• Andská španělština jako produkt kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou 

   Rataj, Vlastimil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Andská španělština jako produkt kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou Andean Spanish as a product of contact with Quechua and Aymara Disertační práce Vedoucí práce: Vlastimil Rataj 2014 prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. ...
  • Aspekty soluňské varianty judeošpanělštiny 

   Garcia, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 12. 2007
   Cílem této práce je podat ucelený obraz o současné situaci soluňské varianty judeošpanělštiny, jazyka, který se vyvinul v rámci komunity sefardských Židů, kteří se v Soluni usídlili v roce 1492 a dále, po svém vyhnání z ...
  • Aspekty soluňské varianty judeošpanělštiny 

   Garcia, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   Cílem této práce je podat ucelený obraz o současné situaci soluňské varianty judeošpanělštiny, jazyka, který se vyvinul v rámci komunity sefardských Židů, kteří se v Soluni usídlili v roce 1492 a dále, po svém vyhnání z ...
  • Charakteristika ekvádorské španělštiny 

   Bártíková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   V této diplomové práci jsme měli možnost blíže prozkoumat podobu ekvádorské varianty španělštiny.Práce se věnuje zejména rysům, které jsou pro tuto variantu španělštiny příznačné a které ji odlišují od španělštiny evropské. ...
  • Charakteristika současné aragonštiny 

   Čečilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Jazykový útvar je v sociolingvistice více než vhodný termín, v současné době hojně využívaný. Tímto výstižným a zároveň neutrálním termínem totiž můžeme označit jakýkoliv jazykový útvar z glotologického hlediska (tedy jako ...
  • La dérivation suffixale nominale en français préclassique 

   Štichauer, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Předkládaná disertační práce se zabývá jmennou sufixální derivací v předklasické francouzštině (cca 1550-1610). Na základě excerpce vybraných děl a práce se základními dostupnými korpusy, zejména Frantextem, se snaží nejprve ...
  • La diátesis en las lenguas románicas: estructuras y tipología 

   Bauca i Sastre, Andreu (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
  • Fázové perifráze v portugalštině 

   Jindrová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   Cílem práce bylo podat přehled perifrastických konstrukcí s významem fázovosti v současné evropské portugalštině. Výzkumná část byla založena na vyhledávání perifrází v portugalských korpusech CETEMPúblico a Corpus do ...
  • La influencia de las lenguas nativas en el espaňol de México 

   Picková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce se věnuje studiu vlivu mexických indiánských jazyků na mexickou španělštinu, především jako celek. Okrajově zmiňuje také vliv na regionální varianty mexické španělštiny a také, jak tyto jazyky obohatily ostatní ...
  • Ke kategorii pádu ve španělštině 

   Kotrčková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Když jsem se kdysi dávno rozhodovala o tématu své diplomové práce, byla jsem Sl bezpečně jistá jen jedním - bude to téma lingvistické. Výhodou pro mě bylo dvouoborové studium hispanistiky a bohemistiky. Se zalíbením jsem ...
  • Konjunktiv v rumunštině ve srovnání s jinými románskými jazyky 

   Frías Valtrová, Nataša (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Konjunktiv je v románských jazycích nejkomplexnější slovesný způsob. Má širokou škálu využití. V této práci porovnáváme použití a kvalitu tohoto slovesného způsobu v hlavních románských jazycích a několika vedlejších ...
  • Latinské a románské prvky v albánštině 

   Gramelová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   V albánštině nacházíme přes osm set latinských a románských výpůjček. Předložená chronologická stratifikace výpůjček je následující: 1) latinské výpůjčky, 2) balkanorománské výpůjčky, 3) výpůjčky z období Via Egnatia a 4) ...
  • Oživení regionálního jazyka v Provence prostřednictvím škol Calandreta 

   Vacula, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 3. 2012
   Oživení regionálního jazyka v Provence prostřednictvím škol Calandreta Richard Vacula (Abstrakt) Práce se zaměřuje na roli bilingvních škol Calandretas v procesu udržení a revitalizace regionálního jazyka ve francouzském ...
  • Pasivum a mediopasivum v současné španělštině 

   Prantnerová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Práce pojednává o pasivních konstrukcích v současné španělštině a vymezuje je vůči konstrukcím mediálním a mediopasivním. Subjektová orientace španělštiny je srovnána s jinými jazyky a je nastíněn historický vývoj pasiva ...
  • Pronikání neindoevropských lexikálních jednotek do španělštiny 

   Formanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Jako každý jazyk i španělština se v průběhu staletí svého formování nevyvíjela izolovaně, ale dostala se do kontaktu s jinými jazyky. Přirozeným jevem takového kontaktu je vzájemný vliv mezi jazyky a obohacování slovní ...
  • Předřímské substrátové jazyky na Pyrenejském poloostrově 

   Pohořalá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Ve své práci jsem předložila dostupné informace o paleohispánských jazycích. Vlastní úsudek a komentář jsem zmiňovala jen tam, kde jsem se domnívala, že mám tyto své domněnky podložené, a tudíž je můj "přínos" oprávněný. ...
  • La publicidad española desde la perspectiva de la lingüística textual 

   Žampachová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Tématem diplomové práce je španělská reklama z pohledu textové lingvistiky. Jak již samotný název řká, práce se skládá ze dvou část. Prvn je teoretická, snaž se vysvětlit problematiku textové lingvistiky, charakterizovat ...
  • Sefardské texty ve vídeňském archivu 

   Moučková, Naděžda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Ve své práci jsem se věnovala problematice sefardské komunity, konkrétně vydávání sefardských děl ve Vídni. I když vídeňská komunita byla poměrně malá, v porovnání s počtem Aškenáziů téměř zanedbatelná, rozhodně se to nedá ...
  • Slova neevropského původu ve španělštině 

   Zemanová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Tématem mé diplomové práce jsou, jak sám název napovídá, slova neevropského původu, se kterými se můžeme setkat v současné španělštině. Konkrétně byly předmětem mého studia: hebraismy, arabismy a slova z indiánskýh jazyků, ...
  • Slovesné vazby s infinitivem a gerundiem jako prostředek k vyjádření povahy slovesného děje v současné španělštině 

   Pešková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 12. 2010
   Slovesné vazby s infinitivem a gerundiem jsou ve španělštině velmi frekventovaným prostředkem, jehož prostřednictvím lze vyjádřit řadu významů, které nejsou inherentně obsaženy v samostatných slovesných lexémech. Mezi ně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV