Show simple item record

Liability in Public Health Insurance System in the Czech Republic
dc.contributor.advisorSalač, Josef
dc.creatorKops, Richard
dc.date.accessioned2020-02-18T11:40:36Z
dc.date.available2020-02-18T11:40:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/58321
dc.description.abstractMMGGRR.. RRIICCHHAARRDD KKOOPPSS OODDPPOOVVĚĚDDNNOOSSTT ZZAA ŠŠKKOODDUU VV SSYYSSTTÉÉMMUU VVEEŘŘEEJJNNÉÉHHOO ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍHHOO PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ VV ČČEESSKKÉÉ RREEPPUUBBLLIICCEE RRIIGGOORRÓÓZZNNÍÍ PPRRÁÁCCEE AAbbssttrraacctt iinn EEnngglliisshh The thesis is based on an explanation of the main legal principles of payment of medical services via public funds - public health insurance, and demonstrates various possibilities of application of liability. Responsibility springing from the Civil Code is compared with a special institute of compensation (reimbursement) of the costs paid for health services due to the unlawful action against the insured, in order to stress the subsidiarity of the Civil Code and to outline the practical difficulties of interpretation. Liability and the compensation mentioned above are being analyzed in general at first and more deeply afterwards, always tied to some of the benefits in kinds - allowances of the public health insurance system. Although the author collides and struggles with the imperfections of existing legislation or its interpretation, he tries to make comprehensive, clear and practical tool for reader to make its own opinion if faced with these issues in practice.en_US
dc.description.abstractMMGGRR.. RRIICCHHAARRDD KKOOPPSS OODDPPOOVVĚĚDDNNOOSSTT ZZAA ŠŠKKOODDUU VV SSYYSSTTÉÉMMUU VVEEŘŘEEJJNNÉÉHHOO ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍHHOO PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ VV ČČEESSKKÉÉ RREEPPUUBBLLIICCEE RRIIGGOORRÓÓZZNNÍÍ PPRRÁÁCCEE AAbbssttrraakktt vv ččeesskkéémm jjaazzyyccee Práce na podkladě výkladů základních právních pravidel úhrad zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění demonstruje možnosti aplikace odpovědnosti za škodu. Deliktní odpovědnost podle občanského zákoníku je srovnávána se zvláštním institutem náhrady nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci s cílem zdůraznit subsidiaritu občanského zákoníku a nastínit praktické výkladové problémy. Aplikace odpovědnosti za škodu i tzv. regresních náhrad je po obecném výkladu rozlišována a analyzována podle statků, věcných dávek systému veřejného zdravotního pojištění, k jejichž poskytování se odpovědnost váže. Jakkoli autor častokrát naráží na nedokonalosti stávající právní úpravy či výkladu, který k ní váže, snaží se podat ucelený, přehledný a praktický nástroj k tomu, aby si čtenář vytvořil vlastní názor, setká-li se s touto problematikou v praxi.cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectOdpovědnost za škoducs_CZ
dc.subjectsociální zabezpečenícs_CZ
dc.subjectzdravotnické právocs_CZ
dc.subjectLiabilityen_US
dc.subjectSocial securityen_US
dc.subjectMedical lawen_US
dc.titleOdpovědnost za škodu v systému veřejného zdravotního pojištění v České republicecs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-03-10
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId124011
dc.title.translatedLiability in Public Health Insurance System in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeŠvestka, Jiří
dc.identifier.aleph001703598
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csMMGGRR.. RRIICCHHAARRDD KKOOPPSS OODDPPOOVVĚĚDDNNOOSSTT ZZAA ŠŠKKOODDUU VV SSYYSSTTÉÉMMUU VVEEŘŘEEJJNNÉÉHHOO ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍHHOO PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ VV ČČEESSKKÉÉ RREEPPUUBBLLIICCEE RRIIGGOORRÓÓZZNNÍÍ PPRRÁÁCCEE AAbbssttrraakktt vv ččeesskkéémm jjaazzyyccee Práce na podkladě výkladů základních právních pravidel úhrad zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění demonstruje možnosti aplikace odpovědnosti za škodu. Deliktní odpovědnost podle občanského zákoníku je srovnávána se zvláštním institutem náhrady nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci s cílem zdůraznit subsidiaritu občanského zákoníku a nastínit praktické výkladové problémy. Aplikace odpovědnosti za škodu i tzv. regresních náhrad je po obecném výkladu rozlišována a analyzována podle statků, věcných dávek systému veřejného zdravotního pojištění, k jejichž poskytování se odpovědnost váže. Jakkoli autor častokrát naráží na nedokonalosti stávající právní úpravy či výkladu, který k ní váže, snaží se podat ucelený, přehledný a praktický nástroj k tomu, aby si čtenář vytvořil vlastní názor, setká-li se s touto problematikou v praxi.cs_CZ
uk.abstract.enMMGGRR.. RRIICCHHAARRDD KKOOPPSS OODDPPOOVVĚĚDDNNOOSSTT ZZAA ŠŠKKOODDUU VV SSYYSSTTÉÉMMUU VVEEŘŘEEJJNNÉÉHHOO ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍHHOO PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ VV ČČEESSKKÉÉ RREEPPUUBBLLIICCEE RRIIGGOORRÓÓZZNNÍÍ PPRRÁÁCCEE AAbbssttrraacctt iinn EEnngglliisshh The thesis is based on an explanation of the main legal principles of payment of medical services via public funds - public health insurance, and demonstrates various possibilities of application of liability. Responsibility springing from the Civil Code is compared with a special institute of compensation (reimbursement) of the costs paid for health services due to the unlawful action against the insured, in order to stress the subsidiarity of the Civil Code and to outline the practical difficulties of interpretation. Liability and the compensation mentioned above are being analyzed in general at first and more deeply afterwards, always tied to some of the benefits in kinds - allowances of the public health insurance system. Although the author collides and struggles with the imperfections of existing legislation or its interpretation, he tries to make comprehensive, clear and practical tool for reader to make its own opinion if faced with these issues in practice.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV