Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Separatistické tendence v jednotlivých členských státech EU a případný dopad na volný pohyb občanů EU 

  Hřivna, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017-06-21)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  Separatist tendencies in individual EU Member States and the potential impact on the free movement of persons in the EU This thesis deals with the separatist tendencies within the Member States of the European Union. It ...
 • Právní úprava rostlinolékařské péče 

  Šiková, Martina
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Phytosanitary care as a part of environmental law consists of multiple actions and procedures which aim to guarantee plant health and favourable status of the environment. Mostly, we are talking about plant care related ...
 • Trestněprávní odpovědnost ve farmacii 

  Kolář, David
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  The main purpose of this thesis is to analyse the possible application of criminal liability instruments within pharmacy. Chapter 1 introduces the general aspects and processes within pharmacy, general terms, and short ...
 • Economics in Legal Decision-Making 

  Broulík, Jan
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
 • Nezávislost a nestrannost soudů s důrazem na rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva 

  Staňková, Jana
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  The right to an independent and impartial tribunal is one of core elements of a fair trial. Therefore, it is vital to lay emphasis on this requirement. Independent and impartial tribunals are the cornerstone of a democratic ...
 • Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení 

  Šeflová, Jaroslava
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  1 Abstract This thesis deals with the very current problem theme of the status of the injured party and a victim in criminal proceedings and compensation for damages, non-material damage and a release of an unjust enrichment ...
 • Princip loajality v právu EU 

  Kruliš, Kryštof
  Datum obhajoby: 28. 6. 2017
  This PhD thesis seeks to establish a multi-layered definition of the principle of loyal cooperation in EU law in its current form. It focuses on four fundamental ways of describing this principle. The first one is a ...
 • Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie 

  Scheu, Lenka
  Datum obhajoby: 28. 6. 2017
  English abstract Protecting the environment is currently one of the complex issues of law and policy. Necessary response to adverse changes in the environment lays down binding rules on environmental protection in international ...
 • Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty 

  Ullmann, Jan
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Název práce: Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty Tato práce, jejímž názvem je "Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty", představuje komplexní rozbor vývoje právní úpravy čtyř vzájemně velmi úzce souvisejících ...
 • Role mezinárodních soudů v ochraně životního prostředí 

  Káva, Adam
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Obsahem této diplomové práce je analýza vývoje mezinárodního práva životního prostředí dosaženého prostřednictvím činnosti mezinárodních soudů, se zaměřením na období cca od roku 2005. Zkoumána je praxe Mezinárodního ...
 • Rekognice osob v trestním řízení 

  Dvořák, Marek
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou rekognice osob v trestním řízení, která je upravena v ustanovení § 104b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Rekognice osob je jedním ze ...
 • Stav ovzduší v Moravskoslezském kraji z právního pohledu. 

  Kubicová, Barbora
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Cílem této práce je poskytnout základní vhled do problematiky dlouhodobě nepříznivého stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji a nastínit možné lidskoprávní východisko při řešení tohoto problému. Úvodní kapitola představuje ...
 • Právní aspekty ochrany před radonem 

  Fojtíková, Olga
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Cílem této diplomové práce je p edstavit právní nástroje užívané státem k ochran ob an p ed nebezpe ným ozá ením z radonu a produkt jeho p em ny v budovách, zhodnotit jejich ú innost a nazna it možná úskalí p i jejich ...
 • Vývoj a problematika věcné a místní příslušnosti v řízeních o přestupcích 

  Budil, Petr
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Cílem této práce je poskytnout výklad k vývoji věcné a místní příslušnosti v řízení o přestupcích, kterou řadíme do oboru správního trestání, její problematiky, a to od jejího vzniku až k budoucí právní úpravě. Tento výklad ...
 • Environmentální migrace a právní instrumenty jejího předcházení v České republice 

  Chaloupková, Alena
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Diplomová práce se zabývá problematikou environmentální migrace a hodnocením právních nástrojů její prevence v České republice. Na základě analýzy rozsahu problematiky identifikuje tři základní oblasti příčin environmentální ...
 • Deliktní odpovědnost na úseku ochrany zvířat 

  Křížová, Barbora
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Český abstrakt Tato diplomová práce se zabývá deliktní odpovědností na úseku ochrany zvířat. Shrnuje mezinárodní úpravu, úpravu Evropské unie i České republiky. Na začátku se věnuje definici základních pojmů a uvedení do ...
 • Uvádění zdravotnických prostředků na trh 

  Dvořáková, Jitka
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Otázky uvádění zdravotnických prostředků na trh jsou díky rozvoji této průmyslové i právní oblasti stále aktuálnější. Přitom jde o oblast málo popsanou, stojí ve stínu známějších a více diskutovaných léčivých přípravků. ...
 • Konflikt ochrany životního prostředí s právem na nedotknutelnost obydlí 

  Chobotová, Tereza
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Ochrana základních práv a svobod je základním pilířem každé moderní demokratické společnosti. Tato práva jsou upravena v řadě mezinárodních smluv a zároveň je zakotvují jednotlivé státy ve svých ústavách. Česká republika ...
 • Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu 

  Tkáčová, Romana
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Zhrnutie Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu Duševné vlastníctvo priamo súvisí s rozvojom spoločnosti a hospodárstva. Vyššia úroveň právnej ochrany zabezpečená štátom má vplyv na tvorbu predmetov ...
 • Bytové spoluvlastnictví 

  Tlapák, Jan
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Bytové spoluvlastnictví Rigorózní práce se zabývá právní úpravou bytového spoluvlastnictví obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy důraz je především kladen na popis změn a novinek v nové právní úpravě ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV