Zobrazují se záznamy 1-20 z 9918

  • Chinese green concern: analysis of environmental provisions in investment treaties 

   Řehořová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 19. 9. 2018
   Cílem diplomové práce je podat komplexní analýzu nově vznikajícího konceptu environmentálních ustanovení v bilaterálních investičních dohodách, a to zejména ve vztahu k Číně a jejímu zhoršujícímu se stavu životního prostředí. ...
  • Pomoc bez hranic? Humanitární asistence v rámci mezinárodního humanitárního práva 

   Ošťádalová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 20. 12. 2018
   (Czech) Diplomová práce se věnuje problematice humanitární pomoci v rámci mezinárodního humanitárního práva. Téma práce bylo vybráno s ohledem na jeho aktuálnost a také na základě osobního a dlouhodobého zájmu autorky. ...
  • Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře 

   Štoková, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 20. 12. 2018
   Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře Abstrakt Postavení lékaře bez specializované způsobilosti je v rámci systému českého zdravotnictví po právní i praktické ...
  • Mezinárodněprávní aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

   Havlíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 5. 12. 2018
   Mezinárodněprávní aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá analýzou existujících právních nástrojů, jimiž mezinárodní společenství disponuje za účelem zajištění ...
  • Postavení manžela povinného v exekučním řízení 

   Cejnarová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 29. 11. 2018
   Postavení manžela povinného v exekučním řízení Abstrakt Tématem této rigorózní práce je "Postavení manžela povinného v exekučním řízení". K tomuto tématu jsem se dostala prostřednictvím své praxe na exekučním oddělení ...
  • Právní aspekty aktuálního vývoje ochrany osobních údajů 

   Tumpachová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 20. 12. 2018
   Rigorózní práce je členěna do deseti kapitol, v nichž si, společně s úvodem a závěrem, klade za cíl popsat a rozebrat aktuální vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů a to zejména z hlediska hmotněprávního. Práce rozebírá ...
  • Přičitatelnost jednání státu podle mezinárodního práva veřejného 

   Bruner, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 20. 12. 2018
   Práce nejdříve popisuje historické proměny způsobu, jak přičítat jednání jednotlivce státu. Původní starověké pojetí kolektivní odpovědnosti bylo absolutní. Státu či pospolitosti byl tedy přičítán jakýkoli protiprávní čin ...
  • Smluvní pokuta 

   Kmoníčková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 20. 12. 2018
   Smluvní pokuta Tématem této práce je smluvní pokuta. Smluvní pokuta je starobylý institut, jehož obdoba se vyskytovala dokonce již v římském právu. Na našem území lze obdobu smluvní pokuty poprvé nalézt již v městském právu ...
  • Zástavní právo k nemovité věci 

   Peringrová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 20. 12. 2018
   Resumé Předkládaná rigorózní práce analyzuje zástavní právo k nemovité věci. Práce je členěna do 11 kapitol. V úvodních kapitolách pojednává obecně o zajištění a následně přechází k zástavnímu právu, jakožto jednomu ze ...
  • Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů 

   Zíma, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 11. 12. 2018
   v Českém jazyce Název: Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů Tématem této práce je analýza současné právní úpravy a soudní praxe v oblasti soudního přezkumu ...
  • Příprava k trestnému činu 

   Verner, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 30. 11. 2018
   Diplomová práce se komplexně věnuje problematice přípravy k trestnému činu a některým sporným otázkám, které jsou s tímto vývojovým stadiem trestné činnosti spojeny. Důraz je v práci kladen především na vymezení přípravy ...
  • Vybrané problémy dokazování v trestním řízení 

   Polanský, Ivo (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 7. 12. 2018
   1 Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá procesem dokazování v trestním řízení, jeho analýzou a základními zásadami, též ústavními limity, v jejichž rámci by proces dokazování měl být uskutečňován. Stranou pozornosti ...
  • Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele 

   Drápal, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 28. 11. 2018
   Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele Abstrakt V této práci se zabývám otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. V první kapitole se věnuji jak filozofickými aspekty této otázky, tak ...
  • Komparace české a španělské právní úpravy prodeje nemovitých věcí povinného v rámci exekučního řízení 

   Strnad, Silvio (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 29. 11. 2018
   Předložená diplomová práce se věnuje právní problematice exekucí prodejem nemovitých věcí povinného, a to z komparativního pohledu. V práci je komparována česká a španělská právní úprava zvoleného užšího tématu z oblasti ...
  • Veřejnoprávní regulace provozu tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky 

   Krupa, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 29. 11. 2018
   1 Abstrakt Veřejnoprávní regulace provozu tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky Předmětem této práce je analýza české veřejnoprávní regulace dílčího sektoru spadajícího pod obecný pojem tzv. sdílené ekonomiky zabývajícího ...
  • Ústavní aspekty zániku československé federace 

   Šnajdaufová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 28. 11. 2018
   Československá federace (ČSFR) byl československý stát. Československý stát vznikl v roce 1918 právem národa na sebeurčení. Vznikl právem národa československého na sebeurčení. Přirozeným a historickým právem došlo k ...
  • Odklony v trestním řízení jakožto jeden z nástrojů restorativní justice 

   Žáček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 10. 12. 2018
   Předmětem této rigorózní práce jsou odklony v trestním řízení vycházející z principů restorativní justice, tj. odklony v tzv. užším smyslu, které jsou spojeny s určitým výchovným působením na osobu obviněného. Práce je ...
  • Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním 

   Králová, Nicola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 7. 12. 2018
   Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním Abstrakt Tématem předkládané rigorózní práce je "Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním". Tato problematika je stále aktuální nejen v oblasti ...
  • Zajišťovací a operativně pátrací prostředky ve vztahu k advokátnímu tajemství 

   Turnhöfer, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 10. 12. 2018
   Tato práce se zabývá problematikou zajišťování informací v trestním řízení, které podléhají advokátnímu tajemství, a jejich následnému použití jako důkazu v trestním řízení. Jedná se o téma velmi komplikované, neboť de ...
  • Mediace v občanskoprávních věcech 

   Novotná, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 6. 12. 2018
   - Mediace v občanskoprávních věcech Účelem práce je detailní rozbor mediace jakožto formy alternativního řešení sporů, jejích základních zásad a náležitostí, to vše v konfrontaci s legislativní úpravou mediace a v návaznosti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV