Show simple item record

What are the determinants of youth happiness?
dc.contributor.advisorChytilová, Julie
dc.creatorYoon, Jungin
dc.date.accessioned2018-07-27T14:08:18Z
dc.date.available2018-07-27T14:08:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/99172
dc.description.abstract❆❜str❛❝t ❉❡s♣✐t❡ t❤❡ r❛♣✐❞ ❡❝♦♥♦♠✐❝ ❣r♦✇t❤ ❛❢t❡r t❤❡ ❑♦r❡❛♥ ❲❛r✱ ❛♥❞ t❤❡ st❛t❡✬s ❝♦♥✲ s✐❞❡r❛❜❧❡ ✐♥✈❡st♠❡♥t ✐♥ ❡❞✉❝❛t✐♦♥✱ ❑♦r❡❛✬s s✉✐❝✐❞❡ r❛t❡ ❤❛s st❡❛❞✐❧② r✐s❡♥ ❛s t❤❡✐r ❡❝♦♥♦♠✐❝ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❝❤❛♥❣❡✳ ❙♦✉t❤ ❑♦r❡❛♥ st✉❞❡♥ts ❛r❡ r❛♥❦❡❞ ❛t t❤❡ ❜♦tt♦♠ ♦❢ ✐♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❤❛♣♣✐♥❡ss s✉r✈❡②✳ ❆❞♦❧❡s❝❡♥❝❡ ✐s ❛♥ ✐♠♣♦rt❛♥t ♣❡r✐♦❞ ❢♦r t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ♦❢ ♣❡rs♦♥❛❧✐t② ❛♥❞ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❡❧❢✲✐❞❡♥t✐t②✳ ❚❤❡ ♦❜❥❡❝t✐✈❡ ♦❢ t❤✐s t❤❡s✐s ✐s t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ❝r♦ss s❡❝t✐♦♥❛❧ ❞❛t❛ ✐♥ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❜❡t✇❡❡♥ ❡❝♦❧♦❣✐❝❛❧ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❛♥❞ ❛❞♦❧❡s❝❡♥t ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥✳ ❉❛t❛ ❢r♦♠ t❤❡ ✷✵✶✺ ◆❛✲ t✐♦♥❛❧ ❨♦✉t❤ P♦❧✐❝② ■♥st✐t✉t❡ ✭N = 1533 ❛❝r♦ss ✼✽ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧s ✐♥ ❑♦r❡❛✮ ✐♥ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧ st✉❞❡♥ts ✇❡r❡ ❛♥❛❧②s❡❞ ❛♣♣❧②✐♥❣ ❖▲❙ ❛♥❞ ♦r❞❡r❡❞ ♣r♦❜✐t ♠♦❞❡❧ ❢♦r ♠❡❛s✉r✐♥❣ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ✜♥❞✐♥❣s r❡✈❡❛❧ t❤❛t t❤❡ ♠♦st ✐♠♣♦rt❛♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❤❛♣♣✐♥❡ss ♦❢ st✉❞❡♥ts ❛r❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❤❡❛❧t❤✱ r❡❝♦❣✲ ♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♠♠✉♥✐t②✱ s❝❤♦♦❧ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❣♦♦❞ ♣❡❡r r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ✐♥ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧✳ ▼♦r❡ r❡s❡❛r❝❤❡rs ❛r❡ st❛rt✐♥❣ t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ❛❞♦❧❡s❝❡♥ts✬ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝✲ t✐♦♥✱ ❜✉t ❢❡✇ st✉❞✐❡s ❤❛✈❡ ❝♦♥❞✉❝t❡❞ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥ ✐♥ ❛❝❝♦r❞❛♥❝❡ ✇✐t❤ t❤❡✐r ❣❡♥❞❡r ✉s✐♥❣ ❑❈❨P❙ ❞❛t❛✳ ●❡♥❞❡r ❡✛❡❝t ✐s s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❢♦r ♣❛r❡♥t❛❧ ❛tt❡♥t✐♦♥✱ s❝❤♦♦❧ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❤♦✉s❡❤♦❧❞ ✐♥❝♦♠❡✳ ❚❤❡s❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❡①❛♠✐♥❛t✐♦♥s ❝♦♥✲ tr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛♥ts ♦❢ ❤❛♣♣✐♥❡ss r❡s❡❛r❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectDeterminants of happinessen_US
dc.subjectlife satisfactionen_US
dc.subjectKorean youthen_US
dc.subjectecological developmentsen_US
dc.subjectgender differencesen_US
dc.subjecthappiness indexen_US
dc.titleWhat are the determinants of youth happiness?en_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-13
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId197053
dc.title.translatedWhat are the determinants of youth happiness?cs_CZ
dc.contributor.refereeHayat, Arshad
dc.identifier.aleph002191743
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomics and Financeen_US
thesis.degree.disciplineEkonomie a financecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomie a financecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomics and Financeen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.en❆❜str❛❝t ❉❡s♣✐t❡ t❤❡ r❛♣✐❞ ❡❝♦♥♦♠✐❝ ❣r♦✇t❤ ❛❢t❡r t❤❡ ❑♦r❡❛♥ ❲❛r✱ ❛♥❞ t❤❡ st❛t❡✬s ❝♦♥✲ s✐❞❡r❛❜❧❡ ✐♥✈❡st♠❡♥t ✐♥ ❡❞✉❝❛t✐♦♥✱ ❑♦r❡❛✬s s✉✐❝✐❞❡ r❛t❡ ❤❛s st❡❛❞✐❧② r✐s❡♥ ❛s t❤❡✐r ❡❝♦♥♦♠✐❝ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❝❤❛♥❣❡✳ ❙♦✉t❤ ❑♦r❡❛♥ st✉❞❡♥ts ❛r❡ r❛♥❦❡❞ ❛t t❤❡ ❜♦tt♦♠ ♦❢ ✐♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❤❛♣♣✐♥❡ss s✉r✈❡②✳ ❆❞♦❧❡s❝❡♥❝❡ ✐s ❛♥ ✐♠♣♦rt❛♥t ♣❡r✐♦❞ ❢♦r t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ♦❢ ♣❡rs♦♥❛❧✐t② ❛♥❞ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❡❧❢✲✐❞❡♥t✐t②✳ ❚❤❡ ♦❜❥❡❝t✐✈❡ ♦❢ t❤✐s t❤❡s✐s ✐s t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ❝r♦ss s❡❝t✐♦♥❛❧ ❞❛t❛ ✐♥ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❜❡t✇❡❡♥ ❡❝♦❧♦❣✐❝❛❧ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❛♥❞ ❛❞♦❧❡s❝❡♥t ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥✳ ❉❛t❛ ❢r♦♠ t❤❡ ✷✵✶✺ ◆❛✲ t✐♦♥❛❧ ❨♦✉t❤ P♦❧✐❝② ■♥st✐t✉t❡ ✭N = 1533 ❛❝r♦ss ✼✽ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧s ✐♥ ❑♦r❡❛✮ ✐♥ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧ st✉❞❡♥ts ✇❡r❡ ❛♥❛❧②s❡❞ ❛♣♣❧②✐♥❣ ❖▲❙ ❛♥❞ ♦r❞❡r❡❞ ♣r♦❜✐t ♠♦❞❡❧ ❢♦r ♠❡❛s✉r✐♥❣ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ✜♥❞✐♥❣s r❡✈❡❛❧ t❤❛t t❤❡ ♠♦st ✐♠♣♦rt❛♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❤❛♣♣✐♥❡ss ♦❢ st✉❞❡♥ts ❛r❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❤❡❛❧t❤✱ r❡❝♦❣✲ ♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♠♠✉♥✐t②✱ s❝❤♦♦❧ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❣♦♦❞ ♣❡❡r r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ✐♥ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧✳ ▼♦r❡ r❡s❡❛r❝❤❡rs ❛r❡ st❛rt✐♥❣ t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ❛❞♦❧❡s❝❡♥ts✬ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝✲ t✐♦♥✱ ❜✉t ❢❡✇ st✉❞✐❡s ❤❛✈❡ ❝♦♥❞✉❝t❡❞ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥ ✐♥ ❛❝❝♦r❞❛♥❝❡ ✇✐t❤ t❤❡✐r ❣❡♥❞❡r ✉s✐♥❣ ❑❈❨P❙ ❞❛t❛✳ ●❡♥❞❡r ❡✛❡❝t ✐s s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❢♦r ♣❛r❡♥t❛❧ ❛tt❡♥t✐♦♥✱ s❝❤♦♦❧ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❤♦✉s❡❤♦❧❞ ✐♥❝♦♠❡✳ ❚❤❡s❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❡①❛♠✐♥❛t✐♦♥s ❝♦♥✲ tr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛♥ts ♦❢ ❤❛♣♣✐♥❡ss r❡s❡❛r❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
thesis.grade.codeB
dc.identifier.lisID990021917430106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV