Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Vliv bolesti na emoční prožívání a kvalitu života pacientů s hemofilií 

  Půčková, Romana
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Bakalářská práce se zabývá otázkou, jak bolest ovlivňuje emoční prožívání a tím i kvalitu života u hemofilických pacientů a jaký význam má zvládání bolesti u těchto pacientů v ošetřovatelské praxi. Cílem této práce bylo ...
 • Vliv autismu u dítěte na zdraví a kvalitu života rodičů 

  Rathouská, Lea
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Tato bakalářská práce s názvem "Vliv autismu dítěte na zdraví a kvalitu života rodičů" je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část obsahuje celkem 3 hlavní kapitoly, které přinášejí stručný přehled ...
 • Využití didaktických metod při edukaci pacientů 

  Štěpánová, Kateřina
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  V této bakalářské práci na téma "Využití didaktických metod při edukaci pacientů" se zabýváme didaktickými metodami a jejich využitím sestrami při edukaci pacientů. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. ...
 • Znalosti sester o elektrokardiografii 

  Fialová, Iveta
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Bakalářská práce se zabývá celkově znalostmi sester v oblasti elektrokardiografie, odtud také její název Znalosti sester o elektrokardiografii. V teoretické části je popsána elektrografie, její historie, možnosti pořízení ...
 • Uspokojování potřeb pacienta s chronickou obstrukční plicní chorobou 

  Čejková, Denisa
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Záměrem bakalářské bylo na základě průzkumného šetření zjistit, zda se potřeby pacientů s CHOPN mění v závislosti na stadiu onemocnění. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je rozdělená do ...
 • Specifika edukačního procesu u pacienta s šedým zákalem 

  Čádová, Jana
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Bakalářská práce na téma "Specifika edukačního procesu u pacienta s šedým zákalem" je zaměřena na edukační činnost sestry u pacientů po operaci katarakty. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická ...
 • Mínění sester o zdravotnickém systému v ČR 

  Drábová, Michaela
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Bakalářská práce "Mínění sester o zdravotnickém systému v ČR" řeší aktuální problémy související s úvahami o změnách organizace a řízení zdravotnictví v ČR. Záměrem práce bylo přinést pohled sester na stávající zdravotnický ...
 • Násilí a agresivita na zdravotnickém pracovišti se zaměřením na pracoviště akutní psychiatrické péče 

  Němec, Tomáš
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Záměrem bakalářské práce bylo přinést základní informace o agresivitě na vybraných pracovištích Psychiatrické nemocnice Bohnice. V rámci zpracování bakalářské práce byl zadán dotazník 194 respondentům vykonávajícím povolání ...
 • Bezpečí a kvalita poskytovaných zdravotnických služeb v oblasti perioperační péče 

  Panušková, Markéta
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Bakalářská práce "Bezpečí a kvalita poskytovaných zdravotnických služeb v oblasti perioperační péče" se zabývá problematikou kontroly kvality ošetřovatelské péče ve vybraných lůžkových zdravotnických zařízeních a zároveň ...
 • Strach z bolesti/pohybu (algofobie, kineziofobie) u funkčních obtíží pacientů 

  Škvorová, Adéla
  Datum obhajoby: 5. 6. 2017
  Bakalářská práce se věnuje strachu z bolesti / pohybu u pacientů s obtížemi pohybového aparátu. Tato práce je rozdělena na dvě části, a sice teoretickou a empirickou část. V teoretické části se věnuje pojmům vertebrogenní ...
 • Vliv onemocnění paraplegie na aktivity denního života 

  Charousová, Kateřina
  Datum obhajoby: 5. 6. 2017
  Bakalářská práce bude zaměřena na respondenty s paraplegií se zaměřením na vyprazdňování močového měchýře pomocí čisté intermitentní katetrizace. Jedná se o pacienty hospitalizované na Spinální jednotce ve Fakultní nemocnici ...
 • Sestra a její volba péče o vlastní dítě 

  Holubová, Alena
  Datum obhajoby: 5. 6. 2017
  Bakalářská práce "Sestra a její volba péče o vlastní dítě" se zabývá otázkou sladění pracovního a soukromého života sester. Práce má obvyklou strukturu složenou ze dvou částí, teoretickou a empirickou. Teoretická část je ...
 • Muž jako poskytovatel ošetřovatelské práce 

  Bůžek, František
  Datum obhajoby: 5. 6. 2017
  Záměrem bakalářské práce "Muž jako poskytovatel ošetřovatelské péče", zda se mužů konajících povolání všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře a zdravotnického asistenta, dotýkají genderové stereotypy. Bakalářská práce ...
 • Edukační schopnosti sester - teorie a praxe 

  Novotná, Tatiana
  Datum obhajoby: 5. 6. 2017
  Ve své bakalářské práci se zabývám tématem "Edukační schopnosti sester - teorie a praxe". Cílem práce je přiblížit tematiku edukace, zjistit úroveň teoretických vědomostí sester v oblasti edukace pacientů, pracujících na ...
 • Edukace pacienta před ortognátní operací 

  Bouší, Iva
  Datum obhajoby: 5. 6. 2017
  Bakalářská práce pojednává o specifické edukaci u pacientů před ortognátní operaci, její přípravě a doléčení. Práce je rozdělena na dvě samostatné části, teoretickou a praktickou část. Úvod teoretické části obsahuje základní ...
 • Role sestry při aplikaci nízkomolekulárního heparinu 

  Kubátová, Lenka
  Datum obhajoby: 5. 6. 2017
  Bakalářská práce Role sestry při aplikaci nízkomolekulárního heparinu se zabývá problematikou aplikace nízkomolekulárního heparinu. Cílem výzkumného šetření bylo prozkoumat oblast správné techniky subkutánní aplikace ...
 • Ovlivnění imunologických parametrů po radikálních operacích a experimentální konsolidační léčbě karcinomu ovarií. 

  Brtnický, Tomáš
  Datum obhajoby: 14. 9. 2015
  Incidence ovariálního karcinomu je v ČR jednou z nejvyšších v EU. Pětileté přežití všech stádií je přibližně 40%. Mortalita je i přes intenzivní snahu o časnější diagnostiku a moderní terapii celosvětově stále vysoká. Po ...
 • Vzdálené účinky svalové elektrostimulace 

  Koláček, Michal
  Datum obhajoby: 7. 9. 2015
  Práce se na základě rešerše literatury snaží identifikovat možné mimosvalové a vzdálené svalové účinky elektrostimulace m. quadriceps femoris. Dále se zabývá posouzením vlivu vysokofrekvenční elektrické stimulace (HTEMS) ...
 • Převedení údajů ze zátěžového testu na rumpálu na bicyklový ergometr 

  Molčík, Pavel
  Datum obhajoby: 7. 9. 2015
  Cílem této bakalářské práce je formou rešerše zjistit vztah mezi výsledky zátěžového testu na rumpálovém ergometru a celkovou zdatností pacienta, srovnání výsledků zátěžového testu na jednoklikovém a dvouklikovém bicyklovém ...
 • Význam KCNQ kanálů v reakci plicní cévního řečiště na hypoxii 

  Šedivý, Vojtěch
  Datum obhajoby: 15. 9. 2016
  Plicní cévní řečiště se odlišuje od systémového reakcí na hypoxii. Akutní hypoxie způsobuje vazokonstrikci (HPV), která je nezbytná pro udržení optimálního pO2 v organismu, chronická hypoxie plicní hypertenzi (HPH) a pokud ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV