosti fosfátové skupiny a jejího negativního ...
 • Stanovenie nízkomolekulárneho heparínu pomocou afinitnej kapilárnej elektroforézy 

  Molnárová, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Štandardný heparín, klinický antikoagulant, je v praxi čoraz častejšie nahradený nízkomolekulárnymi heparínmi. Tie sa používajú kvôli lepším biologickým vlastnostiam, medzi ktoré patrí lepšie predvídateľný antikoagulačný ...
 • Application of Quantitative Electron Paramagnetic Resonance (EPR) and Commercially Available EPR Standards for Electrochemical Study of the Subsituted Tetrathiafulvalene Oxidation. 

  Habániková, Shannelle Diana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  (česky) Deriváty tetrathiafulvalenu jsou pozoruhodné molekuly, objevené a zkoumané poměrně nedávno. Radikál kationt těchto sloučenin má optické, elektronické, elektrokatalyt- ické, supravodivé a magnetické vlastnosti, kvůli ...
 • Separace látek tvořících kapalné krystaly pomocí bezvodé kapilární elektrokinetické chromatografie 

  Čokrtová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Kapalné krystaly jsou látky široce využívané v elektronice, lékařství a dalších oborech. Analytické separace jsou důležité v oblasti vývoje nových kapalných krystalů pro kontrolu čistoty syntetizovaných látek. Analýza ...
 • Novel fluorosensors based on naphthalimide derivatives 

  Garbárová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Cílem diplomové práce bylo připravit a charakterizovat fluorescenční senzory založené na fluoroforech a supramolekulárních systémech (cyklodextrinech) připojených k pevným nosičům. V této práci byly jako pevné nosiče použity ...
 • Localization and quantification of mRNA coding digestive peptidases of Fascioloides magna 

  Peterková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Peptidázy motolic jsou důležité molekuly zodpovědné za biokatalýzu v řadě bazálních biologických procesů a jsou klíčové pro interakci mezi hostitelem a parazitem. Tyto enzymy jsou proto intenzivně studovány za účelem ...
 • Analysis of secretome from Trichobilharzia regenti cercariae and characterisation of selected peptidases 

  Konečný, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  (česky): Motolice Trichobilharzia regenti je neurotropní parazit ptáků z rodiny Schistosomatidae. Cerkárie, invazivní stadium těchto motolic, využívají k aktivní penetraci hostitele exkrečně-sekreční produkty, které obsahují ...
 • Charakterizace unikátních proteinů Giardia intestinalis a jejich úloha v biogenezi mitosomů. 

  Zemanová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Jednobuněčný parazit Giardia intestinalis je jedním z organismů nesoucích mitochondriím příbuznou organelu označovanou jako mitosom, přizpůsobenou mikroaerobnímu stylu života. Jedinou doposud známou funkcí mitosomů tohoto ...
 • A comparison between paleo and recent freshwater diatom communities from Vega Island, Antarctica. 

  Bulínová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 5. 2019
  Rozsivky v Antarktické oblasti obývají různorodé limno-terestrické habitaty, z nichž každý má svůj jedinečný ekologický význam v biomonitoringu, paleoekologii a v biogeografii, avšak naše znalosti se stále zaměřují převážně ...
 • Vazby mezi vybranými aktéry cestovního ruchu na území Šumava - západ 

  Kohoutová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 5. 2019
  Náplní této práce je analýza vazeb mezi aktéry cestovního ruchu v lokalitě vymezené na území západní Šumavy. Výzkum je zaměřen na obce a vybrané subjekty působící v NP Šumava. Cílem práce je zhodnocení úrovně destinačního ...
 • Vyjížďka z obcí Česka do zaměstnání na základě času a vzdálenosti: Její vývoj v letech 1991 - 2011. 

  Dolák, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 5. 2019
  Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem dojížďky do zaměstnání se zaměřením na vzdálenost a čas pracovní dojížďky. V práci jsou za pomoci domácí a zahraniční literatury podrobně diskutovány jednotlivé aspekty, které ...
 • Literární cestovní ruch na území Česka 

  Ulrychová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 5. 2019
  Cílem diplomové práce bylo objasnit roli specifické formy cestovního ruchu - literárního cestovního ruchu v Česku, zhodnotit jeho potenciál a možné využití. Na základě rešerše zahraničních zkušeností byla porovnána situace ...
 • Faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku v kontextu FFPT: případová studie Frýdek-Místek 

  Štraub, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 5. 2019
  Diplomová práce se věnuje problematice dopravního chování v systémech, které prostřednictvím odstraněním jízdného ve veřejné dopravě, tzv. free fare public transport policy (FFPT), dominantně upřednostňují jeden dopravní ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV