Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Komparace rozsudku pro zmeškání v české a španělské právní úpravě 

  Švábová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 5. 2018
  Komparace rozsudku pro zmeškání v české a španělské právní úpravě Abstrakt Diplomová práce se věnuje české a španělské právní úpravě zmeškání soudního řízení žalovaným a jejich následnému srovnání. První kapitola je věnována ...
 • Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení 

  Ričková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 5. 2018
  Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá institutem důkazního břemena. Jejím cílem je objasnit dělení důkazního břemena mezi účastníky řízení ve sporech na vydání ...
 • Soudní soustava v ČR 

  Plachý, Rostislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Soudní soustava v ČR Abstrakt Účelem této diplomové práce je podat ucelený obraz o soudní soustavě v ČR, zejména o jejích kořenech, současném stavu a možném budoucím vývoji. První část práce je rozdělena do čtyř kapitol, ...
 • Předběžná opatření v civilním řízení 

  Kantořík, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 5. 2018
  Předběžná opatření v civilním řízení Abstrakt Diplomová práce představuje předběžná opatření, jako jeden ze zajišťovacích institutů civilního práva procesního, který nastupuje v případě potřeby předběžné a zatímní úpravy ...
 • Řízení o určení a popření rodičovství 

  Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 5. 2018
  Řízení o určení a popření rodičovství Tématem diplomové práce je řízení o určení a popření rodičovství. Cílem práce je podat ucelený popis a zhodnocení stávající úpravy řízení o určení a popření rodičovství ve vztahu k ...
 • Kolektivní (skupinové,hromadné) žaloby a řízení o nich 

  Benko, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 5. 2018
  Kolektivní (skupinové, hromadné) žaloby a řízení o nich Abstrakt S ohledem na globální ale i vnitrostátní vývoj je nutné reagovat na jím vyvolané společenské změny v oblasti soukromého práva. Jednou z těchto změn je i ...
 • Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení 

  Murin, Ladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 5. 2018
  Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení Abstrakt Ve finančním světě často dochází k situacím, kdy se dlužníci ocitnou v platební neschopnosti a nemohou již plnit své závazky vůči věřitelům. Jako prostředek řešení ...
 • Právo z vadného plnění ze smlouvy o zájezdu 

  Králová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Diplomová práce je zaměřena na právo z vadného plnění ze smlouvy o zájezdu, které představuje dílčí část právní úpravy zájezdu. S ohledem na značný rozvoj cestování, je toto téma velmi aktuální a je třeba zabývat se otázkami, ...
 • Vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s účastí státu z hlediska prosazování cílů státu 

  Trnka, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  v českém jazyce Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů státních podniků a akciových společností s majetkovou účastí státu. Jejím obecným cílem je rozbor ...
 • Reklamace zboží z pohledu spotřebitele 

  Schulhauser, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Reklamace zboží z pohledu spotřebitele Tato diplomová práce se věnuje problematice reklamace zboží spotřebitelem, což už přinejmenším jeden z nás jednou učinil. Práce je rozdělena do čtyř kapitol a jejím cílem je podrobně ...
 • Právní postavení soudce v České republice - kárná odpovědnost 

  Sobotková, Sandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 5. 2018
  Právní postavení soudce v České republice - kárná odpovědnost Shrnutí Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku kárné odpovědnosti soudce v České republice. V úvodu práce je popsána právní úprava moci soudní a ...
 • Soudní soustava ČR 

  Hercíková, Monika Rita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Téma diplomové práce je zaměřeno na uspořádání soudní soustavy ČR. Cílem práce je podat základní ucelený pohled na organizaci soustavy soudů rozvedený o bližší analýzu týkající se personálního obsazování a celkového fungování ...
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Černá, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Abstrakt Tato práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Osoby se zdravotním postižením patří v rámci společnosti k členům se specifickými potřebami. Tyto ...
 • Právní úprava energetické účinnosti v Evropské unii 

  Štípa, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE A ABSTRAKT NÁZEV: Právní úprava energetické účinnosti v Evropské unii ABSTRAKT: Energetická politika Evropské unie prochází v posledních několika letech zásadní proměnou. Zájem o zajištění udržitelnosti, ...
 • Osobnostní práva autorská 

  Wegschmiedová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Osobnostní práva autorská Abstrakt Práce po krátkém úvodu do problematiky autorských práv vymezuje základní pojmy pojící se s autorskými právy osobnostními a povahu autorských osobnostních práv. Poskytuje náhled na ...
 • Agenturní zaměstnávání 

  Martínková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Cílem práce je poskytnout ucelený přehled agenturního zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání je institut, který uživatelům přináší možnost pružně reagovat na zvýšení či snížení poptávky po jejich produktech změnami v jejich ...
 • Zločiny podle mezinárodního práva v Římském statutu MTS a jejich stíhání 

  Huječek, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Zločiny podle mezinárodního práva v Římském statutu MTS a jejich stíhání Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou zločiny podle mezinárodního práva v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu a jejich stíhání, přičemž ...
 • Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace 

  Stehlík, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace Počítačové programy jsou ze své povahy specifické předměty, které mají v současném informačním ...
 • Informovaný souhlas (srovnávací studie) 

  Franta, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 5. 2018
  Informovaný souhlas patří mezi nejvíce diskutovaná témata zdravotnického práva. Předkládaná diplomová práce se snaží k této diskuzi přispět formou srovnávací studie české právní úpravy s právní úpravou kanadského common ...
 • Victims of the gravest crimes: The role of victims in legal proceedings before the International Criminal Court 

  Mocková, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Oběti nejtěžších zločinů: Role obětí před Mezinárodním trestním soudem Abstrakt Tato práce analyzuje roli obětí v soudním řízení před Mezinárodním trestním soudem (MTS) neboli tzv. obětní mandát MTS. Účelem práce je komplexně ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV