• Analysis of transfer mispricing of commodity exports in African countries 

   Zachar, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Vlády krajín celého sveta sú konfrontované s odhadovanými ročnými stratami cca 160 mld. USD na daňových príjmoch, ktoré sú dôsledkom nesprávneho oceňovania transferov. Rozvojové krajiny môžu byť ešte viac vystavené pôsobeniu ...
  • Approach of the Czech Republic to Developing Countries (Analysis using CDI index) 

   Řehořová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Cílem této práce je ohodnotit a porovnat přístup České republiky k rozvojovým zemím. Hodnocení je založeno na Commitment to Development Indexu, který hodnotí 22 členských zemí OECD DAC na základě jejich celkovému přístupu ...
  • Automotive fuel taxes and cross-border shopping 

   Kubovič, Jozef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   This thesis investigates the presence of the cross-border shopping for automotive fuel between the Czech Republic and neighbouring countries over the time period from January 2005 to December 2012. Tax rates on fuels were ...
  • Base erosion and profit shifting by multinational firms: re-estimation of firm-level evidence 

   Petrouš, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   v Abstrakt Práce se zabývá erozí daňového základu a přesouváním zisku (BEPS) a výslednými zisky nebo ztrátami na dani z příjmu právnických osob. Nejdříve jsem odhadl semi- elasticitu přesouvání zisku pomocí databáze dat ...
  • Base erosion and profit shifting in eastern European countries 

   Král, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Snižování základu korporátních daní a přesun zisku se stalo často probíraným tématem jak akademiky, tak předními světovými politiky. Nutnost reformy mezinárodního daňového systému vyústila v G20-OECD projekt addressing ...
  • The Basic Income concept in the perspective of Agent-Based modelling 

   Macháček, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Základní příjem perspektivou multiagentního modelování Abstrakt: Práce studuje vztah mezi zavedením základního příjmu a cenovou hladinou. Základní příjem by nahradil existující sociální systém. Z toho vyplývající přerozdělení ...
  • Country-by-Country Reporting Data and Profit Shifting of Banks 

   Bartoňová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Eroze daňových základů a přesouvání zisků je velkou problematikou vlád stejně jako nesoulad mezi základem daně a ekonomickou aktivitou. S nově zveřejňovanými zprávami po jednotlivých zemích, dokážeme změřit nesoulad v ...
  • Country-by-country Reporting Data of Firms in Extractive Industries 

   Batíková, Marta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tato práce studuje povinně zveřejněná data společností v těžebním průmyslu, obsahující platby vládám dle typu a země, kde byly platby provedeny. První aspekt práce obsahuje porovnání s daty popisující stejný fenomén, jež ...
  • Czech Wealth Inequality 

   Popelková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Tato práce předkládá komplexní obraz bohatství českých domácností. Hlavní důraz je kladen na roli majetkové nerovnosti, která je zkoumána s použitím dostupných dat. Výsledky naznačují, že Česká republika patří mezi více ...
  • Daně z hříšné spotřeby v České republice 

   Mouček, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato práce se věnuje daním uvaleným na takzvané hříšné statky. To jsou statky, jejichž spotřeba je považována za nesprávnou, statky, které mají své neblahé následky buď na spotřebitele, nebo na ostatní. Tyto daně se nazývají ...
  • Determinants of FDI in Sub-Saharan Africa 

   Choutka, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Determinanty přímých zahraničních investic v zemích Subsaharské Afriky Abstrakt Tato práce se zabývá determinanty přímých zahraničních investic v zemích Subsaharské Afriky. Tento region byl po dlouhou dobu považován investory ...
  • Determinants of Technical Efficiency and its Change among Ghanaian Cocoa Farmers 

   Valenta, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Tato práce analyzuje determinanty technické efektivity (TE), její změny a efektivity rozsahu na nevyrovnaném panelu více než 700 ghanských farmářů, který byl posbírán mezi lety 2004 a 2010. Hodnoty TE byly nalezeny pomocí ...
  • Determinants of the Demand for Tax Haven Operations: Empirical Evidence from the Czech Republic 

   Burianová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato práce se zabývá analýzou klíčových faktorů ovlivňujících poptávku českých firem po daňových rájích. Cílem je hlubší porozumění motivaci firem k užívání daňových rájů, a zda se tato motivace výrazně liší v závislosti ...
  • Development assistance and the approach of Slovak Republic to developing countries 

   Dovhunová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Táto práca pojednáva o vzťahu Slovenskej republiky k rozvojovým krajinám. Sloven- sko, ako nový člen komunity donorov, nedisponuje dostatkom štúdií hodnotiacich rozvo- jovú pomoc a celkový prístup Slovenskej republiky k ...
  • The Differential Impact of Minimum Wage on Employment across the EU Regions 

   Sklenářová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Několik studií ukázalo, že ceny se liší mezi regiony a značně ovlivňují životní úroveň. Tato práce zkoumá, jestli způsobují rozdílný dopad minimální mzdy na zaměstnanost a odpracované hodiny mezi NUTS 2 regiony Evropské ...
  • Distributional Effects of Inflation in the Czech Republic 

   Linhartová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Index spotřebitelských cen zachycuje měnící se náklady spotřebního koše průměrné domácnosti. Změna indexu spotřebitelských cen vyjadřuje míru in- flace pro celou populaci, přestože výdaje domácností jsou různé. Cílem této ...
  • Distributional impacts of meal vouchers 

   Röhryová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Cílem této práce je analyzovat distribuční dopady stravenkového systému v České republice a to zejména v souvislosti s příjmovou nerovností mezi jednotlivými příjmovými skupinami. V první části práce se zabýváme rysy ...
  • Economic incidence of corporate income tax 

   Petrželka, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   Hlavním cílem této práce je určit, zda a jestli vůbec existuje nějaký dopad daně z příjmu právnických osob na výši mezd. Toto téma bylo diskutováno po celá desetiletí a zavěry empirických analýz se liší napříč dostupnými ...
  • The effect of EU Structural Funds on regional performance 

   Žďárská, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   V každém programovém období Evropská unie investuje významné částky na podporu regionálního růstu prostřednictvím strukturálních a investičních fondů regionální politiky. V současné době má regionální politika k dispozici ...
  • The Effect of Taxation on Education in Poor Countries 

   Vraná, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Základní (primární) vzdělání zvyšuje blahobyt jednotlivců i celé společnosti. Většina základního vzdělání je financována státem, jehož největším zdrojem příjmů jsou daně. Proto se snažím ve své práci zachytit vztah mezi ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV