Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném 

  Čičmanec, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 11. 2018
  Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném Abstrakt Příprava jednání je jednou z fází civilního soudního řízení. Zahrnuje soubor činností poskytujících předsedovi senátu příležitost jednak objasnit právní ...
 • Právní úprava ochrany želv 

  Trejbalová, Samanta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 11. 2018
  Právní úprava ochrany želv Abstrakt Práce se zabývá právní úpravou ochrany želv v pramenech mezinárodního práva, českou právní úpravou chovu želv v zajetí a právní úpravou ochrany biodiverzity před želvami jako nepůvodními ...
 • Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. 

  Kulhánek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 11. 2018
 • Právní postavení nenarozeného dítěte a potřeba jeho ochrany ve světle biomedicínského vývoje 

  Urminská, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 11. 2018
  Diplomová práce se zabývá postavením nenarozeného dítěte v současné české právní úpravě. V úvodní části se autorka snaží objasnit, jakým způsobem je v dnešní společnosti nahlíženo na hodnotu lidského života před narozením. ...
 • Kogentní normy v občanském zákoníku 

  Mendrek, Piotr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Kogentní normy v občanském zákoníku Abstrakt Cílem této diplomové práce s názvem "Kogentní normy v občanském zákoníku" je analýza kogentních norem v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen "OZ"), a to z hlediska ...
 • Distributivní spravedlnost v kontextu transplantační medicíny 

  Urbanová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Diplomová práce se zabývá konceptem distributivní spravedlnosti v kontextu zdravotnictví, který posuzuje z pohledu transplantační medicíny. Obor transplantologie se celosvětově potýká s problémem nedostatku zdrojů, na ...
 • Náhrada nemajetkové újmy sekundárních obětí 

  Zielina, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  ANOTACE! ! ! V této diplomové práci jsem zaměřil pozornost na komplexní právní úpravu institutu náhrady nemajetkové újmy, která vznikla osobě či osobám nikoliv přímo poškozeným, jejichž zájmy jsou chráněny ustanovením § ...
 • Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech 

  Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2018
  Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech Abstrakt Diplomová práce se zabývá jednotlivými typy elektronických identifikátorů, které mohou v soukromoprávních poměrech používat jak fyzické, fyzické podnikající, ...
 • Právní hlediska klinického výzkumu léčiv 

  Kulan, Kryštof (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Právní hlediska klinického výzkumu léčiv Abstrakt Cílem této práce je zhodnocení aktuálního stavu klinického hodnocení léčiv, popis práv a ochranu subjektu hodnocení v rámci výzkumu a řešení vybraných otázek, které mohou ...
 • Srovnání právní úpravy povinného očkování v České republice a Francii 

  Ševčík, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  v českém jazyce Cílem této práce je provést analýzu a porovnání systému povinného očkování v České republice a ve Francii. První část bude věnována zasazení povinného očkování do mezinárodněprávního kontextu. Budou tak ...
 • Náhrada při újmě na přirozených právech člověka 

  Malý, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  Diplomová práce pojednává o problematice újmy na přirozených právech člověka a jejího odškodnění. Práce se zaměřuje na stávající úpravu tohoto institutu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále je v této ...
 • Právní rámec pro činnost tzv, alternativních škol v České republice 

  Kaczor, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  220 Právní rámec pro činnost tzv. alternativních škol v České republice Abstrakt Práce se zabývá právními aspekty činnosti tzv. alternativních škol při poskytování základního a středního vzdělávání v České republice. Začíná ...
 • Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře 

  Štoková, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře Abstrakt Postavení lékaře bez specializované způsobilosti je v rámci systému českého zdravotnictví po právní i praktické ...
 • Smlouva o péči o zdraví podle NOZ 

  Slavíček, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  i Název diplomové práce v českém jazyce Smlouva o péči o zdraví podle NOZ Abstrakt Diplomová práce pojednává o smlouvě o péči o zdraví podle NOZ. Smlouva o péči o zdraví se účinností občanského zákoníku 89/2012 Sb. stala ...
 • Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - srovnání české a britské úpravy se zaměřením na britské case law 

  Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá institutem odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, tj. odpovědnost výrobce (ale i jiného subjektu, jako např. dodavatele či dovozce) za škodu způsobenou vadným výrobkem na zdraví nebo ...
 • Určování rodičovství ve světle aktuálního stavu reprodukční medicíny 

  Mervartová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  Tématem diplomové práce je určování rodičovství ve světle aktuálního stavu reprodukční medicíny. Význam reprodukční medicíny se v soudobé společnosti zvyšuje v souvislosti s rostoucím počtem osob, které trpí neplodností. ...
 • Formy péče o nezletilé děti v době po rozchodu či rozvodu rodičů 

  Kudrfalcová, Adriana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 5. 2018
  1 Shrnutí Diplomová práce s názvem "Formy péče o nezletilé děti v době po rozchodu či rozvodu rodičů" se zabývá možnými způsoby uspořádání péče o dítě po rozpadu vztahu jeho rodičů. Toto téma je velmi aktuální, neboť ...
 • Nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu a domu v komparaci s německou a slovenskou právní úpravou 

  Zikmundová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 5. 2018
  1 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu a domu v aktuální české právní úpravě a následná komparace s německou a slovenskou právní úpravou. Na úvod do problematiky nájmu ...
 • Právní úprava přepravy věci 

  Slušný, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  Tématem této diplomové práce je právní úprava přepravy věci. Jedná se o oblast, která zaujímá významnou roli v ekonomickém fungování společnosti. Právní úprava této problematiky je však značně rozvrstvená mezi soukromoprávní ...
 • Hospodářská kriminalita a její prevence 

  Trešlová, Johana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 11. 2018
  Hlavním účelem této práce je vymezení pojmu hospodářské kriminality a pojmů souvisejících; postavení hospodářské kriminality v právní nauce a v českém právním řádu od minulosti až do současnosti; a popsání specifik hospodářské ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV