• Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb 

   Šimůnek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 1. 2020
   1 Název diplomové práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Název diplomové práce: Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb Abstrakt Cílem této diplomové práce bylo zejména popsat odvodové povinnosti spojené ...
  • Integration of the EU Securitization Market 

   Kolomazníková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 1. 2020
   Shrnutí Integrace securitizačního trhu Evropské unie Sekuritizace se v posledních letech stala předmětem regulace především kvůli své roli, kterou sehrála během finanční krize z roku 2008. Restriktivní pokrizová právní ...
  • Dohled nad finančním systémem v Evropské unii 

   Thai Viet, Tran (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 1. 2020
   1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá aktuálním uspořádáním dohledu nad finančním systémem v Evropské unii, s důrazem na dohled vykonávaný v rámci organizační struktury Evropského systému finančního dohledu (ESFS). ...
  • Regulace alternativních platebních systémů provozovaných prostřednictvím FinTech platforem 

   Řehůlka, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 1. 2020
   Regulace alternativních platebních systémů provozovaných prostřednictvím FinTech platforem Abstrakt (ČJ) Cílem této diplomové práce je zaměřit se na problematiku platebních systémů, vymezit alternativní platební systémy, ...
  • Právní aspekty internetových hazardních her 

   Všetečková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   1 ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zaobírá právní úpravou hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu a některými dalšími právními aspekty s touto právní úpravou souvisejícími. Tato práce se skládá celkem ze tří ...
  • Změna stran řízení 

   Minařík, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Změna stran řízení Abstrakt Tato práce se zabývá instituty, jejichž cílem je změnit stranu řízení v občanském právu procesním. Ať již důsledkem právního jednání stran či právní události nezávislé na jejich vůli, během ...
  • Předběžná opatření v civilním řízení sporném 

   Bartoňová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Předběžná opatření v civilním řízení sporném Abstrakt Předběžná opatření slouží k zajištění soudní ochrany subjektivních práv toho, kdo se domáhá jejich nařízení do té doby, než o těchto právech bude moci být meritorně ...
  • Vedlejší intervence 

   Hrma, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Vedlejší intervence Diplomová práce se věnuje institutu vedlejší intervence, jeho definici, problematice výkladu ustanovení upravující vedlejší intervenci a porovnání s rakouskou právní úpravou. První kapitola obecně ...
  • Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením 

   Pulicar, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020
   Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením Abstrakt Práce se zabývá analýzou právních následků újmy způsobené řízené korporaci výkonem koncernového řízení v českém právním řádu. V úvodu ...
  • Vztahy centrální banky k bankám obchodním 

   Mádle, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Vztahy centrální banky k bankám obchodním Abstrakt Diplomová práce se zabývá vztahy centrální banky k bankám obchodním, přičemž hlavní důraz je kladen na Českou republiku, kdy roli centrální banky plní Česká národní banka. ...
  • Společenské úsluhy a jiné liberality v českém soukromém právu 

   Pražák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Tato práce se zaměřuje na dobrovolné projevy štědrosti, které nevedou ke vzniku závazku (liberality), ale které jsou závazkům často velmi podobné. Práce se nejprve zaměřuje na pojetí liberalit v dosavadní literatuře a ...
  • Rozsudek pro zmeškání 

   Wenig, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   1 Rozsudek pro zmeškání Abstrakt Rozsudek pro zmeškání, často nazývaný také kontumační rozsudek, je zvláštní druh meritorního rozhodnutí sloužící především k urychlení občanského soudního řízení sporného. Z důvodu ...
  • Zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) ve specifických případech 

   Červ, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Diplomová práce se zabývá specifickými důvody zastavení exekuce. Cílem práce je popsat jednotlivé obecné důvody zastavení exekuce a především zmapovat specifické, ale ne ojedinělé případy zastavení exekuce, a demonstrovat ...
  • Konstitutivní rozhodnutí v civilním řízení se zaměřením na změnu či zrušení závazku v důsledku podstatné změny okolností 

   Kvapil, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   61 Konstitutivní rozhodnutí v civilním řízení Abstrakt Práce se zabývá konstitutivním rozhodnutím v civilním řízení sporném, vydaném v důsledku podstatné změny okolností dle § 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanského ...
  • Újma způsobená vadou výrobku - Analýza unijní úpravy ve světle její české a francouzské transpozice 

   Mocek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020
   Předkládaná diplomová práce se poměrně komplexně zabývá - v současné době velmi aktuálním - tématem "odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku"; tedy povinností k náhradě vadným výrobkem jeho uživateli (či osobě třetí) ...
  • Zdanění příjmů fyzických osob 

   Vašíček, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Zdanění příjmů fyzických osob Abstrakt Diplomová práce komplexně rozebírá téma zdanění příjmů fyzických osob, a to jak z pohledu obecné daňové teorie, tak konkrétní daně z příjmů fyzických osob. Jedním z cílů práce je také ...
  • Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů 

   Palatová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů Abstrakt Diplomová práce se zabývá daněmi dopadajícími na nemovité věci - daní z nemovitých věcí a daní z nabytí nemovitých věcí. Cílem práce je přehledně ...
  • Čas plnění dluhu (se zaměřením na zvláštnosti závazků podnikatele) 

   Král, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Čas plnění dluhu (se zaměřením na zvláštnosti závazků podnikatele) Abstrakt Práce se zabývá časem plnění dluhu z pohledu soukromého práva, a to se zaměřením na zvláštnosti závazků podnikatele. Cílem práce je toto téma ...
  • Zkrácená řízení v civilním procesu 

   Lakron, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Zkrácená řízení jakožto tradiční institut občanského práva procesního i přes svůj dlouholetý vývoj obsahují v současné právní úpravě mnoho nedostatků. Tato práce se tak snaží o ucelenější právní analýzu současné právní ...
  • Změna žaloby 

   Urban, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Změna žaloby Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá změnou žaloby, tedy jedním z procesních, dispozičních úkonů žalobce v civilním soudním řízení. Zkoumá změnu žaloby ve vztahu k civilnímu spornému řízení a činí tak na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV