Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Reflexe proměn užívání češtiny na základě korpusu zpravodajského vysílání Českého rozhlasu v letech 1969–2005 

  Škodová, Svatava; Pacovská, Jasňa; Lábus, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Příspěvek představuje kvantitativní a kvalitativní proměny mluvené češtiny na základě korpusu automatickypřepsaných zpravodajských pořadů Českého rozhlasu. Použitý korpus obsahuje největšíkolekci dokumentů nahraných za ...
 • Substituce tvarů příslovcí pozdě pomocí tvarů příslovce dlouho: možnosti a limity 

  Janečka, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  V příspěvku se zabýváme možnostmi substituování jednotlivých stupňů příslovce pozdě jednotlivýmistupni příslovce dlouho. Analyzujeme data z Českého národního korpusu (ORAL 2013 a SYN2013pub)a pomocí různých substitučních ...
 • O autorech čísla 2017-1 

  (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
 • Jazyk matematiky v slovních úlohách jako ve specifickém typu didaktického komunikátu 

  Šmejkalová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Článek se věnuje slovním úlohám v matematice z lingvistického hlediska. V první části klade diskusníotázky nad jazykovou podobou konkrétní matematické úlohy z mezinárodního šetření TIMSS2007. V druhé části představuje cíl ...
 • Komunikační a formální hlediska užívání přejímek 

  Svobodová, Diana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Příspěvek se zabývá postavením přejatých a domácích synonymních prostředků v české slovní zá-sobě. Lexikální dublety typu přejaté slovo — domácí ekvivalent bývají tradičně uváděny jako pří-klady úplné synonymie, a to i přes ...
 • Imperativní komponent jako součást frazému 

  Kopřivová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Příspěvek je věnován distribuci frazémů s imperativním komponentem v beletrii, publicistice a dialogickýchmluvených projevech. Sonda je založena na materiálu mluvených korpusů řady ORALa psaných korpusů řady SYN ČNK. Pro ...
 • Národní pochod pro život 2016 a jeho mediální obraz 

  Adam, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Národní pochod pro život (NPŽ) je každoroční manifestace Hnutí Pro život ČR prosazující v situaci nečekanéhotěhotenství jiné postupy než umělý potrat. Příspěvek shrnuje bioetickou argumentaci protiumělým potratům (Černý ...
 • Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu 

  Lábus, Václav; Vrbík, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Příspěvek představuje webovou mapovou aplikaci s názvem Toponyma v krajině, kterou v současnostivyvíjejí pracovníci Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.Cílem této aplikace je zachytit ...
 • Problematika nářečního výzkumu v současnosti 

  Konečná, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Příspěvek se zaměřuje na problematiku současného nářečního výzkumu. Metodám sběru nářečníhojazykového materiálu byla v minulosti věnována značná pozornost (např. Václav Vážný, Jaroslav Voráč,Marie Racková, Zdeňka Sochová). ...
 • O autorech čísla 2017-2 

  (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
 • Hlásili to v rozhlase aneb vzájemné mapování lokace a aktoru v dvojjazyčném závislostním korpusu 

  Šindlerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  V příspěvku se zabýváme jedním typem strukturní odlišnosti mezi českými a anglickými paralelnímivětami v dvojjazyčném korpusu PCEDT, konkrétně vzájemným mapováním valenčníchdoplnění aktorového typu a  (nevalenčních) lokačních ...
 • K lexikografickému zpracování nedeiktických funkcí demonstrativa ten 

  Mžourková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Primární funkcí demonstrativních zájmen je kontextová deixe, tedy ukazování a odkazování v promluvěsměrem dopředu či dozadu. V určitých kontextech, zejména v projevech neformálních a mluvených,je rozsah reference širší ...
 • Úvodní slovo čísla 2017-2 

  Bakardžieva, Ginka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
 • Prezentace metody jevištního tvaru z hlediska jejích fází 

  Boccou Kestřánková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  V článku představujeme lingvodidaktickou metodu jevištního tvaru (dále MJT), která je aplikovánave výuce češtiny pro cizince k rozvoji řečových schopností a dovedností jinojazyčných mluvčícha která k naplnění svých cílů ...
 • Významy a funkce slova hele v korpusu DIALOG 

  Jílková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Příspěvek se snaží odpovědět na následující výzkumnou otázku: jakých významů a funkcí nabýváslovo hele v současných mediálních mluvených textech? Analýza vychází z dokladů slova hele v korpusuDIALOG (http://ujc.dialogy.cz). ...
 • Vzpomínka na prof. Oldřicha Lešku 

  Zbíralová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
 • Agresivita v diskusích na internetu 

  Junková, Bohumila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  V příspěvku se věnujeme psané nepřipravené komunikaci čtenářů na Novinkách.cz. Téma diskuse jedáno úvodním textem, obvykle zprávou, na niž diskutující reagují. Ve zprávách převažují negativníinformace, mnohé čtenáře iritují ...
 • Několik poznámek k hybridnímu skládání synsémantických a nástavbových druhů 

  Mitter, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Studie se zabývá rolí hybridního tvoření synsémantických a nástavbových slovních druhů v sou-časné češtině. Tento způsob tvoření má u uvedených druhů slov pouze okrajový charakter. V relativněvětší míře je doložen u některých ...
 • Výraz nebo jako signál sebeopravy v mluvené češtině 

  Mrázková, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Text se zabývá užíváním výrazu nebo jako signálu sebeopravy v mluvené češtině. Srovnává vý-znamy, jež jsou souřadicí spojce nebo připisovány v lingvistické literatuře, s jejím užíváním v psaném(Syn2015) a mluveném (Oral_v4) ...
 • Sémantická integrace nově osvojených slov v mentálním lexikonu 

  Bordag, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Příspěvek shrnuje výsledky psycholingvistických experimentů založených na sémantickém primingu,jež se zabývají integrací významu nově osvojených slov do sémantické struktury mentálníholexikonu nerodilých mluvčích. Pozornost ...

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV