• Méně je někdy více: studie rozhodování v kontextu kognice, intuice a životního štěstí 

   Schautová, Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Tato práce představuje výsledky tří výzkumných projektů, které rozšiřují poznatky psychologie rozhodování. Zaměřuje se na intuitivní rozhodování, vliv kontextu na rozhodnutí a jeho vztah ke spokojenosti s rozhodnutím a ...
  • Méně je někdy více: studie rozhodování v kontextu kognice, intuice a životního štěstí 

   Schautová, Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   Cílem této práce je podat přehled o nových trendech v oblasti výzkumu rozhodování, a nabídnout praktická doporučení pro praxi rozhodování založená na dosavadních poznatcích v této oblasti. V teoretické části nabízím přehled ...
  • Počítačové adaptivní testování a možnosti jeho využití v psychodiagnostice 

   Dlouhá, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   4 Abstrakt Teoretická část práce je zaměřena na počítačové adaptivní testování (CAT) a teorii odpovědi na položku (IRT). Zařazena je také kapitola srovnávající IRT s běžně používanou klasickou testovou teorií (CTT). Je zde ...
  • Projevy emocí ve tváři 

   Zajícová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Název práce: Projevy emocí ve tváři Autor: Bc. Markéta Zajícová Katedra: Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Vedoucí práce: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Abstrakt: Práce se ...
  • Přesnost interindividuálního vnímání mentálních obsahů 

   Hájková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Cíle: Tato práce se zabývá některými otázkami z oblasti empatické přesnosti, tedy schopnosti správně a přesně vnímat mentální stavy druhých lidí. Především nás zajímalo, zda jsou lidé schopni reflektovat vlastní výkon v ...
  • Psychologické aspekty komunikace mezi lékařem a pacientem v kontextu poskytované péče 

   Vecánová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou komunikace mezi lékařem a pacientem. Teoretická část je, po stručném úvodu věnovaném komunikaci obecně, zaměřena na specifika komunikace mezi lékařem a pacientem, dále se věnuji ...
  • Psychologické aspekty rozhodování v tvořivém výtvarném procesu 

   Holub, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   (česky) Tato diplomová práce se zabývá rozhodováním v tvořivém výtvarném procesu u dospělých osob. Cílem této studie bylo zjistit, co a jakým způsobem reflektují během výtvarné aktivity a po jejím skončení, dále jaké další ...
  • Psychologické aspekty vyjednávání 

   Mertin, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Teoretická část práce se zabývá klíčovými tématy výzkumu vyjednávání - definicí, fázemi vyjednávání, distributivním a integrativním vyjednáváním, faktory, které ovlivňují vyjednávání (osobnostními, emocionálně-motivačními, ...
  • Psychologie příběhu 

   Pithartová Slachová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   V teoretické části diplomové práce jsou přehledovou formou uvedeny základní poznatky z narativní psychologie. Pozornost je věnována narativnímu modu poznávání, významu metafory příběhu a vyprávění pro organizaci a sdílení ...
  • Psychologie štěstí 

   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Cílem této diplomové práce je v teoretické ásti vymezit koncept št stí v jeho širších souvislostech. Jako základní rámec pro další úvahy vycházíme z p edpokladu emo ního základu št stí a v nujeme se proto podrobn ji vymezení ...
  • Psychologie štěstí: možnosti navození změn v prožívání štěstí 

   Řechková, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Diplomová práce se zabývá psychologickým chápáním pojmu štěstí. Analyzuje definice jednotlivých autorů za účelem posouzení jejich rozmanitosti a dochází k závěru, že omezení štěstí na emoci je příliš redukující. Snaží se ...
  • Psychológia šťastia: intervencie ovplyvňujúce prežívanie šťastia 

   Figurová, Mária (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Diplomová práca sa zaoberá témou šťastia a intervenčnými stratégiami zameranými na jeho zvyšovanie. V teoretických kapitolách popisuje rôzne prístupy k definovaniu pojmu, pričom sa prikláňa k názoru, že pojem vyjadruje ...
  • Reliabilita a validita sociomapování komunikace: se zaměřením na vzájemné hodnocení uvnitř malých skupin 

   Höschlová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Název disertační práce: Reliabilita a validita sociomapování komunikace: se zaměřením na vzájemné hodnocení uvnitř malých pracovních skupin Autor: Mgr. Eva Rozehnalová Školitel: MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Abstrakt: ...
  • Rozhovor v dopravněpsychologickém vyšetření 

   Říhová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Téma diplomové práce se týká jednoho z klíčových a zároveň nejproblematičtějších nástrojů diagnostiky řidičů, kterým je rozhovor. V teoretické části práce se zabýváme cíly a základními východisky dopravně psychologického ...
  • Scéničnost v psychoterapii 

   Siřínek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Mgr. Jan Siřínek, Scéničnost v psychoterapii Abstrakt Tato disertační práce zkoumá efektivitu cíleného a kontrolovaného použití kontaktních a dramatických postupů při navozování korektivní emoční zkušenosti. Pro tento účel ...
  • Sebekontrola a dosahování cílů 

   Hnilica, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   První část práce seznamuje čtenáře se současnými poznatky týkajícími se sebekontroly, se zvláštním důrazem na silový model sebekontroly. Ten postuluje, že schopnost sebekontroly závisí na omezeném zdroji, který se při jeho ...
  • Sebekoučování-dosahování cílů metodou "malých kroků" 

   Englertová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Klára Englertová Sebekoučování - dosahování cílů metodou "malých kroků" Self-coaching - attainment of goals by "small steps" Praha, 2014 ...
  • Skupinová komunikácia a vnímaná výkonnosť pracovných tímov 

   Sabolová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The objective of this thesis is to provide theoretical and empirical insights on the subject of group communication and perceived performance within work teams. The theoretical section provides a definition and outlines ...
  • Sociomapování pracovních týmů 

   Rozehnalová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Teoretická část diplomové práce se nejprve zabývá matematickými východisky sociomapování, vymezuje různé druhy sociomapování a představuje základní principy vytváření a interpretace sociomap. Sociomapování je zde také ...
  • Souvislost osobnostních charakteristik a charakteristik tělesné konstituce 

   Knesplová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Tato diplomová práce se teoreticky i prakticky zabývá vztahem mezi fyzickými, zejména pak konstitučními, znaky osobnosti a temperamentem. Mezi nejstarší přístupy v psychologii osobnosti, které tyto dva aspekty člověka ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV