• Obraz Svaté země v Adomnánově De locis sanctis 

   Defence status: DEFENDED
   Falátková, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   The presented thesis deals with the work On the Holy Places (De locis sanctis) compiled by the monk and abbot Adomnán of Iona (624-704). Adomnán's work provides evidence of the unknown Gallic pilgrim Arculf about his journey ...
  • Wilhelm von Bode and the International Art Market: the Unpublished Correspondence with Rudolphe Kann and Joseph Duveen 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 10. 02. 2022
   Watrelot, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Wilhelm von Bode a medzinárodný trh s umením: nepublikovaná korešpondencia s Rudolphom Kann a Josephom Duveenom. Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou Európskeho a Amerického medzinárodného trhu s umením a ...
  • Dílo Karla Weinbrennera v kontextu architektury pozdního historismu 

   Defence status: DEFENDED
   Jansová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku působil ve službách knížete Jana II. z Liechtensteina Karel Weinbrenner. Tento architekt zanechal za sebou na panstvích Liechtensteinů nesmazatelnou stopu. Jako architekt a později i ...
  • Předpoklady pro obnovení řeckokatolické církve v Československu ve druhé polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Maximova, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Diplomová práce s názvem Předpoklady pro obnovení řeckokatolické církve v Československu ve druhé polovině 20. století se zabývá osudy této církve v období komunistického režimu. Hlavní část práce se věnuje rozmezí let ...
  • Ilustrace přebalů notových záznamů české populární hudby v první polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Polonyiová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Ilustrace přebalů notových záznamů české populární hudby v první polovině 20. století Anotace Tato diplomová práce pojednává o vizuální podobě notových přebalů populární hudby vydávané ve vybraných nakladatelstvích v první ...
  • Křesťanské odmítnutí zvířecích obětí a novozákonní pojetí Kristovy smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Vilímek, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
   Křesťanské odmítnutí zvířecích obětí a novozákonní pojetí Kristovy smrti Anotace Námětem práce je rozbor vztahu mezi fenoménem zvířecí oběti a smrtí Ježíše Krista. Nejprve jsou uváděny základní interpretační kategorie, ...
  • Homosexualita a učení katolické církve 

   Defence status: DEFENDED
   Mikita, Peter (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Předkládaná diplomová práce s názvem Homosexualita a učení katolické církve je kritickou analýzou fenoménu homosexuality v učení katolické církve z dogmaticko-morálního i antropologického, resp. teologicko-etického hlediska ...
  • Starověká praxe pokání a Ambrožův spis De paenitentia 

   Defence status: DEFENDED
   Štauberová, Karolína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
   Práce si klade za cíl analyzovat Ambrožův spis De paenitentia a zhodnotit jeho význam pro teologii pokání. Po představení vývoje kající praxe v rané církvi do 4. století, především v západní části církve a s přihlédnutím ...
  • Etika rodinných vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoňová, Magdalena Terezie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   V dnešní společnosti dochází ke krizi rodiny, rodina pro mnohé lidi ztrácí svoji hodnotu a jsme svědky jejího častého rozpadu. Na pozadí současných těžkostí rodin zkoumá tato diplomová práce funkci rodiny, její jednotlivé ...
  • Dějiny teologické fakulty v Praze: Od založení do roku 1419 

   Defence status: DEFENDED
   Šenk, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá dějinami teologické fakulty v Praze od jejího založení v roce 1347 až do vypuknutí husitské revoluce. Práce se tedy nejprve věnuje předpokladům založení obecného učení v Praze a zakladatelskému ...
  • Nazírání na islám v Českých zemích raného novověku očima Bartoloměje Paprockého a některých jeho současníků 

   Defence status: DEFENDED
   Drápal, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá, na základě studia vybraného díla Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle, pohledem na islám (nikoli primárně z hlediska náboženského, nýbrž na základě konfrontace s muslimy, především ...
  • Ježíš uzdravuje v sobotu: Mk 3,1-6 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   V evangeliích se nachází několik zmínek o umučení Ježíše Krista ještě před perikopami o samotném ukřižování. Diplomová práce se zabývá první z těchto zmínek u evangelisty Marka, a to v perikopě Mk 3,1-6. V ní se popisuje ...
  • Vatikán a Československo v roce 1968 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvěd, René (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá vztahem Československa a Vatikánu v 60. letech 20. století, s důrazem na období Pražského jara roku 1968. Shrnuje význam II. vatikánského koncilu a ukazuje proměnu papežství v období od počátku ...
  • Etické aspekty zacházení s daty získanými z pokusů na lidech 

   Defence status: DEFENDED
   Constable, Marika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Předložená diplomová práce se bude soustředit na etický konflikt mezi oběťmi pokusů na lidech spáchaných v nacistických koncentračních táborech za druhé světové války na jedné straně a vědeckou veřejností na straně druhé. ...
  • Etická dilemata při prodeji bytového fondu města - systematická analýza z pohledu křesťanské sociální etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Rostislav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Název diplomové práce Etická dilemata při prodeji bytového fondu města - systematická analýza z pohledu křesťanské sociální etiky Anotace Cílem práce je popis a analýza etických dilemat při rozhodování v řízení města v ...
  • Význam hodnot v díle Alberta Schweitzera a jeho odkaz v environmentální osvětě neziskového sektoru ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Beňa, Lukáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
   Jako ústřední cíl předkládané diplomové práce jsem si stanovil přiblížit význam hodnot v díle Alberta Schweitzera v kontextu etickém a environmentálním a zmapovat tuto jeho stopu v oblasti neziskového sektoru v České ...
  • Vlivní a vzpurní páni z Hradce v době husitské 

   Defence status: DEFENDED
   Schejbalová, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Ve své diplomové práci se zabývám rodem pánů z Hradce, kteří v 15. století ostře vystupovali proti Jiřímu z Poděbrad, a zároveň působili ve významných diplomatických kruzích, většinou po boku panovníků Českého království. ...
  • Uvolňování československé kultury 50. a počátku 60. let v obraze mladé generace aneb nám budou patřit šedesátá! 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Lukáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   Bibliografická citace Uvolňování československé kultury v obraze mladé generace aneb nám budou patřit šedesátá! / Diplomová práce / Bc. Lukáš Černý; vedoucí práce: Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, Csc. -- Praha, 2020. -- 105 s. ...
  • Adiktologické příčiny prohlášení neplatnosti manželství v současném kanonickém právu římskokatolické církve 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Adiktologické příčiny prohlášení neplatnosti manželství v současném kanonickém právu římskokatolické církve Anotace Diplomová práce se podrobně zabývá adiktologickými příčinami neplatnosti manželství v kanonickém právu ...
  • Teologická reflexe vybraných motivů v současné české poezii 

   Defence status: DEFENDED
   Sixta, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Cílem diplomové práce je teologická reflexe současné české poezie. Konkrétně se práce zabývá sbírkami Úloža Ivana Martina Jirouse, Darmata Petra Hrušky a Osip míří na jih Marie Iljašenko. V nich se zaměřuje na pojetí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV