• Dorotheos z Gazy a Kolumbánus z Bobbia: srovnání mnišské spirituality 

   Defence status: DEFENDED
   Mendelová, Edita Miriam (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   This work Dorotheos of Gaza and Columbanus of Bobbio: comparison of monastic spirituality presents the ascetic ways of monastic life two persons Abba Dorotheos of Gaza and celtic monk Columbanus of Bobbio. Abba Dorotheos ...
  • Legislativně-provozní východiska transformace kulturního provozu a výstavní činnosti po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Jendraššák, Šárka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
   Šárka Jendraššák Legislative transformation of cultural management and exhibition activity after 1989 Summary Rigorous thesis aims to present the main character of newly established legislative conditions in cultural ...
  • Wilhelm von Bode and the International Art Market: the Unpublished Correspondence with Rudolphe Kann and Joseph Duveen 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 10. 02. 2022
   Watrelot, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Wilhelm von Bode a medzinárodný trh s umením: nepublikovaná korešpondencia s Rudolphom Kann a Josephom Duveenom. Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou Európskeho a Amerického medzinárodného trhu s umením a ...
  • Dílo Karla Weinbrennera v kontextu architektury pozdního historismu 

   Defence status: DEFENDED
   Jansová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku působil ve službách knížete Jana II. z Liechtensteina Karel Weinbrenner. Tento architekt zanechal za sebou na panstvích Liechtensteinů nesmazatelnou stopu. Jako architekt a později i ...
  • Obraz Svaté země v Adomnánově De locis sanctis 

   Defence status: DEFENDED
   Falátková, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   The presented thesis deals with the work On the Holy Places (De locis sanctis) compiled by the monk and abbot Adomnán of Iona (624-704). Adomnán's work provides evidence of the unknown Gallic pilgrim Arculf about his journey ...
  • The Theology of Holines According to St John Paul II in the Encyclicals of His Pontificate 

   Defence status: DEFENDED
   Bušková, Magda (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   3 Bibliografická citace The Theology of Holiness According to St John Paul II in the Encyclicals of His Pontificate. [rukopis]: rigorózní práce / Mgr . -- s. 99. Anotace Cíl studie je na otázku, jak atý Jan Pavel II. ...
  • Through the Profane Desire to the Desire for Eternity 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Hana Benešová Skrze touhy profánní k touze po věčnosti. Abstrakt V sekulární společnosti není touha po Bohu častým tématem reflexe. Avšak právě ona vede k lidskému naplnění a integritě. Tato práce zkoumá touhu po Bohu skrze ...
  • Teologické perspektivy v kosmologii George Lemaîtra 

   Defence status: DEFENDED
   Rejman, Daniel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 9. 2020
   The thesis analyzes the thinking, legacy and the second life of the work of a prominent mathematician, cosmologist and the Catholic priest Georges Lemaître. The patterns of his thinking (expecting the intelligibility of ...
  • Katedrála sv. Víta v Praze: Liturgie, symbolika a architektonická imitace ve středověkých Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Uličný, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   St Vitus' Cathedral in Prague: Liturgy, Symbolism and Architectural Imitation in Medieval Bohemia In this thesis, the focus is put on the Wenceslas Chapel in St Vitus' Cathedral, the unusual design of which seems to have ...
  • Zakoušení uměleckého díla jako vědecký a metodologický problém: nové výzvy "vědy o subjektivitě" založené na neurovědách a fenomenologii 

   Defence status: DEFENDED
   Grygarová, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   The presented dissertation deals with the topic of scientific research of experience/lived experience of works of art, using the methods of cognitive sciences and phenomenology. The work selectively summarizes the current ...
  • Žalmové parafráze Jiřího Strejce 

   Defence status: DEFENDED
   Matějec, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   The history of European psalm paraphrases begins in late ancient Greek literature. Greek interest in combining poetic content and metre is documented in the paraphrase of Psalm 102 from the 4th century preserved in the ...
  • Etika médií. Mediální prezentace vybrané zprávy napříč českými médii 

   Defence status: DEFENDED
   Raddová, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Diplomová práce Etika médií s podtitulem Mediální prezentace vybrané zprávy napříč českými médii je složena ze dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Obě se věnují problematice mediální komunikace, prezentace a etiky ...
  • Nástěnná malba 13. a 14. století v severozápadních Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Lisničková, Emma (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Ve své diplomové práci se věnuji nástěnné malbě 13. a 14. století v severozápadních Čechách. Úvodní část obsahuje nástin vývoje středověké nástěnné malby ve sledovaném regionu. Nejdůležitější částí mé práce jsou samostatná ...
  • Asistovaná reprodukce jako léčba neplodnosti? 

   Defence status: DEFENDED
   Kůdelová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Diplomová práce "Asistovaná reprodukce jako léčba neplodnosti?" se hlouběji věnuje problematice umělého oplodnění. Cílem je nejen ozřejmit metody asistované reprodukce, ale zároveň se dotknout eticky sporných otázek. Práce ...
  • Vilová architektura v Praze na přelomu 19. a 20. století jako nový fenomén bydlení ve středoevropském kontextu. 

   Defence status: DEFENDED
   Klingerová, Ester (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bakalářská práce se zabývá pražskými rodinnými vilami z konce 19. a začátku 20. století s přihlédnutím k evropskému kontextu. V této době se začal utvářet nový vztah k moderní architektuře. Všímá si projevů secese, moderny ...
  • Berkové z Dubé v době pohusitské a jagellonské; zrod rodu, genealogie a postavení na dvoře královském 

   Defence status: DEFENDED
   Syslová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bakalářská práce se zabývá rozrodem rodu Ronovců a převážně jeho následným rozvětvením. V úvodu se práce zaměřuje na samotný vznik šlechty a později na její následné působení v době jagellonské. Je představen rod Ronovců, ...
  • Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče) 

   Defence status: DEFENDED
   Trefná, Magdaléna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Cílem diplomové práce Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče) je představit možnosti a meze intervence současné architektury do historických objektů na materiálu konverze vybraných ...
  • "Velice jest vědě ukřivděno neodkrytím tak vzácného města…": Aktivity českých archeologů v Řecku, Turecku a Itálii v 19. a na počátku 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Alušíková Dostalíková, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bibliografická citace "Velice jest vědě ukřivděno neodkrytím tak vzácného města…" Aktivity českých archeologů v Řecku, Turecku a Itálii v 19. a na počátku 20. století [rukopis]: Bakalářská práce / Pavla Alušíková Dostalíková, ...
  • Střídmost jako etický ideál 

   Defence status: DEFENDED
   Gyönyör, Jakub (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Cílem diplomové práce je nastínit mnohovrstevnatý ideál střídmosti a podrobit bližšímu zkoumání významy, jakých nabývá v textu encykliky Laudato si' papeže Františka. V analytické části práce bude zkoumán pojem střídmost ...
  • Význam královéhradecké katedrály Ducha Svatého a návrh edukačního programu 

   Defence status: DEFENDED
   Šorm, Ladislav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Diplomová práce předkládá stručný přehled historického vývoje královéhradecké katedrály Ducha Svatého. V hrubých obrysech pojednává o historickém, náboženském a kulturním bohatství vytvořeném několika generacemi našich ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV