• Příbuzenské vztahy a morfologické znaky lidské kostry u genealogicky dokumentovaných souborů: využití v bioarcheologii a forenzní antropologii. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Cvrček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2022
   Vliv biologických příbuzenských vztahů na morfologii lidské kostry představuje pro bioarcheologii i forenzní výzkum jedno z aktuálních témat. Ať už jde o odhalení příbuzenských vazeb na anonymním pohřebišti nebo otázku ...
  • Function of PsbO isoforms 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Celý dokument nebo jeho části jsou nepřístupné do 25. 03. 2023
   Duchoslav, Miloš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 25. 3. 2022
   (English version) Oxygenic photosynthesis is crucial for most forms of the life on the Earth. The splitting of water and evolution of oxygen is conducted by photosystem II (PSII), a multi-subunit pigment- protein complex ...
  • Evolution of the genus Arabidopsis in its centre of diversity 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šrámková, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 25. 3. 2022
   A prerequisite for addressing general questions concerning the evolution of intraspecific variability in space and time is the knowledge of the distribution of variability within the species' range. The development of ...
  • Chování radioaktivních látek ve Vltavě a Labi při jaderné havárii 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Juranová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 29. 3. 2022
   Behaviour of radioactive substances in the Vltava and Elbe Rivers during nuclear accident Ing. Eva Juranová Supervisor: Ing. Eduard Hanslík, CSc. Abstract This work is focused in the research of the behaviour of radioactive ...
  • Soil invertebrates in post-mining sites 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vicentini, Fabio (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 29. 3. 2022
   Candidate: Fabio Vicentini Doctoral thesis abstract: Soil invertebrates in post-mining sites Post-mining sites present a valuable opportunity to investigate the interactions between the soil and the organisms it sustains, ...
  • The role of adipose tissue in the whole-body energy metabolism in mice with different genetic background 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Funda, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 24. 3. 2022
   Adipose tissue greatly contributes to the maintenance of the whole-body energy homeostasis. White adipose tissue (WAT) is the most important storage of metabolic energy in the body, while brown adipose tissue (BAT) enables ...
  • Vliv historické kyselé depozice na současné růstové trendy horských lesů v Krkonoších 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 26. 1. 2022
   Tato diplomová práce se věnuje citlivosti horských porostů smrku ztepilého (Picea abies) na kyselou depozici, která v Česku kulminovala v 80. letech minulého století. Kyselá depozice negativně působí na růst stromů, což ...
  • Vliv volnočasové a společenské aktivity na kvalitu života seniorů v Evropě - analýza dat studie SHARE 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Pluhařová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2022
   Vliv volnočasové a společenské aktivity na kvalitu života seniorů v Evropě - analýza dat studie SHARE Abstrakt Vlivem demografického stárnutí se stává kvalita života zvyšujícího se podílu seniorů důležitější než kdy jindy. ...
  • Ordovician and Silurian chitinozoa from the Prague and Welsh basins: the impact of chitinozoan biology and ecology on biostratigraphic applications 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vodička, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 16. 3. 2022
   Chitinozoa představují skupinu se značným biostratigrafickým potenciálem pro korelace mořských usazenin ordovického až devonského stáří. I přes jejich velký význam zůstává ovšem stále nevyřešena otázka biologického původu ...
  • Naegleria: od volně žijícího prvoka po mozek pojídajícího patogena 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Matějková, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 26. 1. 2022
   N. fowleri je po většinou volně žijícím améboflagelátem, který je při vhodné příležitosti schopen přejít k parazitickému způsobu života. V těchto případech vyvolává u savců primární amébovou meningoencefalitidu, onemocnění ...
  • Analýza vodstva na Aretinově mapě Čech 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Povolná, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2022
   Tato bakalářská práce se zabývala osobností Pavla Aretina, jeho mapou Čech z roku 1619 a také jejími dalšími vydáními. Hlavním cílem práce bylo analyzovat vodstvo na vybraných vydáních Aretinovy mapy z fondů Mapové sbírky ...
  • Stanovení zinku, kadmia a niklu ve vzorcích listů pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Plodík, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 31. 1. 2022
   Práce je zaměřena na stanovení těžkých kovů (zinku, kadmia a niklu) v listech různých druhů stromů. Vzorky byly odebrány z různých lokalit na území České republiky. Pro analýzu byla použita hmotnostní spektrometrie s ...
  • Multidisciplinární charakterizace interakcí mezi estrogenními hormony a jejich receptory při kapacitaci spermií. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Bosáková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 18. 3. 2022
   Tato disertační práce byla zaměřena na multidisciplinární charakterizaci interakcí mezi hormony a jejich receptory při kapacitaci spermií, která je finálním krokem maturace spermií u savců a je k oplození vajíčka klíčová. ...
  • Hmotnostní spektrometrie s chemickou ionizací za atmosférického tlaku při nízkých průtocích: konstrukční řešení a využití 

   Výsledek obhajoby: UZNÁNO
   Strmeň, Timotej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2022
   (CZ) V první části disertační práce se porovnávají ionizační reakce v APCI zdroji v přítomnosti, respektive nepřítomnosti krytu iontového zdroje (angl. "housing"). Pro účel studie těchto rozdílů se modifikoval komerční ...
  • Vliv biologické příbuznosti na formu a tvar patra člověka 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vilímková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 15. 2. 2022
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem biologické příbuznosti na morfologii patra člověka. Dosud byl vliv dědičnosti na morfologii patra studován zejména v souvislosti s rozštěpovými vadami, studií zabývajících se morfologií ...
  • Endokrinně disruptivní účinky a degradabilita mikropolutantů s antimikrobiální aktivitou 

   Výsledek obhajoby: UZNÁNO
   Linhartová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2022
   Vzrůstající antropogenní znečistění má negativní vliv na životní prostředí a je spojováno s rozvojem mnoha zdravotních problémů u člověka. Převážná většina chemických látek je do prostředí vypouštěna bez jakéhokoliv omezení ...
  • Strukturní studie komplexů proteinů 14-3-3 

   Výsledek obhajoby: UZNÁNO
   Šmídová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 3. 2. 2022
   Proteiny 14-3-3 jsou malé regulační biomolekuly, které jsou významné pro mnoho důležitých metabolických nebo signálních drah. Tyto konzervované proteiny byly identifikovány ve všech typech eukaryotních buněk a ovlivňují ...
  • Inženýrskogeologický průzkum v jednotlivých etapách výstavby metra trasy A v Praze 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Honzejková, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 17. 2. 2022
   Diplomová práce se zabývá realizací inženýrskogeologického průzkumů pro stavbu trasy metra A v Praze, zejména zhodnocením metodiky v jednotlivých etapách, během její 45 leté historie budování. V průběhu výstavby se měnila ...
  • Ekologické aspekty ovlivňující mikrobiotu trávicího traktu ptáků 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Schmiedová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 15. 3. 2022
   Střeva obratlovců jsou obydlena taxonomicky i funkčně různorodým společenstvem bakterií a jiných mikroorganismů. Pokroky v sekvenačních technologiích odhalily vliv střevní ikrobioty (dále jen SM) na fyziologii, imunitu i ...
  • Vliv hladiny stresu na operantní učení 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Lukavská, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 7. 2. 2022
   Stres je normální adaptivní proces a přirozená odpověď organismu na události, které jsou nějakým způsobem pro jedince náročné. Současně je také významným faktorem, který ovlivňuje kognitivní schopnosti zvířat, mezi které ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV