• Wildfires in polluted areas: mineralogical transformations and remobilization of metal(loid)s 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 30. 09. 2022
   Tuhý, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Požáry se podílejí na globálních emisích stopových prvků. Tato doktorská práce se zabývá oblastmi Afriky, které jsou silně znečištěné těžbou a hutnictvím kovů, a navíc jsou často vystavené požárům. Experimentální vzorky ...
  • Theoretical Investigation of Low-dimensional Magnetic Materials 

   Defence status: DEFENDED
   Li, Shuo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Nízkorozměrné struktury, jako například grafen, dvourozměrné chalkogenidy tranzitních kovů či jednorozměrná vlákna chalkogenidů, jsou atraktivní pro jejich potenciální aplikace ve spintronice a valleytronice a to právě ...
  • Evolution of sex determination in skinks and related lineages 

   Defence status: DEFENDED
   Kostmann, Alexander (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 9. 2021
   7 Abstrakt Ještěři skupiny Scincoidea, tj. kruhochvosti (Cordylidae), ještěrkovci (Gerrhosauridae), scinci (Scincidae) a xantusie (Xantusiidae), mají pozoruhodnou ekologickou a morfologickou variabilitou. Předpokládalo se, ...
  • Evolution of sex determination systems in toxicoferan reptiles 

   Defence status: DEFENDED
   Augstenová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 9. 2021
   (Česky) Determinace pohlaví hraje důležitou roli v životaschopnosti populací a evoluci druhů, a i proto je determinace pohlaví důležitým předmětem studia již více než sto let. Tato práce se zaměřuje na evoluci určení pohlaví ...
  • Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila) 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Metody zna ení p edstavují asto nezbytnou sou ást ady studií, které se zabývají biologií hmyzu. Tyto zna ící techniky mnohdy p edstavují jedinou možnost, jak získat nové a d ležité informace. V první ásti práce se zabývám ...
  • Charakter strukturních vazeb spraše 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Fikar, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá povahou strukturních vazeb spraší. Cílem rešeršní části práce bylo ozřejmit typy vazebních sil, které na sebe mezi částicemi navzájem působí a jaký vliv mají tyto síly na celkovou ...
  • Prožívání "disgustu" v průběhu těhotenství: testování kompenzační profylaktické hypotézy 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Disgust, neboli znechucení, je důležitým adaptivním mechanismem v obraně před nákazou. Míra disgustu je mezi jedinci velmi variabilní a v souladu s kompenzační profylaktickou hypotézou (KPH) by měla být přizpůsobena i míře ...
  • Synthesis of novel types of acyclic nucleoside phosphonates and preparation of prodrugs and drug delivery systems 

   Defence status: DEFENDED
   Kalčic, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   První část této práce se zabývá dříve přehlíženými C1'-větvenými acyklickými nukleosid fosfonáty (ANPs). Bylo vyvinuto/optimalizováno pět různých syntetických přístupů vedoucích ve 2-4 krocích ke klíčovému 6-chlorpurinovému ...
  • Microwave-assisted preparation of polymer materials 

   Defence status: DEFENDED
   Bujok, Sonia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Vzhledem k současným celosvětovým snahám o snížení plastového znečištění životního prostředí, se biologicky odbouratelné polyestery dostávají do popředí zájmu jako alternativní materiály ke konvenčním (komerčním) polymerům, ...
  • Vliv pořadí narození a pohlaví sourozenců na sexuální chování a preference 

   Defence status: DEFENDED
   Daňková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Vývoj člověka je ovlivňován řadou vrozených i environmentálních faktorů. Jedním z klíčových faktorů prostředí je rodina, její struktura a dynamika vzájemných vztahů. Ty se mimo jiné mohou odvíjet od pořadí narození. Prací ...
  • Mechanismus mikrobiální biodegradace polychlorovaných bifenylů 

   Defence status: DEFENDED
   Šrédlová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Polychlorované bifenyly (PCB) jsou chlorované organické sloučeniny, které patří mezi persistentní organické polutanty. Jejich výskyt v životním prostředí je nežádoucí vzhledem k jejich toxicitě - působí mj. mutagenně a ...
  • Development of pulse labelling technology for studying the dynamics of protein complexes. 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   (IN CZECH) Strukturní hmotnostní spektrometrie (MS) je progresivní metoda současné strukturní biologie pro charakterizaci biomolekul. Ačkoli techniky založené na MS poskytují pouze informace "s nízkým rozlišením" ve srovnání ...
  • Utilization of N-fluoroalkyl-1,2,3-triazoles in organic synthesis 

   Defence status: DEFENDED
   Markos, Athanasios (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Athanasios Markos Abstrakt Tato práce se zabývá denitrogenativními transformacemi N-fluoralkyl-1,2,3-triazolů, snadno dostupných heterocyklů prostřednictvím azido-alkynové cykloadiční reakce katalyzované měďnými solemi ...
  • Pohlavní dimorfismus v zátěži tibie při lokomoci člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Lokomoce je jednou z nejdůležitějších vlastností člověka a byla vždy spojována s přežitím, sháněním potravy a subsistencí. U mužů a žen došlo v průběhu evoluce k rozvoji určité formy genderové specializace, která měla za ...
  • Use of biochemical methods in the study of plant metabolism with emphasis on the defense system 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bělonožníková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   (In Czech) Rostliny, jako sesilní organismy, se nemohou vyhnout působení abiotických a biotických stresových faktorů. Z těchto důvodů se v rostlinách vyvinuly komplexní a sofistikované mechanismy obrany. V zemědělství se ...
  • Allopatric evolution in rousettine fruit bats: from population and landscape genetics to phylogeography 

   Defence status: RECOGNIZED
   Stříbná, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   V západní části areálu výskytu kaloňů rodu Rousettus byla studována jejich biogeografie, populační struktura a fylogenetické vztahy. Současné populační vzorce tohoto rodu kaloňů na území Starého světa jsou ovlivňovány ...
  • Endokrinně disruptivní účinky a degradabilita mikropolutantů s antimikrobiální aktivitou 

   Defence status: DEFENDED
   Linhartová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Vzrůstající antropogenní znečistění má negativní vliv na životní prostředí a je spojováno s rozvojem mnoha zdravotních problémů u člověka. Převážná většina chemických látek je do prostředí vypouštěna bez jakéhokoliv omezení ...
  • Sledování vztahu mezi asymetrií skeletu a měkkých tkání obličeje na základě výpočetní tomografie 

   Defence status: DEFENDED
   Skryjová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Obličej člověka není dokonale symetrický, lehké asymetrie se běžně vyskytují u každého jedince napříč všemi populacemi. Cílem práce bylo sledování asymetrie na celém povrchu měkkých a tvrdých tkání hlav jedinců s ohledem ...
  • Morfologie a motilita spermií u astrildovitých pěvců rodu Lonchura 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 22. 09. 2023
   Šárová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Pohlavní výběr hraje významnou roli v evoluci živočichů. Dnes již víme, že neprobíhá pouze před kopulací (prekopulační pohlavní výběr), ale také po kopulaci. Tento typ pohlavního výběru nazýváme postkopulační pohlavní ...
  • Complexes of macrocyclic ligands with phosphonate and phosphinate penant arms for molecular imaging 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderová, Lucia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Ve snaze zvýšit termodynamickou stabilitu a kinetickou inertnost komplexů bylo připraveno pět nových azamakrobicyklických ligandů odvozených od TACN, cyklenu a cyklamu. Pro zachování rychlé komplexace byla na ligandy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV