Show simple item record

Problems of Patiens with Hypertension before and after the Surgical Operation.
dc.contributor.advisorMellanová, Alena
dc.creatorKrejčí, Lucie
dc.date.accessioned2017-04-19T20:34:47Z
dc.date.available2017-04-19T20:34:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/23384
dc.description.abstractDiplomová pr á c e se z abý vá pr ob l ema t iko u pl i c ní h ype r t e nz e př ed a po pl i c ní enda r t e r ektomi í . Te or e t i cká č á s t j e z amě ř e na na o nemoc ně ní pl i cn í h yp e r t e nz e, j e j í di agno s t iku, kl a s i f ika ci a l é čb u. Zvl á š tní ka pi to ly j sou v yh r a z e ny c hro ni c ké t romboemb ol i c ké pl i cní h yp e r t enz i a pl i c ní e nda r t e r ektomi i . Empi r i c ká č á s t z ahrn uj e z kr á c e no u oš e t řo va t e l skou kaz ui s t iku a p op i s s pe c i f i c ké pé č e o pa c i ent y p o pl i c ní e nda r t e r ektomi i . Vyh od no cuj eme v ní od po vě di nemoc n ých s ch roni ckou t r omb oembo l i ckou p l i cní hype r t en zí na ot á z ky s t a nda r di zo va n ého d ot a z níku SF - 36 o zd r avotn ím s t avu, př e d a po o pe r a č ním výkonu. Zko umáme, zda - l i d oš lo ke zl epš e ní , a t a ké, j e s t l i nema j í n a od po vědi vl iv ně kt e r é vl a s tnos t i r e sp onden tů, j ako j e věk n eb o po hl a ví . Dot a zník SF - 36 j sme t a ké po lož i l i nemo cn ým p ř ed ope r a cí ko r on ár ní ch t epe n, j ej i c hž o dp ovědi po rovná váme s o dp ověďmi p a c i entů př ed pl i cn í enda r t e r e ktomi í .cs_CZ
dc.description.abstractThi s The s i s de al s wi th the i s su e of the p ulmo na r y h ype r t ens ion b e for e a nd a f t er th e pulmon ar y e n da r t er e ctomy. Th e th eo r et i c al p a r t t a rge t s the a f f e c t ion of the p ulmo na r y h ype r t ens ion, i t s di a gn os t i c s , c l a s s i f i c a t ion a nd cur e. Spe c i a l cha pt e r s ar e d ed i c a t ed to th e chr on i c thr omb oembol i c pu lmon ar y h ype r t ens ion an d the pu lmon ar y en da r t e r e c tomy. The r e s e ar ch pa r t of the The s i s inc ludes a shor t e ned c a s e r epor t an d a de s cr ipt ion o f the sp ec i f i c c a r e a bout pa t i e nt s a f t e r the pu lmona r y e nda r t e r e c tomy. We e va lua t e a s t a ndar d qu e s t io nn ar y SF - 36 a bo ut th e s t a t e of h e a l th in thi s p ar t , wh i ch t he pa t i en t s wi th the c hr oni c thr omb oembol i c pu lmon ar y h ype r t ens ion we r e int e r vi ewe d wi th, be for e an d a f t er th e s ur gi c al op e r a t io n, a nd the impr o vement wa s examine d. We a l s o in ve s t iga t e i f the pe r s ona l c ha r a c t e r i s t i c s o f the r e sp onde nt s , as the i r a ge or s e x, pl a ys a n imp or t a nt r ol e in the r e sp ons e. Th e pa t i ent s b e for e a s ur gi c a l o pe r at io n of the coro na r y a r t er i e s we r e a l so int e r vi...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.titleProblematika nemocných s plicní hypertenzí před a po léčebném chirurgickém výkonucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-06-23
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId70990
dc.title.translatedProblems of Patiens with Hypertension before and after the Surgical Operation.en_US
dc.contributor.refereeLindner, Jaroslav
dc.identifier.aleph001126767
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineIntenzivní péčecs_CZ
thesis.degree.disciplineIntensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csIntenzivní péčecs_CZ
uk.degree-discipline.enIntensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová pr á c e se z abý vá pr ob l ema t iko u pl i c ní h ype r t e nz e př ed a po pl i c ní enda r t e r ektomi í . Te or e t i cká č á s t j e z amě ř e na na o nemoc ně ní pl i cn í h yp e r t e nz e, j e j í di agno s t iku, kl a s i f ika ci a l é čb u. Zvl á š tní ka pi to ly j sou v yh r a z e ny c hro ni c ké t romboemb ol i c ké pl i cní h yp e r t enz i a pl i c ní e nda r t e r ektomi i . Empi r i c ká č á s t z ahrn uj e z kr á c e no u oš e t řo va t e l skou kaz ui s t iku a p op i s s pe c i f i c ké pé č e o pa c i ent y p o pl i c ní e nda r t e r ektomi i . Vyh od no cuj eme v ní od po vě di nemoc n ých s ch roni ckou t r omb oembo l i ckou p l i cní hype r t en zí na ot á z ky s t a nda r di zo va n ého d ot a z níku SF - 36 o zd r avotn ím s t avu, př e d a po o pe r a č ním výkonu. Zko umáme, zda - l i d oš lo ke zl epš e ní , a t a ké, j e s t l i nema j í n a od po vědi vl iv ně kt e r é vl a s tnos t i r e sp onden tů, j ako j e věk n eb o po hl a ví . Dot a zník SF - 36 j sme t a ké po lož i l i nemo cn ým p ř ed ope r a cí ko r on ár ní ch t epe n, j ej i c hž o dp ovědi po rovná váme s o dp ověďmi p a c i entů př ed pl i cn í enda r t e r e ktomi í .cs_CZ
uk.abstract.enThi s The s i s de al s wi th the i s su e of the p ulmo na r y h ype r t ens ion b e for e a nd a f t er th e pulmon ar y e n da r t er e ctomy. Th e th eo r et i c al p a r t t a rge t s the a f f e c t ion of the p ulmo na r y h ype r t ens ion, i t s di a gn os t i c s , c l a s s i f i c a t ion a nd cur e. Spe c i a l cha pt e r s ar e d ed i c a t ed to th e chr on i c thr omb oembol i c pu lmon ar y h ype r t ens ion an d the pu lmon ar y en da r t e r e c tomy. The r e s e ar ch pa r t of the The s i s inc ludes a shor t e ned c a s e r epor t an d a de s cr ipt ion o f the sp ec i f i c c a r e a bout pa t i e nt s a f t e r the pu lmona r y e nda r t e r e c tomy. We e va lua t e a s t a ndar d qu e s t io nn ar y SF - 36 a bo ut th e s t a t e of h e a l th in thi s p ar t , wh i ch t he pa t i en t s wi th the c hr oni c thr omb oembol i c pu lmon ar y h ype r t ens ion we r e int e r vi ewe d wi th, be for e an d a f t er th e s ur gi c al op e r a t io n, a nd the impr o vement wa s examine d. We a l s o in ve s t iga t e i f the pe r s ona l c ha r a c t e r i s t i c s o f the r e sp onde nt s , as the i r a ge or s e x, pl a ys a n imp or t a nt r ol e in the r e sp ons e. Th e pa t i ent s b e for e a s ur gi c a l o pe r at io n of the coro na r y a r t er i e s we r e a l so int e r vi...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990011267670106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV