Now showing items 1-20 of 10297

  • Autorské dílo a reklama 

   Vojtovič, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   The Aim of this thesis is to link the theoretical aspects of copyright with its practical use. Specifically it is an analysis of relationship between copyright and advertising. In the thesis I am trying to find an answer ...
  • Vertikální omezení hospodářské soutěže v sektoru elektronického obchodu : se zaměřením na stanovení cen pro další prodej, stanovení dvojích cen a doložky nejvyšších výhod 

   Krumlová, Dita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   This thesis deals with the selected vertical restraints on competition that occur in the sector of e-commerce, namely resale price maintenance, dual pricing and most-favoured-nation clauses. The thesis raises the research ...
  • Mezinárodní únosy dětí 

   Karetová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   International Child Abductions Abstract in English This dissertation thesis deals with the issue of International Child Abductions, which is a constantly growing phenomenon. The focus of the legal regulation of international ...
  • Rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti 

   Tomášek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 5. 2019
   Decision-making by the statutory body in the relation to the capital company's internal affairs Abstract This dissertation considers the issue of decision-making by the statutory body in relation to the internal affairs ...
  • Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí 

   Vévoda, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 3. 2019
   Private law instruments of environmental protection Abstract Private law deals primarily with the regulation of relations between individuals and the protection of their individual rights, whether personal or property. The ...
  • Relokace jako nástroj řešení migrační krize EU 

   Škapová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   1 Relokace jako nástroj řešení migrační krize EU Abstrakt Azylová politika byla tradičně považována za citlivou součást státní politiky, dlouho proto stála mimo větší zájem evropské integrace. Rozvoj vnitřního trhu a ...
  • Práva z vadného plnění ve spotřebitelských smlovách 

   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Práva z vadného plnění ve spotřebitelských smlouvách Abstrakt Tato diplomová práce, která se zabývá právy z vadného plnění ve spotřebitelských smlouvách, pojednává jak o obecné úpravě práv z vadného plnění ve vztahu ...
  • Zastavení podílu v korporaci 

   Pašek, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Zastavení podílu v korporaci Abstrakt Rigorózní práce se zabývá zástavním právem k podílu v korporaci. Hned ze začátku rozebírám smysl a účel zástavního práva. Následuje část zabývající se zastavitelností podílu v korporaci. ...
  • Darování pro případ smrti 

   Drachovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Darování pro případ smrti Abstrakt Dědické právo, do jehož širšího pojetí spadá též institut, jemuž je zasvěcena tato práce, bývá nazýváno srdcem občanského práva. Toto pododvětví v sobě totiž propojuje jak aspekty majetkové ...
  • Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby 

   Přívozník, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby Abstrakt Cílem této diplomové práce je provést rozbor trestněprávního posouzení kybernetických útoků typu odepření služby ...
  • Právní úprava ochrany vodních toků 

   Altmann, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Název práce: Právní úprava ochrany vodních toků Abstrakt Vodní toky jsou nejvýznamnější formou výskytu povrchových vod v České republice, a proto jejich stav výrazně ovlivňuje také celkový stav všech našich vodních ekosystémů. ...
  • Politická role soudů a soudců v evropském a srovnávacím kontextu 

   Vikarská, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 2. 2019
   1 Politická role soudů a soudců v evropském a srovnávacím kontextu Zuzana Vikarská Předkládaná disertační práce zkoumá evropské vrcholné soudy, tedy Soudní dvůr Evropské unie a Evropský soud pro lidská práva, a klade si ...
  • Způsoby skončení pracovního poměru v ČR a v Peru 

   Neumahr, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   133 Shrnutí Cílem této rigorózní práce bylo systematicky popsat způsoby skončení pracovního poměru v českém právním řádu, v peruánském právním řádu a vybrané instituty vzájemně porovnat. Předkládanou práci lze pomyslně ...
  • Flexibilní formy výkonu závislé práce 

   Česal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   FLEXIBILNÍ FORMY VÝKONU ZÁVISLÉ PRÁCE - ABSTRAKT Práce pojednává o jednotlivých flexibilních formách výkonu závislé práce a jejich právním zakotvení v českém právním řádu. Hypotézou je ověření nízké míry flexibility, resp. ...
  • Ústavněprávní limity zásahů do osobní svobody 

   Fišerová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Ústavněprávní limity zásahu do osobní svobody Abstrakt Diplomová práce se zabývá obsáhlým tématem omezení osobní svobody. Mým cílem však není dopodrobna rozebrat jednotlivé přípustné důvody omezení osobní svobody, ale ...
  • Místní lidové soudy na Jablonecku 

   Beerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Místní lidové soudy na Jablonecku Abstrakt Práce Místní lidové soudy na Jablonecku sestává ze dvou základních částí. V obecné části práce pojednává o instituci místních lidových soudech obecně, o jejich ideových východiscích, ...
  • Zásah do základních lidských práv hromadným sledováním 

   Kousal, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Zásah do základních lidských práv hromadným sledováním Abstrakt V této diplomové práci se převážně zabývám nástroji hromadného sledování, jejichž existence byla v relativně nedávné době odhalena veřejnosti americkým IT ...
  • Domácí násilí (zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska) 

   Býčková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Cílem této práce bylo podat kompletní rozbor fenoménu domácího násilí, a to zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska. Téma domácího násilí je velice široké a pro jeho úplnost jsem považovala za nutné zmínit i ...
  • Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 

   Vajc, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Sporné otázky nutné obrany v judikatuře Abstrakt Předmětem diplomové práce je nutná obrana, respektive její vybrané sporné otázky, o jejichž řešení se v rámci svého rozhodování zasloužily české soudy. Jednotlivá soudní ...
  • Výkon trestu odnětí svobody 

   Tomíčková, Kristína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Úkolem této práce je popsat výkon trestu odnětí svobody v České republice a analyzovat hlavní problémy tuzemské penitenciaristiky. Práce se rovněž pokouší předestřít řešení některých z nalezených a diskutovaných problémů. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV