• Srovnání Palackého výkladů vybraných témat v českém a německém vydání jeho českých dějin 

   Jacques, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 1. 2006
   Snažila jsem se nalézt téma interdisciplinární, při jehož zpracování bych mohla využít také znalosti, které jsem získala během studia oboru překladatelství a tlumočnictví. Výsledkem tohoto hledání je práce zasahující do ...
  • Pohádka jako fenomén (srovnávací výklad pohádek) 

   Vrtbovská, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 1. 2006
   Východiska "Tak jako všechny řeky ústí do moře, všechny otázky bádání o pohádce musí konec konců v souhrnu vést k řešení otázky nejdůležitější, na niž dosud neznáme odpověd; otázky shodnosti pohádek po celé zeměkouli. ...
  • Barvy a vůně Florentské renesance 

   Ondrová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 1. 2006
   Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce ...
  • James Hillman a post-jungiánské školy 

   Šparlinek, Hanuš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Osobnost a tvorba Gejzy Vámoše v historicko-společenském a jazykovědném kontextu 

   Rudenková, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   My thesis decribes the historical and politi cal situation in Czechoslovakia between 1918 and 1956, as illustrated in a life story of first Jewish - Slovak author Gejza Vámoš. On a historical and linquistic background I ...
  • Geneze a emancipace vrchnostenské byrokracie na rožmberském a švamberském dominiu. Sedlák, úředník a pán na jihu Čech v letech 1550-1616 

   Stejskal, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Jakkoliv těžké je v historii již vzhledem k její povaze nenajít pomyslná "bílá místa", "dlouhé 16 .století" si ani v českém dějepisectví nemůže naříkat na nezájem historiků. Dnes již bezpočet prací byl ...
  • Rodinná podoba Carlose Monsiváise v kontextu mexické esejistiky 

   Večajová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Esej je v Latinské Americe tradičním žánrem, jenž díky dlouhodobému kontinuálnímu rozvoji dosáhl nepřeberné rozmanitosti jak po stránce obsahové a formální, tak po stránce jazykového stylu, který se pohybuje od poetického ...
  • Specifické otázky výuky španělštiny v systému vzdělávání dospělých 

   Janíčková, Darina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Specifické otázky se u výuky španělštiny pro dospělé objevují ve všech jejích součástech a ovlivňují je dva základní přístupy - didaktika cizích jazyků a didaktika vzdělávání dospělých. Prostřednictvím kombinace procesu ...
  • Povídková tvorba Juana Carlose Onettiho z let 1933-1950 

   Zrůstová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   V centru pozornosti Juana Car10se Onettiho jsou v jeho prvním tvůrčím období lidé, muži nebo ženy, kteří si snaží uchránit zbytek vlastní identity před okolním světem, popřípadě Sl ve své fantazii vymýšlejí identitu novou, ...
  • Písničkářské sdružení Šafrán 

   Houda, Přemysl (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Hudba, jakožto významný prvek, jenž může ovlivňovat společenské mínění, se vždy musí potýkat se zájmem mocenských orgánů v jakémkoli autoritativním či totalitním státě. Touha svobodně tvořit a stvořené poté reprodukovat ...
  • Postavy v románu Eleny Garro: Vzpomínky na budoucnost 

   Novotná Ouřadová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Téma postava jejich vztahu k ostatním stavebním prvkům románu jsem si vybrala z několika důvodů. Podle mého názoru vděčí dílo Eleny Garro za svoji nadčasovost z velké části právě postavám. Spojením klasického hrdiny s ...
  • Staročeská lékařská terminologie - názvy chorob, jejich příznaků a projevů 

   Černá, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   Mottem této práce jsou slova, která zapsal téměř před sto lety František Michálek Bartoš. Je podivuhodné, jak staré česky psané lékařské texty zůstávají v archivech, stranou valného zájmu odborníků. Není to z nedostatku ...
  • Česká literatura ve Finsku (1993-2004) 

   Šroub, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   Hlavním cílem mé diplomové práce bylo sestavit bibliografický seznam děl české literatury vydaných vobdobí 1993-2004, a především zpracovat přijetí této tvorby finskou kritikou. Během svého pobytu ve Finsku v období září ...
  • Veniamin a Juraj Križanić v Rusku 

   Příhoda, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   Práce je formálně rozdělena na dvě samostatné části - "Juraj Križanié v Rusku" a "Veniamin v Rusku". Podobný přístup je dán faktem, že oba zkoumaní autoři žili v různých dějinných epochách a jejich díla ...
  • Syžet "Petr a Fevronie" v průběhu století 

   Braná, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   V uvodni kapitole teto diplomove pnice J sme se pokusili pfehledne shrnout historii vzniku autorskeho textu a sporu 0 autorstvi povidky 0 Petrovi a Fevronii. Zjistili jsme, ze mezi vedci existovaly puvodne dye protichudne ...
  • Budovy zastupitelských úřadů ČSR v meziválečném období. Strategie jejich výběru a získávání 

   Jaroš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Ve své diplomové práci se hodlám zaměřit na to, jak významnou úlohu hrály zahraničněpolitické vztahy Československé republiky a orientace její zahraniční politiky spolu s neméně důležitými hospodářskými a společenskými ...
  • Vývoj pravoslavné církve v českých zemích od počátku 20. století do vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 

   Bráza, Oldřich (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Předmětem mé diplomové práce je analýza zformování a vývoje pravoslavné církve na území Čech a Moravy od zahájení činnosti organizované skupiny pravoslavných věřících v Praze na počátku 20. století po zánik československé ...
  • Církevní textil období historismu 

   Janatová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Tématem této diplomové práce je projev historismu v oblasti liturgického textilu a to jak v období historických slohu druhé poloviny devatenáctého století, tak v pozdějším období století dvacátého. Tento časový přesah ...
  • Česká mříž v období renesance a baroka 

   Gandalovičová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Po první, úvodní části, ve které jsou objasněny důvody, které vedly k výběru tématu a problémy během jeho zpracování, následuje sedm kapitol. Druhá kapitola, "Souhrn dosavadní literatury", poukazuje na úskalí, ...
  • JUDr. Karel Hostaš, život představitele místní elity na přelomu 19. a 20. století 

   Marcel, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Cílem této práce je zmapovat život jednoho z největších klatovských rodáků JUDr. Karla Hostaše. Ještě dnes po sedmdesáti letech od jeho úmrtí se s jeho jménem v Klatovech často setkáme. Asi každý Klatovan zná muzeum, které ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV