• Konceptualizace lásky v textech české populární hudby (Jazykový obraz lásky v textech skupiny Lucie) 

   Kratochvílová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   This master's thesis researches the linguistic image of love in lyrics found in Czech popular music based on the theoretical and methodological principles of cognitive linguistics. The theoretical section first characterizes ...
  • Konceptualizace života v českých populárních písních (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa) 

   Janovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce zkoumá konceptualizaci života v textech českých populárních písní 60. let 20. století. Teoreticky a metodologicky vychází z kognitivně a kulturně založených přístupů k jazyku, zejm. z teorie pojmové metafory ...
  • Kůň v české frazeologii, příslovích a pohádkách. Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa 

   Kovařík, Tadeáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Bakalářská práce se zabývá obrazem koně v české frazeologii, příslovích a pohádkách Karla Jaromíra Erbena. Materiál je zpracován s východiskem v kognitivní lingvistice a teorii jazykového obrazu světa a s užitím jejich ...
  • Lidová slovesnost v kontextu etnolingvistiky a její využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

   Biňovcová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Předmětem diplomové práce je využití útvarů lidové slovesnosti ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Předkládám proto návrh učebního materiálu sestaveného převážně z textů lidové slovesnosti, který v sobě na základě ...
  • Lidské tělo v české paremiologii (Etnolingvistická studie) 

   Kovařík, Tadeáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá obrazem lidského těla a jeho částí v příslovích, která jsou uvedena ve slovníku Česká přísloví Václava Flajšhanse. Materiál je zpracován s východiskem v kognitivní lingvistice a etnolingvistice a ...
  • Metafora v českém znakovém jazyce 

   Šůchová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Problematika metafor v českém znakovém jazyce je uchopena z perspektivy kognitivního přístupu k jazyku, konkrétně z hlediska teorie konceptuální metafory formulované Lakoffem a Johnsonem. V opoře o práce o americkém znakovém ...
  • Metafora v českém znakovém jazyce 

   Šůchová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   Problematika metafor v českém znakovém jazyce je uchopena z perspektivy kognitivního přístupu k jazyku, konkrétně z hlediska teorie konceptuální metafory formulované Lakoffem a Johnsonem. V opoře o práce o americkém znakovém ...
  • Měsíc v českém jazykovém obrazu světa 

   Hrajnohová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá zobrazením měsíce v českém jazykovém obrazu světa. Metodologicky vychází z teorií kognitivní lingvistiky a principů etnolingvistiky. Jazykově pracuje se slovníkovým materiálem (definice obsažené ...
  • Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa 

   Lišková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 12. 2018
   Cílem interdisciplinární disertační práce je odpovědět na badatelskou otázku Co je neologismus? Výzkum byl inspirován metodologií vycházející z trojího typu dat, která J. Bartmiński specifikuje pro studium stereotypů jako ...
  • Nikita I. Tolstoj a moskevská etnolingvistická škola v evropském a českém kontextu (základní charakteristika a překlad textů 

   Bauerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Obsahem této práce jsou komentované překlady pěti článků ruského etnolingvisty Nikity Iljiče Tolstého. Některé z nich pojednávají o teorii etnolingvistického přístupu k jazyku a ke kultuře Slovanů a jiné ukazují praktickou ...
  • Nos v českém jazykovém obrazu světa 

   Černá, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Práce se snaží postihnout význam lexému nos v kognitivně-lingvistické perspektivě, a to zejm. prostřednictvím kolokací a frazémů, které se k lexému nos vztahují. Cílem práce je definovat tzv. významové profily pojmu NOS a ...
  • Nos v českém znakovém jazyce ve srovnání s češtinou 

   Redlich, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Svou prací navazuji na kognitivně-lingvistický výzkum somatismů a pojmových profilů, do kterého přináším poznatky z výzkumu českého znakového jazyka. Provedl jsem strukturní analýzu znaků, v nichž se jako místo artikulace ...
  • Obraz života a smrti v českém jazykovém obrazu světa 

   Patočková, Dorothea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Práce zkoumá jazykový obraz smrti a života v češtině na základě etymologie, slovníkových definic a derivátů lexémů smrt, mrtvý, umřít, život, živý a žít, dále na základě frazémů a textů lidových písní a pohádek. Vychází z ...
  • Opozice "člověk - zvíře" v jazyce. Příspěvek k českému jazykovému obrazu světa 

   Šťastná, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Diplomová práce je příspěvkem ke zkoumání českého jazykového obrazu světa a využívá základní teoretická a metodologická východiska kognitivní a kulturní lingvistiky. Práce se zabývá opozicí "člověk - zvíře", resp. "lidské ...
  • Opozitnost v jazyce a (českém) jazykovém obrazu světa 

   Znamenáčková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Práce se zabývá opozitními významovými relacemi mezi lexikálními jednotkami ve slovní zásobě, jež vyjadřují pojmové opozice v našem myšlení a konceptualizaci skutečnosti. Popisuje opozita z hlediska lexikologie (jako součást ...
  • Orientační schéma NAHOŘE - DOLE a jeho uplatnění v české somatické frazeologii 

   Prokopová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   The bachelor's thesis focuses on the UP - DOWN orientational scheme and its manifestation in the Czech somatic phraseology. After a theoretical introduction focused on the Polish and American conception of Cognitive ...
  • Pes v českém jazykovém obrazu světa 

   Prokšová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   I. Abstrakt Práce vychází z teoretických principů polských etnolingvistických prací, které jsou přiblíženy v první části práce. Pozornost je věnována zejména teorii antropocentrismu přirozeného jazyka, postulující rozlišení ...
  • Poezie Jiřího Karáska ze Lvovic v perspektivě kognitivní poetiky (Opozice ŽIVOT - SMRT a konceptualizace smyslů) 

   Štěpánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   (abstrakt) S východiskem v kognitivní lingvistice, kognitivní poetice a v teoriích zkoumajících jazykový obraz světa se práce zaměří na utváření pojmové opozice ŽIVOT - SMRT v poezii Jiřího Karáska ze Lvovic. Soustředí se ...
  • Pojem NADĚJE v textech Václava Havla 

   Stará, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato bakalářská práce zkoumá pojem NADĚJE ve vybraných textech Václava Havla za pomoci teoreticko-metodologických nástrojů kognitivní lingvistiky a etnolingvistiky. Po uvedení do základních východisek kognitivní lingvistiky ...
  • Pojmové schéma cesta v českém znakovém jazyce 

   Moudrá, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Diplomová práce navazuje na probíhající bádání o pojmovém schématu CESTA v češtině. Po teoretickém úvodu ke kognitivnělingvistické teorii pojmových, resp. představových schémat (image schemas) a o specifičnosti ikonického ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV