Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Tělo za katrem: Význam zdobení těla odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody 

  Lochmannová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 11. 12. 2018
  Disertační práce se zabývá problematikou tělesných modifikací, především pak tetování, v prostředí českých mužských věznic. Vychází z realizovaného etnografického výzkumu, který probíhal v letech 2013 - 2017 v celkem pěti ...
 • Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol 

  Draberová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 19. 12. 2018
  Název práce: Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol Autor: Mgr. et Mgr. Jana Draberová Školitel: Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Pracoviště: Katedra psychologie Abstrakt: Předkládaná disertační práce se věnuje ...
 • Odraz postmoderny: Souvislosti, přesahy a paralely mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského. 

  Cvetkoska, Sara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Date of defense: 4. 9. 2017
  Cílem této práce je analýza souvislostí a paralel mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského v rámci postmoderny. Cílem není sepsání terminologicky a metodologicky propracované teorie postmodernismu, ale právě zachycení ...
 • Role prarodiče a prarodiče-pěstouna: výchovné styly a sdílené aktivity s vnoučaty 

  Urbančíková, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 7. 11. 2018
  Rigorózní práce se zabývá styly výchovy prarodičů a výchovnými specifiky prarodičů, kteří mají svěřená vnoučata do pěstounské péče. Teoretická část je zaměřena na popis teoretických pojetí způsobu výchovy, roli prarodiče ...
 • Ze světa podnikání do světa plánované distribuce.Sonda do vývoje českého spotřebního družstevnictví v letech 1945 - 1956 (kraj Ústí nad Labem) 

  Slavíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
  Date of defense: 22. 4. 2016
  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , 6 8 Praha IČ: 6 8 DIČ: CZ 6 8 Jed á se o rigoróz í práci, která je uz a ou diplo ovou či disertač í prací. Děkuje e za pochope í.
 • Odstavec jako kognitivní jednotka výstavby neliterárních textů 

  Obdržálková, Vanda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
  Date of defense: 12. 4. 2016
  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , 6 8 Praha IČ: 6 8 DIČ: CZ 6 8 Jed á se o rigoróz í práci, která je uz a ou diplo ovou či disertač í prací. Děkuje e za pochope í.
 • Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa 

  Lišková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 11. 12. 2018
  Cílem interdisciplinární disertační práce je odpovědět na badatelskou otázku Co je neologismus? Výzkum byl inspirován metodologií vycházející z trojího typu dat, která J. Bartmiński specifikuje pro studium stereotypů jako ...
 • Konstruované jazyky v literatuře 

  Jelínek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 22. 11. 2018
  Disertační práce "Konstruované jazyky v literatuře" se zabývá fenoménem vědomě sestrojovaných nebo navrhovaných jazyků a jejich užitím v literárních textech. První kapitola práce nabízí úvahy nad vymezením konstruovaného ...
 • The Shakespeare Salesman 

  Sharda, Saksham (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 6. 12. 2018
  Obchodník se Shakespearem Práce přináší celkovou analýzu shakespearovské trilogie indického filmového režiséra Vishala Bhardwaje, Maqbool (2003), Omkara (2006) a Haider (2014). Vzhledem k tomu, že tato trilogie byla dokončena ...
 • Les modes de la legitimation du lobbying en Europe centrale et ses ambivalences 

  Vargovčíková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 20. 9. 2018
  Práce zkoumá pokusy o profesionalizaci a institucionalizaci lobbingu v Polsku a v České republice od začátku 90.-tých let 20. století do roku 2016, z hlediska sociologie profesí, sociologie tvorby veřejných politik a také ...
 • Zdeněk Fibich: Nálady, dojmy a upomínky 

  Špilauer, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 13. 9. 2018
  Disertační práce se zabývá kompletním cyklem klavírních skladeb Zdeňka Fibicha nazvaným Nálady, dojmy a upomínky. Cyklus byl dosud v literatuře z velké části prezentován jako "milostný deník skladatele", využíván k vyhledávání ...
 • Poezie Sebastiana Satty 

  Šimková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 21. 11. 2018
  (česky) Hlavním tématem této rigorózní práce je básnická tvorba předního sardského básníka Sebastiana Satty, tématické konstanty a obraz Sardinie v jeho tvorbě. Práci otevírá stručný historický, sociální a politický kontext ...
 • Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938) 

  Vedral, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 23. 11. 2018
  Tématem práce je náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918 1938), čímž se zde míní vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého Cílem je představit jednotlivé náboženské ...
 • Specifika prozodie českého filmového dabingu 

  Schindlerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
  Date of defense: 2. 2. 2015
  Cílem této práce bylo vytvořit vhodný analytický model, na jehož základě bude možné provést srovnávací analýzu originálního a dabovaného filmového dialogu z hlediska interference na prozodické rovině, konkrétně v rámci ...
 • Paměť a čas v Augustinových Vyznáních a v Proustově Hledání ztraceného času 

  Roreitnerová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 20. 6. 2018
  Předložená práce je paralelním čtením dvou děl, jež v sobě spojují filosofické myšlení času a paměti s uskutečněním vyprávění: jedné z prvních duchovních autobiografií pozdní antiky - Vyznání a moderního románu - Hledání ...
 • Úvodní slovo 

  Macurová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
 • Deverbativa se sufixy -tva a -tba ve vývojovém pohledu 

  Fuková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
 • Zakotvení statusu českého jazyka v našem právním řádu 

  Sojka, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
 • Mezikulturní komunikace: Rusové v porovnání s Čechy 

  Stěpanova, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
 • Percepce gramatiky českého mluveného projevu ruskojazyčných imigrantů rodilými mluvčími češtiny 

  Stranz-Nikitina, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV