• Odpovědnost za škodu v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kops, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 3. 2014
   MMGGRR.. RRIICCHHAARRDD KKOOPPSS OODDPPOOVVĚĚDDNNOOSSTT ZZAA ŠŠKKOODDUU VV SSYYSSTTÉÉMMUU VVEEŘŘEEJJNNÉÉHHOO ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍHHOO PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ VV ČČEESSKKÉÉ RREEPPUUBBLLIICCEE RRIIGGOORRÓÓZZNNÍÍ PPRRÁÁCCEE ...
  • Právní aspekty ukončování léčby pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Kops, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Strana 63 z 64 End of Treatment Decision Making Legal Aspects (Summary) Thesis is focused on end of treatment decision making and its legal aspects. Author tries to explain some of the most important terms used in medical ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV