Collections in this community

Recent Submissions

 • Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí 

  Švehlová, Nina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Diplomová práce je zaměřena na dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, které tvoří velmi širokou a rozmanitou skupinu nástrojů. Cílem práce je vytvoření uceleného a souhrnného přehledu výše zmíněných nástrojů ...
 • Psychologické profilování pachatele 

  Straka, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Tato diplomová práce se zabývá kriminalistickou metodou psychologického profilování pachatele. Psychologické profilování spočívá v analýze chování pachatele trestného činu. Tato analýza slouží k tvorbě profilu pachatele, ...
 • Řešení sporů z mezinárodní kupní smlouvy 

  Gavrilova, Iva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  ŘEŠENÍ SPORŮ Z MEZINÁRODNÍ KUPNÍ SMLOUVY ABSTRAKT Tématem této disertační práce je řešení soudních sporů vzniklých z mezinárodních obchodních vztahů, resp. z mezinárodní kupní smlouvy jakožto jejich společného jmenovatele. ...
 • Zásada legality a její uplatnění v trestním řízení 

  Doušová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Tato diplomová práce je zaměřena na zásadu legality a její uplatnění v trestním řízení. Na základě této zásady je státní zástupce povinen stíhat všechny trestně činy, o nichž se dozví, nestanoví-li zákon nebo vyhlášená ...
 • Trestní řízení proti právnickým osobám 

  Jonák, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Trestní řízení proti právnickým osobám Abstrakt Od 1.1.2012 vstoupil na našem území v platnost dosud neznámý institut trestní odpovědnosti právnických osob, který je upraven v zákoně č. 418/2011 Sb. Do té doby bylo možné ...
 • Právní ochrana hospodářských zvířat proti týrání 

  Kaletová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Právní ochrana hospodářských zvířat proti týrání Tato práce se zabývá tématem právní ochrany hospodářských zvířat proti týrání a jejím cílem je zhodnotit momentální právní stav v této oblasti, a to jak po stránce teoretické, ...
 • Předběžné opatření a jeho výkon 

  Nerada, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Předběžné opatření a jeho výkon - Abstrakt Cílem této rigorózní práce je především, pokud možno komplexně, pojednat o aktuální úpravě předběžných opatření v rámci OSŘ, kterých je využíváno v situacích, kdy nelze vyčkávat ...
 • Trestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami 

  Javorská, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Trestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá stavem české trestněprávní ochrany životního prostředí a jejího vývoje ve vztahu k právnickým osobám. Stěžejní ...
 • Násilná kriminalita a její prevence 

  Veselá, Soňa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Násilná kriminalita a její prevence Abstrakt Tato práce se zabývá násilnou kriminalitou a její prevencí. Jedná se o velmi široké téma, tudíž byly vybrány jen některé aspekty problematiky, především jsem se zaměřila na ...
 • Právní úprava ochrany hospodářských zvířat proti týrání 

  Váňová, Barbara (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Diplomová práce - Právní úprava ochrany hospodářských zvířat proti týrání Tato diplomová práce nesoucí název Právní úprava ochrany hospodářských zvířat proti týrání se kromě úvodu a závěru člení do pěti kapitol. První ...
 • Právní úprava ochrany kvality ovzduší 

  Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Právní úprava ochrany kvality ovzduší Abstrakt Tato diplomová práce zpracovává přehled o právní úpravě ochrany kvality ovzduší v České republice se zaměřením na úpravu v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší včetně ...
 • Kriminalistická rekonstrukce 

  Reindl, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Tato diplomová práce zkoumá kriminalistickou rekonstrukci, která je chápána v rámci trestního práva procesního jako důkazní prostředek, zatímco kriminalistika na ni nahlíží jako na kriminalisticko - taktickou metodu. ...
 • Problémy trestního soudnictví nad mládeží 

  Šípal, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Problémy trestního soudnictví nad mládeží Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Problémy trestního soudnictví nad mládeží" se zaměřuje na problematiku řízení ve věcech dětí mladších patnácti let podle hlavy III zákona ...
 • Právní úprava ochrany přírody v národních parcích 

  Zámyslická, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Právní úprava ochrany přírody v národních parcích Abstrakt Účelem diplomové práce je poskytnout přehled právních nástrojů používaných k ochraně přírody na území národních parků po novelizaci klíčového právního předpisu, ...
 • Trestnoprávne nástroje boja s organizovaným zločinom 

  Baranová, Soňa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Cílem této diplomové práce bylo zpracovat téma boje s organizovaným zločinem se zaměřením na trestněprávní nástroje takového boje. Organizovaný zločin je bezpochyby jedinečný a dynamický fenomén, který proniká téměř do ...
 • Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku 

  Wilsdorf, Jan Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku Abstrakt Diplomová práce se zabývá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti v užším smyslu, tedy trestným činem podle § 216 odst. ...
 • Cenová regulace léčiv 

  Beutlová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 5. 2019
  Cenová regulace léčiv Abstrakt Práce popisuje a analyzuje systém regulace cen léčivých přípravků v České republice po roce 1989. Cílem je provedení analýzy současné právní úpravy v kontextu se změnou úpravy předchozí, ...
 • Veřejné prostranství 

  Bušková, Vendula (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 5. 2019
  Předkládaná práce se zaměřuje na problematiku veřejných prostranství. Veřejná prostranství jsou definována v zákoně o obcích a v zákoně o hlavním městě Praze a jsou jimi všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná ...
 • Odpovědnost veřejné moci za škodu - otázka pro civilní nebo správní soudy? 

  Burda, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 5. 2019
  ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉ MOCI ZA ŠKODU - OTÁZKA PRO CIVILNÍ, NEBO SPRÁVNÍ SOUDY? Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu odpovědnosti veřejné moci za škodu, speciálně potom otázce, které soudy by měly mít pravomoc ...
 • Vztah přestupků a trestných činů 

  Parýzková, Julie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 5. 2019
  Vztah přestupků a trestných činů Abstrakt Tato diplomová práce analyzuje vztah dvou veřejnoprávních deliktů - přestupků jakožto deliktů správního práva a trestných činů představujících delikty práva trestního v užším smyslu. ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV