Show simple item record

Modeling of duration between financial transactions
dc.contributor.advisorZichová, Jitka
dc.creatorVoráčková, Andrea
dc.date.accessioned2018-02-21T10:54:50Z
dc.date.available2018-02-21T10:54:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/94806
dc.description.abstract❆❜str❛❝t ❚❤✐s ❞✐♣❧♦♠❛ t❤❡s✐s ❞❡❛❧s ✇✐t❤ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ✐ts ❡st✐♠❛t✐♦♥✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ❜❛s✐❝ ❞❡☞♥✐t✐♦♥s ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❆❘▼❆ ❛♥❞ ●❆❘❈❍ ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ st❛t❡❞✳ ■♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s✱ t❤❡ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss ✐s ❞❡☞♥❡❞ ❛♥❞ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❆❘▼❆ ❛♥❞ ❆❈❉ ✐s s❤♦✇♥✳ ❚❤❡♥ ✇❡ s❤♦✇ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ❞❛t❛ ❛❞❥✉st♠❡♥t✱ ❡st✐♠❛t✐♦♥✱ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥ ❛♥❞ ✈❡r✐☞❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❆❈❉ ♠♦❞❡❧✳ ❆❢t❡r t❤❛t✱ t❤❡ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❝❛s❡s ♦❢ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss✿ ❊❆❈❉✱ ❲❆❈❉✱ ●❆❈❉✱ ●❊❱❆❈❉ ✇✐t❤ ✐ts ♣r♦♣❡rt✐❡s ❛♥❞ t❤❡ ♠♦t✐✈❛t✐♦♥❛❧ ❡①❛♠♣❧❡s ❛r❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞✳ ❚❤❡ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ ♣❛rt ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✐♥ ❘ s♦❢t✇❛r❡ ❛♥❞ ❝♦♥❝❡r♥s t❤❡ ♣r❡❝✐s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡s ❛♥❞ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ s♣❡❝✐❛❧ ❝❛s❡s ♦❢ ❆❈❉ ♠♦❞❡❧ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ s❡r✐❡s ❛♥❞ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✳ ■♥ t❤❡ ❧❛st ♣❛rt✱ ✇❡ ❛♣♣❧② t❤❡ ♠❡t❤♦❞s st❛t❡❞ ✐♥ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ♣❛rt ♦♥ r❡❛❧ ❞❛t❛✳ ❚❤❡ ❛❞❥✉st♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛ ❛♥❞ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ✈❡r✐☞❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❆❈❉ ♠♦❞❡❧✳ ❆❢t❡r t❤❛t✱ ✇❡ ♣r❡❞✐❝t ❢❡✇ st❡♣s ❛♥❞ ❝♦♠♣❛r❡ t❤❡♠ ✇✐t❤ r❡❛❧ ❞✉r❛t✐♦♥s✳ ✶en_US
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA procesem. Poté jsou uvedeny metody oèi¹tìní dat, odhadu a veri kace modelu ACD. Dále jsou pøedstaveny speciální pøípady tohoto procesu: EACD, WACD, GACD a GEVACD spolu s motivaèními pøíklady. V numerické èásti práce se pomocí softwaru R zkoumá vliv poètu simulací a délky generované øady ACD modelu na pøesnost odhadnutých parametrù a pøedpovìdí. V poslední èásti aplikujeme metody oèi¹tìní dat, odhadu a veri kace modelu ACD na reálná data, provedeme pøedpovìdi o nìkolik krokù a porovnáme je s reálnými hodnotami. 1cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectAutoregressive conditional duration modelsen_US
dc.subjecthigh frequency dataen_US
dc.subjectirregularly spaced time series dataen_US
dc.subjectACD modelcs_CZ
dc.subjectvysokofrekvenční datacs_CZ
dc.subjectnepravidelně rozložená data časových řadcs_CZ
dc.titleModelování durací mezi finančními transakcemics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-31
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId169049
dc.title.translatedModeling of duration between financial transactionsen_US
dc.contributor.refereePawlas, Zbyněk
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA procesem. Poté jsou uvedeny metody oèi¹tìní dat, odhadu a veri kace modelu ACD. Dále jsou pøedstaveny speciální pøípady tohoto procesu: EACD, WACD, GACD a GEVACD spolu s motivaèními pøíklady. V numerické èásti práce se pomocí softwaru R zkoumá vliv poètu simulací a délky generované øady ACD modelu na pøesnost odhadnutých parametrù a pøedpovìdí. V poslední èásti aplikujeme metody oèi¹tìní dat, odhadu a veri kace modelu ACD na reálná data, provedeme pøedpovìdi o nìkolik krokù a porovnáme je s reálnými hodnotami. 1cs_CZ
uk.abstract.en❆❜str❛❝t ❚❤✐s ❞✐♣❧♦♠❛ t❤❡s✐s ❞❡❛❧s ✇✐t❤ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ✐ts ❡st✐♠❛t✐♦♥✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ❜❛s✐❝ ❞❡☞♥✐t✐♦♥s ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❆❘▼❆ ❛♥❞ ●❆❘❈❍ ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ st❛t❡❞✳ ■♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s✱ t❤❡ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss ✐s ❞❡☞♥❡❞ ❛♥❞ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❆❘▼❆ ❛♥❞ ❆❈❉ ✐s s❤♦✇♥✳ ❚❤❡♥ ✇❡ s❤♦✇ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ❞❛t❛ ❛❞❥✉st♠❡♥t✱ ❡st✐♠❛t✐♦♥✱ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥ ❛♥❞ ✈❡r✐☞❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❆❈❉ ♠♦❞❡❧✳ ❆❢t❡r t❤❛t✱ t❤❡ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❝❛s❡s ♦❢ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss✿ ❊❆❈❉✱ ❲❆❈❉✱ ●❆❈❉✱ ●❊❱❆❈❉ ✇✐t❤ ✐ts ♣r♦♣❡rt✐❡s ❛♥❞ t❤❡ ♠♦t✐✈❛t✐♦♥❛❧ ❡①❛♠♣❧❡s ❛r❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞✳ ❚❤❡ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ ♣❛rt ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✐♥ ❘ s♦❢t✇❛r❡ ❛♥❞ ❝♦♥❝❡r♥s t❤❡ ♣r❡❝✐s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡s ❛♥❞ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ s♣❡❝✐❛❧ ❝❛s❡s ♦❢ ❆❈❉ ♠♦❞❡❧ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ s❡r✐❡s ❛♥❞ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✳ ■♥ t❤❡ ❧❛st ♣❛rt✱ ✇❡ ❛♣♣❧② t❤❡ ♠❡t❤♦❞s st❛t❡❞ ✐♥ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ♣❛rt ♦♥ r❡❛❧ ❞❛t❛✳ ❚❤❡ ❛❞❥✉st♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛ ❛♥❞ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ✈❡r✐☞❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❆❈❉ ♠♦❞❡❧✳ ❆❢t❡r t❤❛t✱ ✇❡ ♣r❡❞✐❝t ❢❡✇ st❡♣s ❛♥❞ ❝♦♠♣❛r❡ t❤❡♠ ✇✐t❤ r❡❛❧ ❞✉r❛t✐♦♥s✳ ✶en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV