• Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Architektonické dílo mistra Hanuše a Matěje Rejska 

   Pospíšil, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 31. 1. 2006
   V roce 2005 byla na Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze vypracována magisterská diplomová práce pod vedením prof. PhDr. Jaromíra Homolky CSc. na téma "Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, dílo Matěje Rejska jako architekta ...
  • Vývoj šlechtické identity v raném novověku na francouzském příkladě 

   Machačka, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   Má práce se zabývá vývojem šlechtické identity ve Francii v období 16. a 17.století. Na začátku bych měl především vymezit, co se pod pojmem šlechtická identita a identita obecně chápe. Jako identitu či spíše identifikaci ...
  • Nostrifikace průmyslových podniků v českých zemích 1918-1929 

   Čižinský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   Slovo nostrifikace pochází z latiny. Noster znamená náš a facere je latinský výraz pro sloveso činit, dělat, uskutečňovat. Přeložíme-li tento pojem, dostaneme sousloví s významem "činit naším", "uznat za ...
  • Sociokulturní aspekty mužské a ženské role v rodině 

   Múčková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   Diplomová práce se zabývá problematikou sociokulturních rolí žen a mužů v oblasti rodiny a manželství a vlivem různých faktorů na postavení jednotlivých pohlaví v obou těchto institucích i ve společnosti samotné. Důležité ...
  • Kulturní krajina a drobné památky na Křivoklátsku 

   Wencelová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   Ve své diplomové práci se zabývám drobnými památkami. Téma drobných památek jsem uchopila z několika hledisek, z hlediska památkové péče, dějin umění a fenomenologického vymezení pojmu místa. Výsledkem aplikace ...
  • Tramping. Uchopení sociokulturního fenoménu instrumenty kulturologické metodologie 

   Tyslová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   Trávit volný čas v přírodě není pro člověka v moderní a postmoderní době nic neobvyklého. Lidé se s posunem od feudalismu přírodě vzdálili, pro většinu přestala být práce svázaná s pobytem na polích a v lese. Romantismus ...
  • Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů. Příspěvek k proměnám stereotypů v nakládání s volným časem 

   Šlejmarová, Silvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   Pokud bych se měla pokusit o zařazení této práce do kontextu různých přístupů uplatňovaných v moderní historiografii, zdá se mi, že kolísá někde mezi pokusem o náhled na italskou realitu prvních stoletích novověku vnímanou ...
  • Problémy studia hmotných pramenů v kulturologii na příkladu sakrální architektury 

   Kursová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   Studium středověkých kostelů jsem opřela o tři časově a spádově odlišná území. Nejstarší území představuje část sondy od Roudnice k Úštěku s orientací na labskou nížinu s blízkými centry Mělníkem, Roudnicí a Litoměřicemi. ...
  • Koloběh pohledů: od renesančního pozorovatele k mužskému divákovi ve feministické teorii filmu 

   Hanáková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   Na zacátku této práce jsem si dala za cíl popsat ukotvení pojmu pohled postupne ve trech diskurzivních a spolecenských plochách, které bud mimorádne promenují ci vymezují vizuální pole a pozici diváka a potažmo divacky v ...
  • The accounting from the papyrus archive of Neferre and their specific terminology 

   Vymazalová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   This doctoral thesis is intended as a basic study of the accounting documents from the papyrus archive of Neferre. Some parts of this work shall be used in the near future for the purposes of the publication of the papyrus ...
  • Motivace studentů lékařské fakulty ke studiu a vlivy na její změnu během studia 

   Hanušová, Ingrid (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   Předkládaná disertační práce obsahuje mapující výzkum motivace studentů 1. lékařské fakulty v Praze ke studiu a povolání, vlivů, které na motivaci během studia působí, a okolností působících na rozhodování pro toto studium. ...
  • Společná italská a rumunská slova zděděná z latiny 

   Rys, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   Závěrem bych rád zdůraznil skutečnost, že předchozí text je pouhým pokusem o konfrontaci italštiny a rumunštiny z hlediska jejich společné slovní zásoby zděděné z latiny. Poměrně pracně získaný korpus spolehlivě poskytne ...
  • Problematika efektivnosti veřejné služby 

   Rücklová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   V předkládané diplomové práci se budeme zabývat problematikou efektivnosti veřejné služby. Fenomén veřejné služby a její výkon patří k aktuálním tématům společenských věd a společnosti jako celku. Zájem o veřejnou službu ...
  • Postava svatého Václava v českém dramatu 19. a 20. století 

   Pulicarová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   Záměrem této práce je shromáždit informace o dramatech, zobrazujících sv. Václava, analyzovat je a ukázat, jak byla postava tohoto muže jako dramatická osoba v uvedených dílech koncipována. Zároveň považuji za užitečné ...
  • Okupace Norska nacistickým Německem v roce 1940 

   Přenosilová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   Útok na Norsko byl první německou ofenzivní akcí, k níž došlo od přepadení Polska v září 1939. Jednalo se o realizaci jednoho z dlouhé řady plánů, vypracovaných do nejmenších detailů pečlivou německou vojenskou mašinérií. ...
  • Československo-korejské vztahy v době korejské války 1950-1953 

   Janeček, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   Dne 25. června 1950 zahájila vojska Korejské lidově demokratické republiky masivní útok přes 38. rovnoběžku, dosavadní hranici s Jižní Koreou. Začala korejská válka, první horký konflikt války studené. Přímými protivníky ...
  • Fenomén sociální exkluze: teoretický rámec a aspekty problematiky 

   Víznerová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   V diplomové práci se budu zabývat vybranými aspekty fenoménu sociální exkluze a rovněž základními teoretickými přístupy, které si kladou za cíl objasnit příčiny vzniku sociálních problémů vyskytujících se v současných ...
  • Radikální náboženství a jeho vliv na anglickou společnost a politiku v letech 1649-1660 

   Tumis, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   Diplomovou práci jsem zaměřil na analýzu činnosti náboženských hnutí a sekt, jež ovlivňovaly společenský a politický vývoj Anglie v 50. letech; tyto skupiny byly v jistém ohledu vyvrcholením náboženského radikalismu, který ...
  • Spojené státy americké a znovusjednocení Německa v letech 1989-1990 

   Ehler, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   Cílem této práce je analyzovat americkou zahraniční politiku ve vztahu k německé otázce v období od nástupu nové americké administrativy prezidenta Bushe na počátku roku 1989 do uzavření diplomatického procesu sjednocení ...
  • Urbánní utopie 

   Kolman, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   Město je fascinující a mnohoznačný fenomén provázející lidstvo již pět a půl tisíce let. První civilizace vznikaly právě ve městech a v období vzniku prvních měst došlo k nevídanému urychlení lidského poznání. Ve městech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV