• Souvislosti osobnostních charakteristik a preferencí sportovních aktivit 

   Frainšicová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce se zabývá problematikou zkoumání osobnosti ve sportu. Obecným cílem této práce bylo ověření souvislostí mezi osobnostními charakteristikami a konkrétní sportovní činností. Konkrétně jsme se pokusili zjistit, zda má ...
  • Subjektivní prožívání orgasmu versus anorgasmie u žen 

   Prokopcová, Leona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 3. 2006
   Mediální zprávy týkající se sexu obvykle realitu značně překrucují či nadsazují, aby vyvolaly určitou odezvu či senzaci. Takže lehce můžeme získat dojem, že chceme-li být sexy, musíme mít velká ňadra anebo že pouze zvláště ...
  • Subjektivní rychlost plynutí času 

   Slavíková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Práce se zabývá psychologickým časem, aspektem jeho trvání a především subjektivní rychlostí času. V teoretické části představuje teorie časového vnímání a teorie vysvětlující akceleraci času s věkem. V empirické části ...
  • Šachová výkonnost a paměť u dětí 

   Barták, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Paměť je pro hráče šachu jednou z nejdůležitějších kognitivních funkcí, zvláště pokud se týká schopnosti pamatovat si šachové pozice. Teoretická část práce zahrnuje kromě popisu obecných paměťových charakteristik a jejich ...
  • Test magického myšlení 

   Kadrnožková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem magického myšlení u dospělé populace. Teoretická část přehledovou formou shrnuje dosavadní poznatky z teorie a výzkumů magického myšlení. Empirická část je věnována vývoji a následné ...
  • Tělesné zakotvení psychických prožitků, pocitů a stavů jedince 

   Jandová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Teoretická ást diplomové práce se zabývá dv ma st ejními tématy. První pasá je v nována problematice emocí, jejich obecné charakteristice a teoriím, které se emocemi zabývají. Následující text je zam en p evá n na vztah ...
  • Užití psychometrie v organizačním prostředí 

   Polák, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Theoretical part of this work is supposed to serve as a basic handbook for those who are willing to use psychometric, respective psychological tests in the organizational setting. In the preliminary part there is briefly ...
  • Validizace bayesovského modelu kauzálního usuzování na základě vnímané koincidence událostí 

   Stehlík, Luděk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 12. 2017
   1 RESUMÉ Na obecné rovině je předmětem této dizertační práce otázka, zda, případně v jaké míře je lidské myšlení i/racionální ve smyslu optimality způsobu dosahování cílů a ve smyslu souladu mezi přesvědčeními o světě a ...
  • Validizace Testu rozpoznávání emocí (TRE) 

   Knorková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Práce se věnuje tématu emoční inteligence. V teoretické části se práce zabývá vymezením pojmu emoční inteligence a také přiblížením a kritickým zhodnocením metod měření emoční inteligence. Zvláštní pozornost je věnována ...
  • Vizualizace jako možnost ovlivnění biologických procesů 

   Červinková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   (English) Guided imagery is not so far frequently used method, also there is not existing more extensive research in this field. Nevertheless, some papers showing potential of this technique can be found. This thesis deals ...
  • Vliv pravidelné pohybové aktivity na sebepojetí u žen 

   Polášková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Záměrem této práce je zkoumat v rámci sebepojetí žen jejich tělesné sebehodnocení a generalizovanou self-efficacy (vnímaná osobní účinnost), a to v souvislosti s pravidelnou pohybovou aktivitou, kterou tyto ženy provozují. ...
  • Vybrané techniky individuálního koučování 

   Ženatý, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Diplomová práce je věnována problematice individuální změny a možnostem její podpory v kontextu psychologického (sebe)koučování. Teoretická část poskytuje výčet psychologických dispozic ovlivňujících úspěšnost realizace ...
  • Zvládání života - důležité pojetí v psychologii 

   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Tato práce přináší analýzu pojmu a výzkum zvládání života (ZŽ). V úvodu se zamýšlí nad stavem poznání a nad pojetím tématu. V teoretické části sleduje porovnání příbuzných teorií, resp. teoretických základů pojmu ZŽ života ...
  • Ženské pohádkové postavy a jejich role v artefiletice 

   Brzáková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Ženské pohádkové postavy a jejich role v artefiletice ANOTACE Příjmení a jméno autorky: BRZÁKOVÁ Šárka, Ing. Instituce: Katedra psychologie FF UK v Praze Název díla: Ženské pohádkové postavy a jejich role v artefiletice ...
  • Ženy v půli cesty. Prožitek středního věku ve zkušenosti současných žen 

   Hochmanová, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   The diploma thesis deals with women mid-age life experience. The theoretical part covers general information on middle age life period in developmental and persona! psychology perspectives. Developmental and mid-age crisis ...
  • Živly jako metafora osobnosti 

   Abramčuk, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
   Projekt se teoreticky i empiricky zabývá mechanismem fungování metafory živlů při popisu osobnosti. Opírá se o teorii konceptuální metafory, kategorizaci a teorii prototypů a o teorii folkových modelů. Empiricky se věnuje ...
  • Živly jako metafora osobnosti 

   Abramčuk, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 12. 2009
   Projekt se teoreticky i empiricky zabývá mechanismem fungování metafory živlů při popisu osobnosti. Opírá se o teorii konceptuální metafory, kategorizaci a teorii prototypů a o teorii folkových modelů. Empiricky se věnuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV