• Didaktika statistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kvaszová, Milena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 2. 2012
   The thesis Didactics of statistics is devoted to the problem of understanding of the basic concepts of probability theory and statistics. I have conducted a research in which I studied the understanding of the basic ...
  • Durbinův-Watsonův test 

   Defence status: DEFENDED
   Lipták, Patrik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá Durbin-Watsonvým testem, který se používá na testování nezávislosti reziduí v rámci normálního regresního modelu. Test nachází uplatnění v případě, že data získáváme postupně a hodnoty závislé ...
  • Ekologická regrese 

   Defence status: DEFENDED
   Poul, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Tato práce se zabývá problémem při analýze dat, který vzniká agre- gací veličin do jednotlivých soubor·, pro které známe pouze pr·měry p·vodních veličin a počty jednotek, ze kterých tento soubor vznikl. Jedná se o problém ...
  • Ekologická regrese 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Poul, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Tato práce se zabývá problémem při analýze dat, který vzniká agregací veličin do jednotlivých soubor·, pro které známe pouze pr·měry p·vodních veličin a po- čty jednotek, ze kterých tento soubor vznikl. Jedná se o problém ...
  • Giniho index 

   Defence status: DEFENDED
   Zlatohlávek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
  • Hardyho-Weinbergova rovnováha 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   In this paper, we describe various tests used to determine deviations from the Hardy-Weinberg equilibrium. The tests described are: the exact test, the χ2 test with and without continuity correction, the conditional χ2 ...
  • Intervalové odhady binomického podílu 

   Defence status: DEFENDED
   Borovský, Marko (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   The subject of this thesis is the point estimate and interval estimates of the binomial proportion. Interval estimation of the probability of success in a binomial distribution is one of the most basic and crucial problems ...
  • Jednoduché třídění s nestejnými rozptyly 

   Defence status: DEFENDED
   Turčičová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 6. 2009
  • Konfidenční množiny v nelineární regresi 

   Defence status: DEFENDED
   Marcinko, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Cílem této diplomové práce je komplexní shrnutí vlastností bodového odhadu parametrů normálního nelineárního modelu získaného metodou nelineárních nejmenších čtverců a následný popis možností konstrukce konfidenčních množin, ...
  • Lineární model blízký modelu s opakováním 

   Defence status: DEFENDED
   Smetanová, Pavla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   V regresní analýze je nespornou výhodou, máme-li k dispozici opakovaná pozorování. Tato práce se zabývá situací, kdy opakovaná pozorování nemáme, ale máme k dispozici pozorování, která si jsou blízká. V takovém případě ...
  • Multikolinearita 

   Defence status: DEFENDED
   Dřizgová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 5. 2010
   V naší práci jsme se kompletně zabývali problémem multikolinearity - od metod pro diagnostiku multikolinearity až po metody určené pro překonání problémů multikoneliaritou způsobených. Teoreticky jsme porovnali klasickou ...
  • Odhad korelačního koeficientu, když je jedna složka cenzorovaná 

   Defence status: DEFENDED
   Nagy, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 6. 2009
  • Odlehlá pozorování 

   Defence status: DEFENDED
   Kudrnáč, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Tato práce se zabývá metodami identifikace odlehlých pozorování v jinak normálně rozděleném datovém souboru. Je zde popsáno několik významných testů a kritérií určených k tomuto účelu, Peirceovo kritérium, Chauvenetovo ...
  • Párové testy s chybějícími pozorováními 

   Defence status: DEFENDED
   Sionová, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Cílem této práce je nalézt postupy pro testování rovnosti středních hodnot u výběru z dvourozměrného normálního rozdělení v případě chybějících pozorování pro jednu nebo obě náhodné veličiny. Jedním z možných řešení je ...
  • Porovnání prediktorů 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
  • Reliability of measurements consisting of dichotomously scored items 

   Defence status: DEFENDED
   Martinková, Patrícia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Statistické metody pro hodnocení predikční validity 

   Defence status: DEFENDED
   Rubešová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Práce pojednává o statistických metodách a modelech, které lze použítpro hledání a analýzu faktorůovlivňujících budoucí úspěšnostve studiu vysoké školy. Jedná se o problémy řešenév celosvětovém měřítku. Pro zkoumání ...
  • Testování normality v lineárním modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Hamplová, Blanka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   This diploma thesis is concerned with the means of verifying the assumption that the random component of the dependent variable in a linear model is normally distributed. Within the realm of a simulation study we observed ...
  • Vyšetření k regresních přímek 

   Defence status: DEFENDED
   Drozen, Alan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   V předložené práci se zabýváme problémem k regresních přímek v lineárním modelu. Nejprve popíšeme lineární model s mnohorozměrným normálním rozdělením náhodné složky a ukážeme některé jeho základní vlastnosti. Dále zavedeme ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV