• Přátelství Terezie od Ježíše s Jeronýmem Graciánem na pozadí reformy karmelitánského řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Poříz, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Rigorózní práce "Přátelství Terezie od Ježíše s Jeronýmem Graciánem na pozadí reformy karmelitánského řádu" nejprve stručně nastiňuje různé náhledy na význam přátelství a mezilidských vztahů v duchovní tradici (1. kapitola). ...
  • Téma andělů ve spiritualitě praktikujících katolíků 

   Defence status: DEFENDED
   Kozelský, Kamil (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Cílem této práce je vysledovat, nakolik jsou praktikující katolíci na Ostravsku, kteří pro účely práce představují reprezentativní vzorek, v současnosti ovlivněni koncepcemi nových náboženských hnutí, a to zejména v otázce ...
  • Severní portál kostela sv. Prokopa v Třebíči ve středoevropském kontextu se zvláštním zřetelem ke kostelům benediktinských klášterů v Uhrách 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová Takácsová, Kornélia (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
   Kornélia KOLÁŘOVÁ TAKÁCSOVÁ: Severní portál kostela sv. Prokopa v Třebíči ve středoevropském kontextu se zvláštním zřetelem ke kostelům v Uhrách. Praha 2021 Anotace Předkládaná disertační práce zařazuje severní portál ...
  • Reflexe socialistické minulosti v umění zemí Střední Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Rathouská Štroblová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
   Disertační práce se soustřeďuje na segment současných vizuálních umělců z Polska, České republiky, Maďarska a Slovenské republiky, kteří ve svém díle reflektují nedávnou minulost. Práce mapuje a interpretuje umělecké reflexe ...
  • Marína v tvorbě Jana van Goyena a jeho současníků v kontextu českých sbírek 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zakhovailo, Kristina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Tato bakalářská práce je věnovaná rozboru vybraných děl s tematikou holandské mariny 17. století z českých sbírek, a to zejména z Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně. Stěžejní pozornost bude zaměřena na vybraná ...
  • Skalní a monolitická architektura severní Etiopie 

   Defence status: DEFENDED
   Kudláková, Agáta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Téma: Skalní a monolitická architektura severní Etiopie Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na výčet a bližší charakteristiku skalní a monolitické architektury v severní Etiopii, konkrétně v regionech Tigraj a Amhara. ...
  • Smrt v umění 1890 - 1918. Motiv smrti ve výtvarném umění v letech 1890-1918 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Heřmánková, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Bakalářská práce se bude zabývat motivem smrti ve výtvarném umění na přelomu devatenáctého a dvacátého století a v období první světové války. Je to doba mnoha společenských změn, kdy přes prodlužující se délku života, ...
  • Karel Guth a jeho archeologické výzkumy na Pražském hradě 

   Defence status: DEFENDED
   Hansenová, Michelle (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   V mé diplomové práci se zaměřím na život a práci archeologa a historika umění Karla Gutha. Nejprve stručně charakterizuji jeho důležité životní milníky, včetně jeho působení v Národním muzeu nebo jeho činnost v pozici ...
  • Jiřina Adamcová a křesťanské náměty v její tvorbě 

   Defence status: DEFENDED
   Kurcová, Eliška (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Bibliografická citace Jiřina Adamcová a křesťanské náměty v její tvorbě: bakalářská práce / Eliška Kurcová; vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D. -- Praha, 2021. - 74s. Anotace Bakalářská práce ...
  • Mistr Budňanského oltáře a kontext dílenského provozu konce 15. století v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Šindlář, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Mistr Budňanského oltáře (za jiných okolností pojmenován také Mistr Vejprnického oltáře), se jeví jako malířská dílna působící v 90. letech 15. st. nejspíše v Praze či hypoteticky v Chebu. Jde o konstrukt vytvořený historiky ...
  • Vliv encykliky Laudato si' na život a pastoraci Komunity Chemin Neuf 

   Defence status: DEFENDED
   Ješutová, Blanka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Cílem diplomové práce je zkoumat vliv myšlenek obsažených v encyklice Laudato si' na život a pastoraci Komunity Chemin Neuf. Práce je rozdělena do tří kapitol. Nejprve je podrobena bližšímu zkoumání encyklika se svou ...
  • Jan Nepomucký patron smíření 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Výchozím bodem při zkoumání zapojení křesťanů z řad vysídlených Němců po druhé světové válce do procesu poválečného smíření a navázání spolupráce válkou rozdělených národů Čechů a Němců, a to na poli kulturní a vědecké ...
  • Osídlování Karlovarska po odsunu Němců 

   Defence status: DEFENDED
   Slámová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Tématem této diplomové práce je Osídlování Karlovarska po odsunu Němců. Práce zkoumá dobu po druhé světové válce, kdy v Československu došlo k odsunu německého obyvatelstva a k následnému osídlování novými obyvateli. První ...
  • Praxe hudební složky liturgického života v Pražské arcidiecézi: Sonda do hudebně liturgické praxe vybraných farností 

   Defence status: DEFENDED
   Žák, Přemysl (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Práce si klade za cíl učinit náhled současné praxe liturgické hudby v Pražské arcidiecézi. K tomuto účelu je vybráno podle určitých kritérií několik farností, ve kterých je dále provedeno dotazníkové šetření. V teoretické ...
  • Dámský svatební oděv na renesančních portrétech českých šlechtičen 

   Defence status: DEFENDED
   Kronusová, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení dámského renesančního svatebního oděvu šlechtičen v českém výtvarném umění. Na základě analýzy vybraných příkladů, tj. portrétních obrazů Perchty z Rožmberka, Polyxeny z Pernštejna a ...
  • Padne jich po boku tvém tisíc. Ladislav Rašín během II. světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Padne jich po boku tvém tisíc. Ladislav Rašín během II. světové války. Anotace Práce sleduje osudy národně demokratického politika Ladislava Rašína v letech 1938-1945. Zaměřuje se na jeho odbojovou činnost v rámci Politického ...
  • Nástěnné malby radniční kaple sv. Jeronýma v Olomouci. Fenomén Posledního soudu na radnicích přelomu 15. a 16. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Machancová, Věra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
  • Architekt Jaroslav Čermák a jeho vztah k sakrální architektuře na příkladu stavby kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze - Košířích 

   Defence status: DEFENDED
   Boušová, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Diplomová práce "Architekt Jaroslav Čermák a jeho vztah k sakrální architektuře na příkladu stavby kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze-Košířích" přibližuje ve své první části kulturně-historický kontext konce 19. a začátku ...
  • Možnosti postupů při památkové obnově na příkladu poutního areálu v Horní Polici 

   Defence status: DEFENDED
   Koutná, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá představením metod používaných při opravách historických a památkově chráněných objektů, se zaměřením na dřevěné a zděné nosné konstrukce. Text popisuje příčiny a druhy závad konstrukcí, dále možné ...
  • Renesanční malířská výzdoba zámku Český Krumlov za vlády posledních Rožmberků 

   Defence status: DEFENDED
   Zahrádková, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Renesanční malířská výzdoba zámku Český Krumlov za vlády posledních Rožmberků Český Krumlov, jeden z našich nejkrásnějších a co se týče rozlohou nevětších hradů, byl již od 14. století majetkem významné české rodové větve ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV