Zobrazují se záznamy 1-20 z 9990

  • Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků 

   Sadílek, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků Abstrakt Tato diplomová práce nese název "Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků." Zdravotní ...
  • Význam lékařského posudku při vzniku a skončení pracovního poměru 

   Vlachová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Diplomová práce s názvem "Význam lékařského posudku při vzniku a skončení pracovního poměru" pojednává o problematice potřebnosti a využití lékařských posudků v pracovněprávních vztazích. Úvodní kapitola velmi okrajově ...
  • Podmíněné odsouzení 

   Břeská, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Diplomová práce se věnuje tématu podmíněného odsouzení jakožto samostatnému druhu trestu, nepovažuje jej za pouhou modifikaci nepodmíněného trestu odnětí svobody. Rozebírá jednotlivé prvky tohoto institutu, jeho historii ...
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu (kriminalistická viktimologie) 

   Kavková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Kriminalistické učení o oběti trestného činu (kriminalistická viktimologie) Abstrakt Předkládaná diplomová práce staví do popředí osobu oběti a její význam v rámci kriminalistické viktimologie, učení o oběti trestného činu. ...
  • Přípravné řízení de lege lata, de lege ferenda 

   Zahradníčková, Marika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Diplomová práce si klade za cíl na základě zhodnocení současného stavu přípravného řízení včetně jeho vztahu s řízením soudním, a tedy i koncepce celého trestního řízení, dospět v rámci úvah de lege ferenda k ideálnímu ...
  • Příprava jednání v civilním procesu 

   Pelcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Příprava jednání v civilním procesu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přípravou jednání v civilním procesu, jejímž cílem je co nejrychlejší projednání a rozhodnutí konkrétních případů, a to zpravidla při jediném ...
  • Řízení o omezení svéprávnosti 

   Krejčí, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá především procesní úpravou řízení o omezení svéprávnosti obsažené v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, účinném od 1. 1. 2014. Za tímto účelem ...
  • Řízení o svéprávnosti 

   Machová, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Tato diplomová práce se věnuje tématu svéprávnosti a jejímu omezování. Svéprávnost člověka tvoří společně s právní osobností nezadatelnou a nezcizitelnou složku jeho osobnosti umožňující mu právně jednat, a je tak nezbytným ...
  • Komparativní analýza zastoupení advokátem v českém a španělském civilním procesu 

   Dubravská, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Tématem diplomové práce je komparativní analýza zastoupení advokátem v českém a španělském civilním procesu. První část práce se věnuje pojmu civilního procesu a jeho druhům. Druhá část práce obsahuje vymezení institutu ...
  • Trestní řízení proti právnickým osobám 

   Miklóš, Denis (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Trestní řízení proti právnickým osobám Tato diplomová práce se zaměřuje na procesní ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který od nabytí účinnosti dne 1. 1. 2012 ...
  • Odvolanie v civilnom procese 

   Graus, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Odvolanie v civilnom procese Tak ako v bežnom živote, tak aj pri rozhodovacej činnosti súdu môže dochádzať k pochybeniam, ktoré sa nedajú nikdy vylúčiť. Vydané rozhodnutie môže trpieť vadami, ktoré môžu mať rôzne charaktery ...
  • Význam viktimologie pro prevenci kriminality 

   Stránská, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   Cílem této diplomové práce je poskytnout informace o viktimologii, o její historii, o tom, na jaké otázky se tento obor zaměřuje, a jaké poznatky přináší. Následně jde o analýzu toho, zda a jakým způsobem lze tyto poznatky ...
  • Spolujízda z hlediska soukromého a veřejného práva 

   Müller, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   Spolujízda z hlediska soukromého a veřejného práva Abstrakt Práce se zabývá právní úpravou spolujízdy napříč právním řádem České republiky. Jelikož spolujízda není pojmem právním, práce sama ji definuje jako jev, kdy se ...
  • Právní problematika zárodečných buněk ve vztahu k asistované reprodukci 

   Stieranková, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   Práce se zabývá problematikou asistované reprodukce s konkrétním zaměřením na zárodečné buňky a některé otázky, které jsou s nimi spojené. Pro lepší pochopení rozporuplných názorů a pohledů na konkrétní problematiku je ...
  • Taktika výslechu 

   Kyptová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   Taktika výslechu Abstrakt Předkládána diplomová práce se zaobírá výslechem jako kriminalistickým postupem, prostřednictvím kterého je od vyslýchaných osob získávána výpověď. Výpověď je zdrojem důležitých poznatků o trestné ...
  • Pojetí trestného činu v českém trestním zákoníku 

   Pačesová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   I Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice pojetí trestného činu v českém trestním zákoníku, tedy o jedné ze stěžejních otázek spadajících do základů trestní odpovědnosti. Trestní zákoník s sebou v roce 2009 ...
  • Prověřování v přípravném řízení 

   Čičatková, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   Tato práce se zabývá fází prověřování, která je první fází přípravného, a tím pádem i trestního řízení. V jejím úvodu jsou krátce rozebrány základní instituty přípravného řízení, včetně fáze vyšetřovací, jejichž znalost ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Veselková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   Předkládaná diplomová práce komplexně zpracovává problematiku domácího násilí a jeho prevence. Domácí násilí je hluboce zakořeněný sociálně patologický jev, o kterém se společnost v posledních desetiletích osměluje stále ...
  • Rekognice 

   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   Rekognice Rekognice jako samostatná kriminalistická metoda slouží k identifikaci osob, věcí či zvířat v souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí. Zároveň je ale také procesním úkonem upraveným v samostatném oddílu ...
  • Trasologie a její využití v kriminalistické praxi 

   Ulmann, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   Trasologie a její využití v kriminalistické praxi Abstrakt Název této diplomové práce je Trasologie a její využití v kriminalistické praxi. Tato práce se zaměřuje na kriminalistický obor trasologie, což je obor kriminalistické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV