• Interactions of cells with nanoparticles for bio-medical applications 

   Defence status: DEFENDED
   Bělinová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 11. 12. 2020
   V posledních letech je na nanočástice nahlíženo jakožto na platformu s velkým aplikačním potenciálem pro biomedicínu. Nanočástice jsou v současnosti používány například jako nosiče léčiv, či jako zobrazovací technika, zcela ...
  • Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelařová, Dana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 21. 10. 2020
   Cíl: Cílem studie bylo vyhodnotit, zda má dvanácti týdenní neuropsychologická rehabilitace pozitivní vliv na zlepšení kognitivních funkcí a jakými metodami je tento efekt měřitelný. Dále bylo záměrem ověřit vliv zvoleného ...
  • Náhrada a podpora funkce životně důležitých orgánů v sepsi: patofyziologické a léčebné aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Vendula (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 5. 10. 2020
   Infectious diseases are the worldwide leading cause of morbidity and mortality. Sepsis is the major cause of death in infectious diseases. It is one of the most serious and also one of the most difficult treatable conditions ...
  • Detekce mikrometastáz v hilových a mediastinálních lymfatických uzlinách u primárních a sekundárních plicních nádorů metodami OSNA a imunohistochemie 

   Defence status: DEFENDED
   Vejvodová, Šárka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   Introduction: Current guidelines for treatment of lung cancer and lung metastases are based on morphology of the tumor and clinical stage of the disease. Correct determination of disease stage allows us to choose the optimal ...
  • Využití imunohistochemických a molekulárně genetických metod v patologii hlavy a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Baněčková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Doktorská dizertační práce se zabývá morfologií, imunohistochemií, molekulární genetikou a biologickým chováním nádorů hlavy a krku se zvláštním zaměřením na nádory slinných žláz a sinonazálního traktu, které byly základem ...
  • Role of Fibroblasts in Regulation of Wound Healing 

   Defence status: DEFENDED
   Zavaďáková, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Dermální fibroblasty hrají důležitou roli regulaci procesu hojení. Migrují do místa poranění, množí se a produkují řadu signalizačních molekul (např. prozánětlivé interleukiny IL6 a IL8) a složky mimobuněčné hmoty (např. ...
  • Radiální přístup v léčbě ischemické choroby srdeční 

   Defence status: DEFENDED
   Jirouš, Štěpán (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 11. 5. 2020
   Presently, coronary catheterizations and interventions are more often performed by a radial artery approach than by a previously dominant femoral artery approach due to the lower incidence of both local and systemic ...
  • Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence 

   Defence status: DEFENDED
   Pouska, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 20. 11. 2019
   UNIVERZITA KARLOVA Lékařská fakulta v Plzni Dizertační práce Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence MUDr.Jiří Pouska ABSTRAKT Endoteliální glykokalyx (EG) je tenká vrstvička na povrchu endotelu. Její ...
  • Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 21. 10. 2019
   Sepse je nejčastější příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče celosvětově. Navzdory nezpochybnitelnému pokroku na poli preklinického i klinického výzkumu dosud neexistuje efektivní kauzální léčba. S ohledem na komplexnost ...
  • Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Souhrn dizertační práce Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu MUDr. Jiří Dostál, Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň Školitel: doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D., ...
  • Obezita a obezogeny 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Výskyt obezity již dosahuje epidemických rozměrů. Jako hlavní příčina bylo kromě nadměrného příjmu potravin a nedostatku fyzické aktivity identifikováno genetické pozadí a v poslední době i tzv. obezogeny. Tyto látky ...
  • Vybrané nutrienty v etiologii, prevenci a léčbě obezity 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   VYBRANÉ NUTRIENTY V ETIOLOGII, PREVENCI A LÉČBĚ OBEZITY Pandemie obezity ve 21 století je dána obezitogenním prostředím, které napomáhá rozvoji pozitivní energetické bilance, kdy příjem energie jedince chronicky převyšuje ...
  • Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika 

   Defence status: DEFENDED
   Amlerová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika MUDr. Jana Amlerová 2019 Abstrakt Tuberkulóza ...
  • Nové možnosti prevence a monitorování u kacrinomu prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Hosnedlová, Andrea (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Úvod: Karcinom prsu patří mezi nejčastější nádorové onemocnění žen, jehož incidence celosvětově stoupá. Díky neustále se zdokonalujícím diagnostickým metodám, celoplošnému mamografickému screeningu a komplexní léčbě došlo ...
  • Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors 

   Defence status: DEFENDED
   Kastnerova, Liubov (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The doctoral thesis MD. Liubov Kastnerova (previous name Kyrpychova) is focused on the histomorphological and molecular biologic features of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors and is structured as a ...
  • Technické aspekty druhé doby porodní 

   Defence status: DEFENDED
   Karbanová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   Obstetrical intervantion`s goal is to normalize an abnormal or pathological course of labour. In a certain case (e.g. fetal distress) this is not fully achievable. Then the goal is to accelerate the delivery without ...
  • Úloha buněčného metabolismu v karcinogenezi. Molekulární patofyziologie chemorezistence karcinomu močového měchýře 

   Defence status: DEFENDED
   Kripnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Terapeutická rezistence nádor p edstavuje závažný klinický problém. Z hlediska klinického pr b hu vzniku rezistentního fenotypu rozlišujeme primární rezistenci, kdy nádor v bec nereaguje na aplikovanou terapii, a rezistenci ...
  • Epignetic Modifications of the Sperm and the Application in Clinical Practice of Human Assisted Reproduction Therapy 

   Defence status: DEFENDED
   Štiavnická, Miriama (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Základ zdravého embryonálního vývoje je položen už v průběhu gametogeneze. V současné době, v souladu s nárůstem procenta párů, které nemohu počít dítě přirozenou cestou, centra asistované reprodukce zaznamenávají svůj ...
  • Optimalizace expozičních hodnot při Výpočetní tomografii. Perfuzní CT mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Bejček, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Téma: Optimalizace expozičních hodnot při výpočetní tomografii MUDr. Jiří Bejček, Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň Úvod: Cévní mozková příhoda se řadí k jednomu z nejčastějších onemocnění v lidské populaci, v ekonomicky ...
  • Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenčních ablací 

   Defence status: DEFENDED
   Korčáková, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenční ablací Abstrakt Pro léčbu jaterních nádorů perkutánní radiofrekvenční ablací je stěžejní kvalitní zobrazení, které se využívá k ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV