Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Chinese green concern: analysis of environmental provisions in investment treaties 

  Řehořová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2018
  Cílem diplomové práce je podat komplexní analýzu nově vznikajícího konceptu environmentálních ustanovení v bilaterálních investičních dohodách, a to zejména ve vztahu k Číně a jejímu zhoršujícímu se stavu životního prostředí. ...
 • Pomoc bez hranic? Humanitární asistence v rámci mezinárodního humanitárního práva 

  Ošťádalová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 12. 2018
  (Czech) Diplomová práce se věnuje problematice humanitární pomoci v rámci mezinárodního humanitárního práva. Téma práce bylo vybráno s ohledem na jeho aktuálnost a také na základě osobního a dlouhodobého zájmu autorky. ...
 • Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře 

  Štoková, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 12. 2018
  Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře Abstrakt Postavení lékaře bez specializované způsobilosti je v rámci systému českého zdravotnictví po právní i praktické ...
 • Mezinárodněprávní aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

  Havlíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 12. 2018
  Mezinárodněprávní aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá analýzou existujících právních nástrojů, jimiž mezinárodní společenství disponuje za účelem zajištění ...
 • Postavení manžela povinného v exekučním řízení 

  Cejnarová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 11. 2018
  Postavení manžela povinného v exekučním řízení Abstrakt Tématem této rigorózní práce je "Postavení manžela povinného v exekučním řízení". K tomuto tématu jsem se dostala prostřednictvím své praxe na exekučním oddělení ...
 • Právní aspekty aktuálního vývoje ochrany osobních údajů 

  Tumpachová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 12. 2018
  Rigorózní práce je členěna do deseti kapitol, v nichž si, společně s úvodem a závěrem, klade za cíl popsat a rozebrat aktuální vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů a to zejména z hlediska hmotněprávního. Práce rozebírá ...
 • Přičitatelnost jednání státu podle mezinárodního práva veřejného 

  Bruner, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 12. 2018
  Práce nejdříve popisuje historické proměny způsobu, jak přičítat jednání jednotlivce státu. Původní starověké pojetí kolektivní odpovědnosti bylo absolutní. Státu či pospolitosti byl tedy přičítán jakýkoli protiprávní čin ...
 • Smluvní pokuta 

  Kmoníčková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 12. 2018
  Smluvní pokuta Tématem této práce je smluvní pokuta. Smluvní pokuta je starobylý institut, jehož obdoba se vyskytovala dokonce již v římském právu. Na našem území lze obdobu smluvní pokuty poprvé nalézt již v městském právu ...
 • Zástavní právo k nemovité věci 

  Peringrová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 12. 2018
  Resumé Předkládaná rigorózní práce analyzuje zástavní právo k nemovité věci. Práce je členěna do 11 kapitol. V úvodních kapitolách pojednává obecně o zajištění a následně přechází k zástavnímu právu, jakožto jednomu ze ...
 • Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů 

  Zíma, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 11. 12. 2018
  v Českém jazyce Název: Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů Tématem této práce je analýza současné právní úpravy a soudní praxe v oblasti soudního přezkumu ...
 • Příprava k trestnému činu 

  Verner, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 11. 2018
  Diplomová práce se komplexně věnuje problematice přípravy k trestnému činu a některým sporným otázkám, které jsou s tímto vývojovým stadiem trestné činnosti spojeny. Důraz je v práci kladen především na vymezení přípravy ...
 • Vybrané problémy dokazování v trestním řízení 

  Polanský, Ivo (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 7. 12. 2018
  1 Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá procesem dokazování v trestním řízení, jeho analýzou a základními zásadami, též ústavními limity, v jejichž rámci by proces dokazování měl být uskutečňován. Stranou pozornosti ...
 • Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele 

  Drápal, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 11. 2018
  Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele Abstrakt V této práci se zabývám otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. V první kapitole se věnuji jak filozofickými aspekty této otázky, tak ...
 • Komparace české a španělské právní úpravy prodeje nemovitých věcí povinného v rámci exekučního řízení 

  Strnad, Silvio (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 11. 2018
  Předložená diplomová práce se věnuje právní problematice exekucí prodejem nemovitých věcí povinného, a to z komparativního pohledu. V práci je komparována česká a španělská právní úprava zvoleného užšího tématu z oblasti ...
 • Veřejnoprávní regulace provozu tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky 

  Krupa, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 11. 2018
  1 Abstrakt Veřejnoprávní regulace provozu tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky Předmětem této práce je analýza české veřejnoprávní regulace dílčího sektoru spadajícího pod obecný pojem tzv. sdílené ekonomiky zabývajícího ...
 • Ústavní aspekty zániku československé federace 

  Šnajdaufová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 11. 2018
  Československá federace (ČSFR) byl československý stát. Československý stát vznikl v roce 1918 právem národa na sebeurčení. Vznikl právem národa československého na sebeurčení. Přirozeným a historickým právem došlo k ...
 • Odklony v trestním řízení jakožto jeden z nástrojů restorativní justice 

  Žáček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 12. 2018
  Předmětem této rigorózní práce jsou odklony v trestním řízení vycházející z principů restorativní justice, tj. odklony v tzv. užším smyslu, které jsou spojeny s určitým výchovným působením na osobu obviněného. Práce je ...
 • Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním 

  Králová, Nicola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 7. 12. 2018
  Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním Abstrakt Tématem předkládané rigorózní práce je "Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním". Tato problematika je stále aktuální nejen v oblasti ...
 • Zajišťovací a operativně pátrací prostředky ve vztahu k advokátnímu tajemství 

  Turnhöfer, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 12. 2018
  Tato práce se zabývá problematikou zajišťování informací v trestním řízení, které podléhají advokátnímu tajemství, a jejich následnému použití jako důkazu v trestním řízení. Jedná se o téma velmi komplikované, neboť de ...
 • Mediace v občanskoprávních věcech 

  Novotná, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 6. 12. 2018
  - Mediace v občanskoprávních věcech Účelem práce je detailní rozbor mediace jakožto formy alternativního řešení sporů, jejích základních zásad a náležitostí, to vše v konfrontaci s legislativní úpravou mediace a v návaznosti ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV