Poslední příspěvky

 • Dědění ze závěti 

  Muzikář, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 2. 2018
  Dědění ze závěti Klíčová slova: dědictví, notářský zápis, pozůstalost, řízení o pozůstalosti, veřejná listina, zá- věť. Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou dědění ze závěti. Jedná se o stěžejní oblast dě- ...
 • Relativní neúčinnost právních jednání ve světle komparace 

  Janoušková, Anežka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 2. 2018
  1 Relativní neúčinnost právních jednání ve světle komparace Abstrakt Předkládaná práce pojednává o vybraných otázkách souvisejících s výkladem § 589 až § 599 občanského zákoníku, jež upravují relativní neúčinnost právních ...
 • Regulace spotřebitelského úvěru 

  Janeček, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 2. 2018
  Regulace spotřebitelského úvěru Abstrakt Spotřebitelský úvěr je právní institut a ekonomický nástroj umožňující spotřebiteli uhradit finančními prostředky, kterými v dané chvíli nedisponuje, nákup zboží nebo služeb. Jeho ...
 • Neoprávněná stavba a právní poměry z ní plynoucí ve srovnání s německou právní úpravou 

  Pumprlová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 2. 2018
  Tato práce se věnuje právním poměrům plynoucím z neoprávněných staveb v rovině soukromého práva. S ohledem na zásadní změny, které do soukromého práva přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ObčZ), pak autorka ...
 • The Outer Space Treaty in the Context of 21st Century 

  Žaludová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  KOSMICKÁ SMLOUVA V KONTEXTU 21. STOLETÍ ABSTRAKT Kosmická smlouva je základním právním dokumentem kosmického práva a tento rok oslavuje 50 let od jejího přijetí. V rámci mezinárodního společenství vyvstávají dotazy o významu ...
 • Právní režim Antarktidy a ochrana jejího životního prostředí 

  Ledl, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  Cílem diplomové práce je poskytnout shrnutí právního režimu Antarktidy, jeho vývoj a fungování, s důrazem na úpravu ochrany životního prostředí v antarktické oblasti. V první části diplomové práce dochází k seznámení se ...
 • Prima facie status jako možné řešení hromadného přílivu uprchlíků 

  Radová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá tématem hromadného přílivu uprchlíků a možných způsobů jeho řešení. Jejím předmětem zkoumání je prima facie určení statusu uprchlíka ve skupinových situacích, jež je hojně využíváno ve státech ...
 • Diplomatická ochrana a její poskytování v mezinárodním právu 

  Mervartová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  diplomové práce Tato diplomová práce se zabývá tématem diplomatické ochrany a jejím poskytováním v rámci mezinárodního práva. Cílem práce je daný institut a jeho používání popsat a přiblížit jak jeho vývoj, tak jeho budoucí ...
 • Právní a etické aspekty asistované repurodukce 

  Součková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 2. 2018
  Tato práce se zabývá právními a etickými aspekty asistované reprodukce. Jejím cílem je zanalyzovat aktuální právní úpravu asistované reprodukce v České republice v komparaci s právními řády vybraných států. Dále si klade ...
 • Právo ženy rozhodovat o perinatální péči 

  Hůlková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 2. 2018
  Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu poskytování perinatální péče, na kterou nahlíží z pozice pacientky. Cílem práce je za využití vnitrostátní právní úpravy a rozhodnutí českých i mezinárodních soudů určit, za ...
 • Právní úprava / právní aspekty společnosti s ručením omezeným v České republice a Polské republice 

  Niedoba, Michał (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 2. 2018
  V této diplomové práci srovnávám vybrané aspekty právní úpravy společnosti s ručením omezeným v českém a polském právu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první nastíním stručný vývoj právní úpravy společnosti s ručením ...
 • Levicová recepce díla Carla Schmitta 

  Géryk, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 2. 2018
  Souhrn Předkládaná práce se zabývala myšlením německého právního a politického teoretika Carla Schmitta a recepcí jeho díla na intelektuální levici. Pokládala si otázku, které aspekty Schmittova díla rezonují mezi levicově ...
 • Detskí vojaci v medzinárodnom práve 

  Kollerová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 2. 2018
  Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa venuje fenoménu využívania detí ako detských vojakov v ...
 • Okolnosti vylučující trestnost 

  Kabát, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 2. 2018
  212 ABSTRAKT Okolnosti vylučující trestnost 305. Hlavním účelem této práce je analyzovat povahu okolností, které jsou v českém trestním právu normovány, jako okolnosti vylučující protiprávnost. Zaměřuje se přitom na dvě ...
 • Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého 

  Benda, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 15. 2. 2018
  Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého Předmětem této rigorózní práce je odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících, která je vzhledem ke ...
 • Poškození pacienta 

  Chocholoušová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  Poškození pacienta Cílem předkládané diplomové práce bylo uceleně pojednat o problematice poškození pacienta v důsledku poskytování zdravotní péče. K dosažení stanoveného cíle je práce rozdělena do pěti hlavních kapitol, ...
 • Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku 

  Konvrzková, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  Oddlužení je sanačním způsobem řešení úpadku upraveným komplexně v § 389 až 418l insolvenčního zákona. Jakožto institut, který při splnění zákonem stanovených podmínek, zejména při poctivosti záměru dlužníka a uspokojení ...
 • Problematika náhradního mateřství 

  Antošová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy náhradního mateřství. Vývoj v oblasti reprodukční medicíny v podobě prvního "dítěte ze zkumavky" v roce 1978 a na to navazujících medicinských pokroků s sebou ...
 • Výslech svědka v civilním procesu 

  Gřundělová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  Předložená diplomová práce pojednává o výslechu svědka v civilním procesu. Jedná se o jeden z nejsložitějších důkazních prostředků s ohledem na jeho provedení a následné hodnocení soudem. Práce je vnitřně členěna do 10 ...
 • Řízení o pozůstalosti 

  Římanová, Ludmila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá řízením o pozůstalosti se zaměřením na vypořádání společného jmění manželů. První kapitolu práce tvoří úvod. Druhá kapitola je nazvána řízení o pozůstalosti a pojednává obecně o průběhu řízení ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV