• Praha 7. Bubny, Holešovice - Bubny, Letná, Bubeneč 

   Syslová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Praha 7 je místem mého bydliště, žiji zde téměř čtyřicet let. Nějakou dobu jsem zde i učila. Během té doby jsem zjistila, že děti prakticky neznají svoji čtvrť, svoje okolí. Stejné zkušenosti jsem později zaznamenala i na ...
  • Využití audiovizuální techniky v hodinách občanské výchovy 

   Augustová, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů. Mám ráda tvůrčí práci, ve které mám určitou svobodu tvorby, která není stereotypní a bude mi nápomocna v mé budoucí pedagogické praxi. Masmédia jsou nedílnou součástí téměř všech ...
  • Nestandardní úlohy v matematice 

   Horkel, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Cílem mé diplomové práce je zmapovat oblast nestandardních úloh ve výuce matematiky. Teoretická část práce má vymezit význam tohoto termínu a zmínit práce a názory současných odborníků v oblasti didaktiky matematiky. Chci ...
  • Časopis Ozvěny domova i světa. Zábavná četba na pokračování R. Nový versus V. Řezáč 

   Pechová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Diplomová práce se zabývá fenoménem zábavného čtiva v rámci populárního časopisu Ozvěny domova i světa vydávaného v letech 1934 - 1945. Přináší informace o prózách na pokračování otiskovaných na stranách tohoto listu, dále ...
  • Vlastivědný popis města Pacov 

   Míková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Má diplomová práce má název Vlastivědný popis města Pacov. Toto téma jsem zvolila proto, že zde žiji již od narození. Pracuji jako učitelka na 1. stupni ZŠ Za Branou, a proto budu moci svoji práci využít i v praxi. Každý, ...
  • Životní styl francouzské rodiny 

   Zahradníková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Ve své diplomové práci se zabývám studiem současné francouzské rodiny, která mi má být podkladem k vyjádření se k problému francouzské "národní" mentality, která je do značné míry ovlivňována životním stylem. ...
  • Vývoj českého venkova po roce 1989 

   Suchopárová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Tématem mé diplomové práce je český venkov a jeho vývoj především po roce 1989, kdy celá česká společnost procházela obdobím velkých změn. Ve své práci se pokusím sledovat jaký vliv měly tyto změny na venkovské oblasti, ...
  • Dyskalkulie. Vytváření matematických představ v 1.ročníku ZŠ 

   Kulišová, Jindřiška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Diplomová práce sleduje práci skupiny dětí na počátku školní docházky. Je zaměřena na názorné vytváření matematických představ u dětí v první třídě. Obsahuje shrnutí základních poznatků o poruchách učení se zaměřením na ...
  • Vztah postav k vlasti, rodině a Bohu v prózách Terézy Novákové 

   Kubíčková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Tato diplomová práce se zabývá postavami a jejich vztahem k vlastenectví, rodině a Bohu v průběhu celé tvorby Terézy Novákové. Pokouší se nalézt propojenost vztahu postav k těmto rovinám a vlastním životem autorky a také ...
  • Komparace vývoje pravicových politických stran v ČR a SRN od 1989 

   Mallota, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Na úvod bych chtěl podotknout, že hlavním motivem pro výběr tohoto tématu mé diplomové práce byl můj dlouhodobý zájem o politologická témata, z nichž právě téma vývoje stranického systému mi bylo nejbližší. Zde mě nejvíce ...
  • Dějiny dolního toku řeky Lužnice 

   Prokop, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Vztah mezi člověkem a řekou se vytváří od samých počátků lidské existence. Prošel mnoha podobami - význam vodních toků stoupal či klesal v závislosti na momentální úrovni vývoje lidského druhu. Některé funkce si řeka ...
  • Nezaměstnanost na Jihlavsku 

   Hobzová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Cílem této práce je zmapovat vývoj nezaměstnanosti v regionu Jihlavsko v období od roku 1998 až do června roku 2005. Důraz je kladen na trendy, které významně ovlivňují současný stav. Rok 1998 je totiž rokem od kterého je ...
  • Anglo-americký komiks v Čechách (vývoj komiksové kultury v období 1995 - 2005) 

   Klíčník, Richard (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Komiks je v našich zemích prvek poměrně neprobádaný. Jako první o něm psal Josef Škvorecký1, do konce let šedesátých se vynořilo několik dalších článků, zdálo se, že se komiks dostane do každodenního života podobně jako ...
  • Postavení a úloha obcí v ČR a ve Francii 

   Honců, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Prací nad touto tematikou jsem se seznámila s fungováním veřejné správy. Získala jsem informace nejen o struktuře a fungování obecní samosprávy v České republice, ale poznala jsem municipální samosprávu ve Francii, potažmo ...
  • Masmédia a jejich vliv na politické myšlení a jednání občanů 

   Kholl, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Tématem předkládané diplomové práce jsou případné účinky mediálních sdělení na politické myšlení a jednání občanů. Pozornost bude zaměřena mimo jiné na to, jak média fungují, o čem referují, na vazbu mezi sdělovacími ...
  • Strašnice, vlastivědný popis obce 

   Prokopec, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Cílem mé práce je nabídnout čtenáři uceleného vlastivědného průvodce územím rozkládajícím se na dnešním katastru Strašnic, který je součástí desátého Pražského obvodu. Popis tohoto území, jeho historických vazeb a společenského ...
  • Idyla a antiidyla; Viktor Fischl: Kuropění - Jan Křesadlo: Zámecký pán aneb Antikuro 

   Hamplová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Diplomová práce Idyla a antiidyla, Viktor Fischl: Kuropění versus Jan Křesadlo: Zámecký pán aneb Antikuro zkoumá dvě vybraná literární díla a vzájemně je srovnává. Reflektuje také jejich intertextový vztah, zařazuje je ...
  • Využití programu prevence úrazů dětí na 1.stupni ZŠ 

   Studničková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Dětské úrazy jsou celosvětově považovány za závažný nejen zdravotnický problém, ale také společenský, sociální a v neposlední řadě i ekonomický. Dětská úrazovost patří k hlavním příčinám dětské úmrtnosti i nemocnosti. V ...
  • Světové hospodářství a jeho hlavní vývojové tendence 

   Chloubová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Tématem mé diplomové práce je, jak už název napovídá, světové hospodářství a jeho hlavní vývojové tendence. Cílem mé diplomové práce je postihnout hlavní rysy a tendence vývoje světové ekonom iky a především se pokusit ...
  • Motivy ženství v díle Jaroslava Seiferta 

   Bajerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Diplomová práce se zabývá motivy ženství, které se vyskytují v tvorbě Jaroslava Seiferta. V úvodu naznačuji charakter vztahu Jaroslava Seiferta к ženám а к ženství. Další analýza obsahuje charakteristiku Seifertova díla. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV