Show simple item record

dc.creatorBurget, Filip
dc.date.accessioned2021-02-08T08:29:51Z
dc.date.available2021-02-08T08:29:51Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/124247
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.titlePřipravenost nemocnic na řešení krizového stavu při hromadném neštěstí se zaměřením na teroristický útokcs_CZ
dc.typehabilitační prácecs_CZ
dcterms.dateAccepted2020-11-25
dc.contributor.refereeVčelák, Josef
dc.contributor.refereeDufek, Pavel
dc.contributor.refereeWechsler, Jan
thesis.degree.disciplinechirurgiecs_CZ
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.author.affiliationUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, I. chirurgická klinikacs_CZ
uk.habilitation-board.chairmanDungl, Pavel
uk.habilitation-board.memberPleva, Leopold
uk.habilitation-board.memberRadoňák, Jozef
uk.habilitation-board.memberKlézl, Zdeněk
uk.habilitation-board.memberPeleg, Kobi
uk.abstract.csPředložená práce se zabývá v současnosti velmi aktuální problematikou připravenosti nemocnic na řešení krizových situací při hromadných neštěstích se zaměřením na teroristické útoky. V práci je popsán charakter teroristických útoků, specifika zranění bombových útoků a střelných poranění a nejčastější komplikace spojené s příjmem velkého počtu pacientů do nemocničního zařízení. V úvodu práce jsou vysvětleny nejdůležitější odborné termíny, především triage, její druhy a kategorie. Stručně jsou popsány principy jednotlivých metod a postupů třídícího systému, jsou uvedeny rizikové faktory a omezení použitelnosti třídících metod s ohledem na charakter neštěstí a možnosti zdravotnického zařízení. Ověření účinnosti jednotlivých postupů je doloženo aplikací v řadě reálných situací. V následujících kapitolách jsou detailně popsány autorovy osobní zkušenosti z mnoha zahraničních misí, rozdílné postupy při triagi v jednotlivých situacích a rozdílné aplikace jejích kategorií. Působení v misích je rozděleno podle typu hromadného neštěstí do oblastí postižených válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou a chudobou. Zkušenosti z misí jsou doplněny odbornými poznatky ze studijní stáže v Izraeli – v zemi s vysokou četností teroristických útoků. Nadstandardně je hodnocena připravenost a vybavenost izraelských nemocnic, které tak slouží tak jako modelový příklad pro organizaci našich zdravotnických zařízení. Aktivace traumatologického plánu a připravenost nemocnic na řešení krizových situací byly konzultovány rovněž se specialisty ve významných evropských traumacentrech. Na základě výše uvedených dlouhodobých zkušeností byla navržena a na 1. chirurgické klinice VFN v Praze provedena simulace aktivace traumatologického plánu za přítomnosti auditorů. V práci je průběh cvičení detailně popsán, jsou presentovány poznatky z aktivace a analyzovány výsledky auditorů včetně krizových situací simulace. Klíčovou částí práce je dotazníkové šetření 27 zahraničních i domácích respondentů a velmi dobře ilustruje stav této problematiky v různých zemích světa. Soubor je rozdělen na zdravotnická zařízení ve vyspělých a rozvojových státech světa podle indexu lidského rozvoje OSN, další podskupinou pak tvoří nemocnice v oblastech s vyšší četností teroristických útoků a samostatnou skupinou je 6 nemocnic v České republice. Na základě výsledků dotazníkového šetření je porovnávána připravenost nemocnic na řešení hromadných neštěstí Připravenost nemocnic na řešení krizového stavu při hromadném neštěstí se zaměřením na teroristický útok 3 v obou skupinách podle vyspělosti země a dále podskupina nemocnic v České republice a v zemích s častými teroristickými útoky. Data získaná dotazníkovým šetřením jsou vyhodnocena statistickými metodami. Následující diskuse a vyhodnocení, spolu s osobními zkušenostmi a důkladnou znalostí reálných řešení se staly podkladem pro doporučení postupů triage, organizace chirurgických a traumatologických oddělení a materiálního vybavení zdravotnických zařízení v České republice. Aplikací výsledků habilitační práce lze dosáhnout optimálního řešení a zvýšení spolehlivosti v připravenosti nemocnic při řešení krizových situací, zejména odstranění diskrepance mezi teorií a realitou.cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis presents the very current topic of general hospital preparedness to deal with crisis situations in mass casualty incidents with a focus on terrorist attacks. The thesis describes the nature of terrorist attacks, specifics of bombing and gunshot wounds and the most common complications associated with admitting a large number of patients to a hospital. The introduction explains the most important technical terms, especially triage, its types and categories. The principles of individual methods and procedures of the triage system are briefly described, risk factors and limitations of the applicability of triage methods with respect to the nature of the disaster and the possibilities of the medical facility are given. The verification of the effectiveness of individual procedures is documented by the application in a number of real situations. The following chapters describe in detail the author's personal experience from many humanitarian missions, the different procedures for triage in individual situations and the different applications of its categories. Missions are divided according to the types of mass casualty incidents into areas affected by war or natural disaster and poverty. The experience of the missions is complemented by expertise from a study stay in Israel - a country with a high frequency of terrorist attacks. The preparedness and equipment of Israeli hospitals is assessed above standard and thus serves as a model example for the organization of our medical facilities. Specialists in major European trauma centres were also consulted on the activation of the disaster response plan and the preparedness of hospitals to deal with crisis situations. Based on the above-mentioned long-term experience, a simulation of the disaster alert notification in the presence of auditors was designed and performed at the 1st Surgical Clinic of the General University Hospital in Prague. The work describes the course of the exercise in detail, presents the knowledge of activation and analyses the results of auditors, including crisis points during simulation. The key part of the work is a questionnaire survey of 27 foreign and domestic respondents, which illustrates the state of this issue in various countries of the world very well. The group is divided into health facilities in developed and developing countries of the Připravenost nemocnic na řešení krizového stavu při hromadném neštěstí se zaměřením na teroristický útok 5 world according to the UN Human Development Index. Another sub-group consists of hospitals in areas with a higher frequency of terrorist attacks and a separate group is formed by 6 hospitals in the Czech Republic. Based on the results of the questionnaire survey, the preparedness of hospitals for dealing with mass casualty incidents in both groups is compared according to the maturity of the country and a subgroup of hospitals in the Czech Republic and in countries with frequent terrorist attacks. Data obtained by the questionnaire survey is evaluated using statistical methods. The following discussions and evaluations, together with personal experience and thorough knowledge of real solutions, became the basis for recommendations of triage procedures, organization of surgical and traumatology departments and material equipment of medical facilities in the Czech Republic. By applying the results of the habilitation thesis, it is possible to achieve an optimal solution and increase the reliability in the preparedness of hospitals in dealing with crisis situations, especially the elimination of discrepancy between theory and reality.cs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV