• Téma rodiny v českém dramatu posledních dvaceti let 

   Rychlá, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   AABBSSTTRRAAKKTT TTaattoo ddiipplloommoovváá pprrááccee rreefflleekkttuujjee nnoovvooddoobbéé rrooddiinnnnéé ddrraammaa.. SSttrruuččnněě nnaassttiiňňuujjee ssiittuuaaccii ddrraammaattuu aa ddiivvaaddllaa ppoo lliissttooppaadduu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV