Poslední příspěvky

 • Mechanismy imunomodulačního působení kmenových buněk a jejich využití k léčbě onemocnění oka 

  Heřmánková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  Kmenové buňky představují perspektivu pro léčbu řady doposud neléčitelných onemocnění. V současnosti mezi nejvíce studované kmenové buňky patří mezenchymální kmenové buňky (MSC). Tyto buňky jsou schopné diferenciace v různé ...
 • Chromatographic characterization of polyaniline-coated stationary phases 

  Taraba, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2018
  (CZ) Tato dizertační práce se zabývá fyzikálně-chemickou charakterizací stacionárních fází potažených polyanilinem. V první části byly chemickou polymerizací anilinium(1+) chloridu in-situ modifikovány povrchy sorbentů na ...
 • Geographical parthenogenesis: evolutionary and ecological significance of apomictic reproduction in vascular plants 

  Hartmann, Matthias (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  It has been suggested that polyploidization affects the ecological niche of a species, possibly ultimately leading to a shift in the distribution of the species, such as in geographical parthenogenesis. The phenomenon ...
 • The role of fish-eating predators and socio-economic trends in recreational fishing 

  Lyach, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  Sportovní rybaření je jednou z nejvýznamnějších rekreačních aktivit a zároveň jedním s nejvýraznějších způsobů jak člověk ovlivňuje vodní ekosystémy a rybí populace. Socio- ekonomické trendy i rybožraví predátoři přitom ...
 • Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních látek 

  Kaliba, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2018
  Předložená disertační práce je komentovaným souborem čtyř publikací popisujících využití kapilární elektroforézy, kapalinové chromatografie a UV/Vis spektrometrie ke studiu komplexů rhenia s aromatickými ligandy. Ke ...
 • Carborane structural blocks in medicinal chemistry 

  Nekvinda, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2018
  Tato práce se zabývá karboranovými a metalakarboranovými klastry jako vhodnými molekulami pro medicinální chemii, základní chemií karboranových klastrů a v neposlední řadě jejich komplexaci do cyklodextrinů. Nejdůležitější ...
 • Enantioselective allylation of dienals and their application in tiacumicin synthesis 

  Koukal, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  Stávající metodologie katalytické enantioselektivní allylace aldehydů byly aplikovány na konjugované dienaly a později také na haloakrylaldehydy. Vznikající enantiomerně obohacené homoallylalkoholy byly, často ve vysoké ...
 • Synthesis of Neuraminidase binders suitable for theranostics 

  Berenguer Albiñana, Carlos (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  (Czech) Četná onemocnění dýchacích cest jsou způsobena virem chřipky. Jejich závažnost se liší v závislosti na kmenu viru a na věku a zdraví hostitele. Chřipka je stále velkou zdravotní hrozbou zejména kvůli své přirozené ...
 • Structure and function of microbial communities of montane spruce forest 

  Štursová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  Struktura a funkce půdních mikrobiálních společenstev horských smrčin Martina Štursová Abstrakt Jehličnaté lesy jsou prostorově různorodé a představují důležitý ekosystém, který při současném klimatu slouží k zachycování ...
 • Speciační analýza arsenu a rtuti pomocí postkolonového generování těkavých sloučenin pro potřeby atomových spektrometrických metod 

  Linhart, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2018
  Disertační práce se zabývá využitím UV-fotochemického generování těkavých sloučenin (UV-PVG) jako derivatizační techniky pro spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s atomovou absorpční spektrometrií (AAS). ...
 • Impact of Climate Change on Czech Bird Populations 

  Telenský, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  Klimatická změna je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících biodiverzitu. Pokud bude postupovat současným tempem, povede k homogenizaci a bude představovat závažnou hrozbu pro biodiverzitu. Ptáci, jakožto jedna z ...
 • Bakteriální RTX proteiny a jejich vazebná místa pro vápník. 

  Lišková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  Protein FrpC je produkovaný bakterií Neisseria meningitidis v lidském hostiteli. Tento protein je charakteristický přítomností RTX domény, která jej řadí do stejnojmenné rodiny bakteriálních toxinů. Protein FrpC vykazuje ...
 • Species diversity, distribution and interspecific and intraspecific variation in performance of dry grassland species 

  Husáková, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2018
  Přežití a dynamika rostlinných druhů ve fragmentované krajině je dána nejen lokálními stanovištními podmínkami, ale také strukturou krajiny, která se v průběhu času mění, a také vlastnostmi jednotlivých druhů a jejich ...
 • Use of remote sensing data for monitoring of long-term vegetation dynamics on the landscape scale 

  Brůna, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  in Czech Tato disertační práce se věnuje především využití dat dálkového průzkumu pro sledování a studium změn vegetace. Díky archivním materiálům můžeme dnes provádět rozsáhlé studie na úrovni krajiny i celého světa bez ...
 • Genome size studies in plants - from intraspecific variation to ecological consequences 

  Lučanová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2018
  Velikost genomu je jednou ze základních charakteristik živých organizmů. U krytosemenných rostlin dosahuje rozsahu pěti řádů, což vždy fascinovalo vědce a vyvolávalo mnoho otázek. Tato práce se zabývá různými aspekty ...
 • Taxonomic principles, reproductive systems, population genetics and relationships within selected groups of genus Taraxacum (Asteraceae) 

  Zeisek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  Part I. Preface Chapter 3. Summary - shrnutí consistently, exclusively on the basis of morphological differences. The within-species mi- crosatellite variation corresponded to the mutational clone cluster hypothesis, with ...
 • Development of new syntheses of condensed aromatic compounds 

  Kaiser, Reinhard Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2018
  Diserta ní práce je rozd lena do dvou ástí zam ených na syntézu a fotofyzikální analýzu dvou skupin strukturn p íbuzných látek: (i) 9,9'-spirobifluoren (SBFs) a (ii) dispiroindeno[2,1-c]fluoren (DS-IFs). (i) V první ásti ...
 • Application of Raman spectroscopy for detection of sulfates of self-ignited coal heaps 

  Košek, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2018
  This Ph.D. thesis was focused on the application of Raman spectroscopy as the main analytical method for the characterization of neo-formed minerals, notably sulfates, from burning coal waste dumps. This environment ...
 • Regulace transportu NMDA receptorů v savčích neuronech 

  Lichnerová, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2018
  N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are a subclass of glutamate receptors that play an essential role in mediating excitatory neurotransmission and synaptic plasticity in the mammalian central nervous system (CNS). The ...
 • The role of energy metabolism in cardioprotection induced by the adaptation to chronic hypoxia 

  Kolář, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2018
  Cardiac energy metabolism is the one of the most complex system in the body. To sustain life, but also to respond quickly to any sudden changes (e.g. running, emotional stress), the heart has developed a unique ability and ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV