Recent Submissions

 • Application of fluoroalkyl hypervalent iodine reagents in C-H functionalization of small molecules and aromatic amino acid residues 

  Defence status: DEFENDED
  Rahimidashaghoul, Kheironnesae (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  SOUHRN Chemie fluoralkylových činidel hypervalentního jódu dosáhla v posledních letech velkého uplatnění. Jak je nastíněno v úvodu práce, tyto sloučeniny jsou vysoce atraktivní jako potenciální léčiva, pokročilé materiály ...
 • Wildfires in polluted areas: mineralogical transformations and remobilization of metal(loid)s 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 30. 09. 2022
  Tuhý, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Požáry se podílejí na globálních emisích stopových prvků. Tato doktorská práce se zabývá oblastmi Afriky, které jsou silně znečištěné těžbou a hutnictvím kovů, a navíc jsou často vystavené požárům. Experimentální vzorky ...
 • Theoretical Investigation of Low-dimensional Magnetic Materials 

  Defence status: DEFENDED
  Li, Shuo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Nízkorozměrné struktury, jako například grafen, dvourozměrné chalkogenidy tranzitních kovů či jednorozměrná vlákna chalkogenidů, jsou atraktivní pro jejich potenciální aplikace ve spintronice a valleytronice a to právě ...
 • Chemická variabilita granátů z Českého středohoří a charakterizace jejich minerálních inkluzí 

  Defence status: DEFENDED
  Píšová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 15. 9. 2020
  Vzorky granátů použité v této studii pocházejí z klastických sedimentů z vrtů Tř-1 a T-31, vybraných lokalit Českého středohoří a granátonosných ultrabazických hornin zastižených vrtem T-7. Elektronovým mikroanalyzátorem ...
 • Evolution of sex determination in skinks and related lineages 

  Defence status: DEFENDED
  Kostmann, Alexander (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 27. 9. 2021
  7 Abstrakt Ještěři skupiny Scincoidea, tj. kruhochvosti (Cordylidae), ještěrkovci (Gerrhosauridae), scinci (Scincidae) a xantusie (Xantusiidae), mají pozoruhodnou ekologickou a morfologickou variabilitou. Předpokládalo se, ...
 • Evolution of sex determination systems in toxicoferan reptiles 

  Defence status: DEFENDED
  Augstenová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 27. 9. 2021
  (Česky) Determinace pohlaví hraje důležitou roli v životaschopnosti populací a evoluci druhů, a i proto je determinace pohlaví důležitým předmětem studia již více než sto let. Tato práce se zaměřuje na evoluci určení pohlaví ...
 • Časoprostorová analýza šíření hepatitidy v Česku 

  Defence status: DEFENDED
  Kalinová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Virové hepatitidy jsou onemocnění, která postihují jaterní tkáň a vedou k závažným zdravotním komplikacím jedince. Každý z těchto virů je specifický svým přenosem, závažností a rozšířením jak ve světě, tak na regionální ...
 • Molecular mechanisms of tamoxifen resistance in breast cancer 

  Defence status: DEFENDED
  Tomková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 2. 6. 2020
  Rezistence k tamoxifenu, léčivu používaném v adjuvantní terapii při hormonální léčbě rakoviny prsu, představuje závažný klinický problém. Přestože byly popsány a intenzivně studovány různé mechanismy vedoucí k rezistenci ...
 • Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila) 

  Defence status: DEFENDED
  Macháčková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  Metody zna ení p edstavují asto nezbytnou sou ást ady studií, které se zabývají biologií hmyzu. Tyto zna ící techniky mnohdy p edstavují jedinou možnost, jak získat nové a d ležité informace. V první ásti práce se zabývám ...
 • Využití slepičích protilátek proti lektinu PAIIL pro prevenci infekcí Pseudomonas aeruginosa u pacientů s cystickou fibrosou 

  Defence status: DEFENDED
  Kubíčková, Božena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  Cystická fibróza (CF) je jedním z poměrně běžných dědičných onemocnění, způsobené mutací genu kódujícího protein CFTR, který tvoří chloridový kanál, jež významně ovlivňuje homeostázi iontů a s ní spojené hospodaření buňky ...
 • Prožívání "disgustu" v průběhu těhotenství: testování kompenzační profylaktické hypotézy 

  Defence status: DEFENDED
  Dlouhá, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  Disgust, neboli znechucení, je důležitým adaptivním mechanismem v obraně před nákazou. Míra disgustu je mezi jedinci velmi variabilní a v souladu s kompenzační profylaktickou hypotézou (KPH) by měla být přizpůsobena i míře ...
 • Microwave-assisted preparation of polymer materials 

  Defence status: DEFENDED
  Bujok, Sonia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  Vzhledem k současným celosvětovým snahám o snížení plastového znečištění životního prostředí, se biologicky odbouratelné polyestery dostávají do popředí zájmu jako alternativní materiály ke konvenčním (komerčním) polymerům, ...
 • Synthesis of novel types of acyclic nucleoside phosphonates and preparation of prodrugs and drug delivery systems 

  Defence status: DEFENDED
  Kalčic, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  První část této práce se zabývá dříve přehlíženými C1'-větvenými acyklickými nukleosid fosfonáty (ANPs). Bylo vyvinuto/optimalizováno pět různých syntetických přístupů vedoucích ve 2-4 krocích ke klíčovému 6-chlorpurinovému ...
 • Vliv pořadí narození a pohlaví sourozenců na sexuální chování a preference 

  Defence status: DEFENDED
  Daňková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  Vývoj člověka je ovlivňován řadou vrozených i environmentálních faktorů. Jedním z klíčových faktorů prostředí je rodina, její struktura a dynamika vzájemných vztahů. Ty se mimo jiné mohou odvíjet od pořadí narození. Prací ...
 • Charakter strukturních vazeb spraše 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Fikar, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá povahou strukturních vazeb spraší. Cílem rešeršní části práce bylo ozřejmit typy vazebních sil, které na sebe mezi částicemi navzájem působí a jaký vliv mají tyto síly na celkovou ...
 • Endokrinně disruptivní účinky a degradabilita mikropolutantů s antimikrobiální aktivitou 

  Defence status: DEFENDED
  Linhartová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  Vzrůstající antropogenní znečistění má negativní vliv na životní prostředí a je spojováno s rozvojem mnoha zdravotních problémů u člověka. Převážná většina chemických látek je do prostředí vypouštěna bez jakéhokoliv omezení ...
 • Use of biochemical methods in the study of plant metabolism with emphasis on the defense system 

  Defence status: RECOGNIZED
  Bělonožníková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  (In Czech) Rostliny, jako sesilní organismy, se nemohou vyhnout působení abiotických a biotických stresových faktorů. Z těchto důvodů se v rostlinách vyvinuly komplexní a sofistikované mechanismy obrany. V zemědělství se ...
 • Allopatric evolution in rousettine fruit bats: from population and landscape genetics to phylogeography 

  Defence status: RECOGNIZED
  Stříbná, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  V západní části areálu výskytu kaloňů rodu Rousettus byla studována jejich biogeografie, populační struktura a fylogenetické vztahy. Současné populační vzorce tohoto rodu kaloňů na území Starého světa jsou ovlivňovány ...
 • Buněčné složení mozku zoborožců, šplhavců a srostloprstých ptáků 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 16. 09. 2024
  Stehlík, Patrik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  Recentní srovnávací studie ukazují, že mozky ptáků, ačkoliv malé, disponují vysokou procesní kapacitou. Mozky papoušků a pěvců mají vyšší hustoty neuronů než mozky savců, a zejména velcí papoušci a krkavcovití ptáci konkurují ...
 • Vliv bottlenecku a selekce na variabilitu MHC genů v reliktních a nově vzniklých populacích bobra evropského 

  Defence status: DEFENDED
  Náhlovský, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  MHC glykoproteiny jsou zásadní součástí adaptivní imunity, navíc mohou hrát roli i při volbě partnerů. MHC geny jsou pak ze všech známých genů nejvariabilnější. Z těchto důvodů jsou již několik desítek let objektem ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV