• Srovnávací studie zátiší různými technikami : tužka, uhel, rudka, perokresba, lavírovaná kresba 

   Fridrichová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1973)
   Datum obhajoby: . . 1973
  • Bazální stimulace 

   Balabánová, Vilma (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002)
   Datum obhajoby: . . 2002
  • Obratnostní schopnosti u dětí 10-11 letých s různým sportovním zaměřením 

   Nykodýmová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2006
   Z následujících kapitol teoretické části je zřejmé, že vývoj motoriky člověka by měl vyústit tegraci jednotlivých komponent motoriky. Není pochyb o tom, že jsou motorické schopnosti vázány a navzájem se ovlivňují. Jedním ...
  • Kompenzace vyjadřování jako problémová komunikativní dovednost ve vztahu ki neurolingvistickým a psycholingvistickým aspektům osvojování cizího jazyka 

   Lachout, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2006
   Cílem předkládané práce je: 1. poskytnout vhled do problematiky tvorby a zpracování řeči v centrálním orgánu naší nervové soustavy; tato část představuje teoretický úvod pro následné pochopení psycholingvistických procesů; ...
  • Volejbal ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základních škol 

   Šabatková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 26. 1. 2006
   Hlavním cílem diplomové práce je vypracování návrhu na zkvalitnění výuky volejbalu na 2. stupni základních škol. V souvislosti s tímto cílem se v práci hodlám zabývat zjišťováním informací týkajících se volejbalu, a to ...
  • Význam symbolu v současném výtvarném projevu 

   Zíbová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2006
   Diplomová práce zvoleného tématu je prezentována souborem prací, jenž obsahuje malby menšího formátu, představující řeč těla - gesta ženského těla. Lidské tělo - neverbální komunikace se nadále stává nosným základem k další ...
  • Televizní zpravodajství jako komunikační situace 

   Crnovršaninová, Zina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 18. 1. 2006
   Zpravodajství má poskytovat recipientovi kvalitní informace o nejdůležitějších událostech, které zásadním způsobem ovlivňují politický, ekonomický a společenský život. V současné době jsme svědky posunu od tohoto pojetí ...
  • Koncept smrti v 1. třídě 

   Koryntová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2006
   Teoretická část diplomové práce vychází ze studia dostupné literatury. Nejprve se věnuji vývojovému pojetí smrti, na základě zahraničních výzkumů popisuji jednotlivé subkoncepty smrti: univerzality, nevratnosti, nefunkčnosti ...
  • Eduard Petiška vypravuje.... (Převyprávění a adaptace pověstí a bájí) 

   Maléřová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 17. 1. 2006
   První kapitola přináší krátký pohled do Petiškova života. Sleduje vlivy a podněty, které ovlivnily Petišku, jako osobnost a Petišku, co by budoucího spisovatele. Druhá kapitola je stručným přehledem Petiškovy literární ...
  • Jevištní tvarování s dětmi mladšího školního věku na základní škole 

   Vokáčová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 18. 1. 2006
   Cílem diplomové práce bylo posoudit, zda je možné s dětmi mladšího školního věku na základní škole dojit k jevištnímu tvaru a zachytit jaká specifika s sebou nese tento způsob práce. Práce je rozdělena na část teoretickou ...
  • Odraz eugenických snah v domácí i speciálně pedagogické teorii a praxi 

   Vojtko, Tibor (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 20. 2. 2006
   Předložená doktorská práce se zabývá otázkou vlivu a dopadu českého eugenického hnutí na pomocné školství, ústavní péči a všeobecně dobově podmíněné postoje k postiženému člověku v první polovině 20. století v Československu. ...
  • Dějiny dolního toku řeky Lužnice 

   Prokop, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 1. 2006
   Vztah mezi člověkem a řekou se vytváří od samých počátků lidské existence. Prošel mnoha podobami - význam vodních toků stoupal či klesal v závislosti na momentální úrovni vývoje lidského druhu. Některé funkce si řeka ...
  • Šikana žáků na základní škole 

   Košťálová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 17. 1. 2006
   Hlavním cílem práce "Šikana žáků na základní škole" bylo prokázat, jaké jsou proměnné, které ovlivňují výskyt sledovaného jevu mezi dětmi vybraného vzorku. Z mnoha různých faktorů jsem vybrala: velikost obce, ...
  • Praktická cvičení z mikrobiologie mléčných výrobků 

   Krumichová, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2006
   Práce obsahuje návody na praktická cvičení z mikrobiologie pro realizaci v běžné výuce na základních a středních školách nebo jako náplň volitelného předmětu. Dále práce obsahuje základní teoretické údaje z potravinářské ...
  • Možnosti ovlivnění projevu dětí v mateřské škole pomocí psychomotorických aktivit 

   Špalková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2006
   Agresivní projevy lze zaznamenat již u dětí předškolního věku. Cílem práce bylo zjistit, jaké agresivní projevy jsou nejčastější, které faktory ovlivňují jejich výskyt, jak působí na vzájemné vztahy dětí a možnost jejich ...
  • Environmentální výchova na I. stupni ZŠ - projekt recyklace 

   Chromková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2006
   Tato práce je zaměřena na environmentálni výchovu a vzdělávání na 1. stupni základní školy. Měla by přispět к řešení problému, jak zařadit environmentálni výchovu do výukového procesu. Práce předkládá popis projektu ...
  • Identifikace faktorů ovlivňujících matematickou gramotnost v České republice (Sekundární analýza dat PISA 2003) 

   Voňková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 7. 2. 2006
   Teoretická část pojednává o IEA a OECD, dvou hlavních organizacích realizujících mezinárodní srovnávací výzkumy v oblasti vzdělávání. Dále práce shrnuje výsledky České republiky ve všech výzkumech, kterých se po zapojení ...
  • Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého kraje 

   Pavlíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 28. 2. 2006
   Koncept této práce krystalizoval pomalu, tak jak jsme si ujasňovali rozsah sledované problematiky. Od prvních náčrtů, příliš širokých na to, aby mohly být zpracovány do jednoho celku, po zúžení tématu na architekturu ...
  • Surrealistický svět André Bretona 

   Vraný, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2006
   Surrealismus je avantgardní hnutí, které se ve 20.století stalo ze všech nejvlivnější a nej rozšířenější. Po celém světě v jeho duchu tvoří stále nové generace umělců, někteří z nich se i dnes prohlašují za surrealisty ...
  • Problematika výchovy k toleranci na primární škole 

   Králová, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 18. 1. 2006
   Ve své diplomové práci jsem se snažila shromáždit poznatky a názory na toleranci u dětí mladšího školního věku. Kamarádský vztah založený na vzájemném respektu patří v dnešní době mezi nej důležitější cíle výchovy a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV