Show simple item record

Kdo vydělává a prodělává na finančním tajemství?
dc.contributor.advisorPalanský, Miroslav
dc.creatorKamenická, Lucie
dc.date.accessioned2019-07-02T10:02:02Z
dc.date.available2019-07-02T10:02:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107069
dc.description.abstractA bstr a kt V p osle d ní d o b ě s vět o ví lí dři v ýz n a m ně usil ují o zís k a ní k o ntr ol y n a d d a ň o v ý mi r áji. Dí k y o p atře ní m přij at ý m pr oti fi n a nč ní m u t aje mst ví, je p ost u p ně d os a h o vá n a větší d a ň o vá fér o v ost, kter á u m ož ň uje je d n otli v ý m j uris di kcí m zís k á vat d a ň o v ý příje m, o kter ý dí k y e xiste nci d a ň o v ýc h r áj ů přic h ázejí. V mé pr áci a kt u aliz uji a r ozšiř uji v ýz k u m t ý k ající se bil ater ál ní h o urče ní mír y fi n a nč ní h o t aje mst ví d a ň o v ýc h r áj ů a n a je h o z á kl a dě k va nti fi k uji o bje m přij até h o fi n a nč ní h o t a- je mst ví pr o 1 1 1 j uris di kcí a o bje m p os k yt o va né h o fi n a nč ní h o t aje mst ví pr o 8 2 j uris di kcí. P oté t a ké pri m ár ně k va nti fi k uji, které j uris di kce dí k y fi n a nč ní m u t a- je mst ví pr o fit ují a které n a o p a k tr atí, a t o p o m o cí Čisté h o bil ater ál ní h o I n de x u fi n a nč ní h o t aje mst ví, kter ý jse m pr o te nt o účel v yt v ořil a, a t o p or o v n á ní m o b- je m u přijí m a né h o a p os k yt o va né h o t aje mst ví cel ke m pr o 6 8 ze mí. D ále v mé pr áci h o d n otí m, j a k ús p ěš ně mezi n ár o d ní or g a niz ace a je d n otli vé st át y z a měř ují s v oji str ate gii pr oti j uris di kcí m, které...cs_CZ
dc.description.abstractA bstr a ct Rece ntl y, w orl d le a ders are m a ki n g e ff orts t o fi n all y g ai n c o ntr ol o ver t he iss ue of t a x h a ve ns a n d fi n a nci al secrec y t hr o u g h vari o us p olic y me as ures. T h a n ks t o c o m b ati n g fi n a nci al secrec y, t a x f air ness is sl o wl y b ei n g ac hie ve d w hic h e n- a bles j uris dicti o n t o c ollect t a x re ve n ue w hic h t he y l ose d ue t o t he e xiste nce of secrec y j uris dicti o ns. I n m y t hesis I u p d ate a n d e xte n d t he e xisti n g rese arc h c o ncer ni n g bil ater al a p pr o ac h of e m piric al i de nti fic ati o n of t a x h a ve ns' fi n a nci al secrec y a n d b ase d o n it I q u a ntif y f or 1 1 1 c o u ntries t he secrec y t he y s u p pl y a n d f or 8 2 c o u ntries t he secrec y t he y recei ve. Ne xt, I pri m aril y q u a ntif y w hic h j ur- is dicti o n wi ns or l oses d ue t o secrec y b y de vel o pi n g t he Net Bil ater al Fi n a nci al Secrec y I n de x a n d esti m ate it f or 6 8 j uris dicti o ns b y setti n g f or e ac h c o u ntr y t he fi n a nci al secrec y recei ve d a n d s u p plie d a g ai nst e ac h ot her. T he n, I f o c us o n w or ki n g wit h t he est a blis he d Net B F SI a n d I b ase d o n it c o ncl u de se ver al fi n di n gs, a n d als o a n al yse h o w t he Net B F SI c h a n ge d d...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectFinancial Secrecyen_US
dc.subjecttax havenen_US
dc.subjecttax evasionen_US
dc.subjectsecrecy jurisdictionen_US
dc.subjectFinanční tajemstvícs_CZ
dc.subjectdaňové rájecs_CZ
dc.subjectdaňový únikcs_CZ
dc.subjectsecrecy jurisdictioncs_CZ
dc.titleWho wins and who loses due to financial secrecy? The Net Bilateral Financial Secrecy Index.en_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-11
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId200979
dc.title.translatedKdo vydělává a prodělává na finančním tajemství?cs_CZ
dc.contributor.refereeŠtěpánek, Martin
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomie a financecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomics and Financeen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomie a financecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomics and Financeen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csA bstr a kt V p osle d ní d o b ě s vět o ví lí dři v ýz n a m ně usil ují o zís k a ní k o ntr ol y n a d d a ň o v ý mi r áji. Dí k y o p atře ní m přij at ý m pr oti fi n a nč ní m u t aje mst ví, je p ost u p ně d os a h o vá n a větší d a ň o vá fér o v ost, kter á u m ož ň uje je d n otli v ý m j uris di kcí m zís k á vat d a ň o v ý příje m, o kter ý dí k y e xiste nci d a ň o v ýc h r áj ů přic h ázejí. V mé pr áci a kt u aliz uji a r ozšiř uji v ýz k u m t ý k ající se bil ater ál ní h o urče ní mír y fi n a nč ní h o t aje mst ví d a ň o v ýc h r áj ů a n a je h o z á kl a dě k va nti fi k uji o bje m přij até h o fi n a nč ní h o t a- je mst ví pr o 1 1 1 j uris di kcí a o bje m p os k yt o va né h o fi n a nč ní h o t aje mst ví pr o 8 2 j uris di kcí. P oté t a ké pri m ár ně k va nti fi k uji, které j uris di kce dí k y fi n a nč ní m u t a- je mst ví pr o fit ují a které n a o p a k tr atí, a t o p o m o cí Čisté h o bil ater ál ní h o I n de x u fi n a nč ní h o t aje mst ví, kter ý jse m pr o te nt o účel v yt v ořil a, a t o p or o v n á ní m o b- je m u přijí m a né h o a p os k yt o va né h o t aje mst ví cel ke m pr o 6 8 ze mí. D ále v mé pr áci h o d n otí m, j a k ús p ěš ně mezi n ár o d ní or g a niz ace a je d n otli vé st át y z a měř ují s v oji str ate gii pr oti j uris di kcí m, které...cs_CZ
uk.abstract.enA bstr a ct Rece ntl y, w orl d le a ders are m a ki n g e ff orts t o fi n all y g ai n c o ntr ol o ver t he iss ue of t a x h a ve ns a n d fi n a nci al secrec y t hr o u g h vari o us p olic y me as ures. T h a n ks t o c o m b ati n g fi n a nci al secrec y, t a x f air ness is sl o wl y b ei n g ac hie ve d w hic h e n- a bles j uris dicti o n t o c ollect t a x re ve n ue w hic h t he y l ose d ue t o t he e xiste nce of secrec y j uris dicti o ns. I n m y t hesis I u p d ate a n d e xte n d t he e xisti n g rese arc h c o ncer ni n g bil ater al a p pr o ac h of e m piric al i de nti fic ati o n of t a x h a ve ns' fi n a nci al secrec y a n d b ase d o n it I q u a ntif y f or 1 1 1 c o u ntries t he secrec y t he y s u p pl y a n d f or 8 2 c o u ntries t he secrec y t he y recei ve. Ne xt, I pri m aril y q u a ntif y w hic h j ur- is dicti o n wi ns or l oses d ue t o secrec y b y de vel o pi n g t he Net Bil ater al Fi n a nci al Secrec y I n de x a n d esti m ate it f or 6 8 j uris dicti o ns b y setti n g f or e ac h c o u ntr y t he fi n a nci al secrec y recei ve d a n d s u p plie d a g ai nst e ac h ot her. T he n, I f o c us o n w or ki n g wit h t he est a blis he d Net B F SI a n d I b ase d o n it c o ncl u de se ver al fi n di n gs, a n d als o a n al yse h o w t he Net B F SI c h a n ge d d...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
thesis.grade.codeB


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV