Show simple item record

Nakolik vypovídá inteligence o celoživotních příjmech? Meta-analýza
dc.contributor.advisorHavránková, Zuzana
dc.creatorNguyenová, Van Anh
dc.date.accessioned2023-11-06T11:55:01Z
dc.date.available2023-11-06T11:55:01Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/185024
dc.description.abstractDespite growing interest and extensive empirical research in economic returns to ability, a consensus regarding the true impact of intelligence on financial outcomes remains elusive. While psychology literature has made e orts to unify divergent findings, economics is yet to produce a comprehensive meta- analysis addressing this issue. Addressing this gap, our thesis utilizes cutting- edge meta-analytic techniques to analyze a unique dataset of 765 estimates drawn from 38 studies, providing a clearer picture of intelligence's impact on income. We uncover a notable positive publication bias, which, after correction, yields a diminished yet statistically significant e ect. Specifically, our results indicate that a standard deviation increase in cognitive ability results in a less than 10% increase in financial outcomes. Leveraging over 30 variables in our Bayesian and frequentist averaging models, we identify key determinants of this e ect, including the data collection year, outcome specifications, methodologi- cal choices, country-specific factors, and the number of estimates reported per study. Additionally, when adjusting for factors such as gender, residential loca- tion, work experience, and family attributes, we observe substantial variations in e ect size. JEL Classification J24, J31, D31, C11...en_US
dc.description.abstractNavzdory rostoucímu zájmu a rozsáhlému empirickému v˝zkumu ekonomick- ˝ch v˝nos schopností, dosáhnutí konsenzu o skute ném dopadu inteligence na finan ní v˝sledky z stává neuchopitelné. Zatímco psychologická literatura se snaûí sjednotit rozdílné záv ry, ekonomie jeöt nep inesla ucelenou metaanal˝zu eöící tuto problematiku. Naöe práce se snaûí tuto mezeru vyplnit vyuûitím nejmodern jöích meta-analytick˝ch technik pro anal˝zu jedine ného datasetu obsahující 765 odhad pocházejících ze 38 studií, ímû poskytuje jasn jöí obraz dopadu inteligence na p íjem. Odhalujeme v˝raznou pozitivní publika ní se- lektivitu, která po korekci vede k oslabenému, ale statisticky v˝znamnému efektu. Naöe v˝sledky ukazují, ûe zv˝öení kognitivních schopností o jednu stan- dardní odchylku vede k n co mén neû 10% nár stu ve finan ních v˝sledcích. Vyuûitím více neû 30 prom nn˝ch v naöich bayesovsk˝ch a frekventistick˝ch pr m rovacích modelech identifikujeme klí ové determinanty tohoto efektu, v etn roku sb ru dat, specifikací v˝sledné prom nné, metodologie, p vod dat a po tu odhad obdrûené ze studie. Dále, po korekci faktor , jako je pohlaví, místo bydliöt , pracovní zkuöenosti a rodinné atributy, pozorujeme v˝znamné variace ve velikosti efektu. Klasifikace JEL J24, J31, D31, C11 Klíèová slova inteligence a p íjem, v˝nosy...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectinteligence a příjemcs_CZ
dc.subjectvýnosy schopnostícs_CZ
dc.subjectmetaanalýzacs_CZ
dc.subjectpublikační selektivitacs_CZ
dc.subjectBayesovské průměrování modelůcs_CZ
dc.subjectintelligence and incomeen_US
dc.subjectreturns to abilityen_US
dc.subjectmeta-analysisen_US
dc.subjectpublication biasen_US
dc.subjectBayesian model averagingen_US
dc.titleHow much does intelligence predict lifetime income? A Meta-Analysisen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-09-11
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId225402
dc.title.translatedNakolik vypovídá inteligence o celoživotních příjmech? Meta-analýzacs_CZ
dc.contributor.refereeBortnikova, Kseniya
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomie a financecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomics and Financeen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomie a financecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomics and Financeen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNavzdory rostoucímu zájmu a rozsáhlému empirickému v˝zkumu ekonomick- ˝ch v˝nos schopností, dosáhnutí konsenzu o skute ném dopadu inteligence na finan ní v˝sledky z stává neuchopitelné. Zatímco psychologická literatura se snaûí sjednotit rozdílné záv ry, ekonomie jeöt nep inesla ucelenou metaanal˝zu eöící tuto problematiku. Naöe práce se snaûí tuto mezeru vyplnit vyuûitím nejmodern jöích meta-analytick˝ch technik pro anal˝zu jedine ného datasetu obsahující 765 odhad pocházejících ze 38 studií, ímû poskytuje jasn jöí obraz dopadu inteligence na p íjem. Odhalujeme v˝raznou pozitivní publika ní se- lektivitu, která po korekci vede k oslabenému, ale statisticky v˝znamnému efektu. Naöe v˝sledky ukazují, ûe zv˝öení kognitivních schopností o jednu stan- dardní odchylku vede k n co mén neû 10% nár stu ve finan ních v˝sledcích. Vyuûitím více neû 30 prom nn˝ch v naöich bayesovsk˝ch a frekventistick˝ch pr m rovacích modelech identifikujeme klí ové determinanty tohoto efektu, v etn roku sb ru dat, specifikací v˝sledné prom nné, metodologie, p vod dat a po tu odhad obdrûené ze studie. Dále, po korekci faktor , jako je pohlaví, místo bydliöt , pracovní zkuöenosti a rodinné atributy, pozorujeme v˝znamné variace ve velikosti efektu. Klasifikace JEL J24, J31, D31, C11 Klíèová slova inteligence a p íjem, v˝nosy...cs_CZ
uk.abstract.enDespite growing interest and extensive empirical research in economic returns to ability, a consensus regarding the true impact of intelligence on financial outcomes remains elusive. While psychology literature has made e orts to unify divergent findings, economics is yet to produce a comprehensive meta- analysis addressing this issue. Addressing this gap, our thesis utilizes cutting- edge meta-analytic techniques to analyze a unique dataset of 765 estimates drawn from 38 studies, providing a clearer picture of intelligence's impact on income. We uncover a notable positive publication bias, which, after correction, yields a diminished yet statistically significant e ect. Specifically, our results indicate that a standard deviation increase in cognitive ability results in a less than 10% increase in financial outcomes. Leveraging over 30 variables in our Bayesian and frequentist averaging models, we identify key determinants of this e ect, including the data collection year, outcome specifications, methodologi- cal choices, country-specific factors, and the number of estimates reported per study. Additionally, when adjusting for factors such as gender, residential loca- tion, work experience, and family attributes, we observe substantial variations in e ect size. JEL Classification J24, J31, D31, C11...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
thesis.grade.codeA
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV