• Barycentrické souřadnice 

   Defence status: DEFENDED
   Mašatová, Zora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Záměrem v této práci je pojednat o barycentrických souřadnicích. Nejdříve se čtenář může seznámit s historií a vývojem těchto souřadnic, které jsou alternativou k souřadnicím kartézským. Úvod do problematiky barycentrických ...
  • Eukleidovské a přibližné konstrukce pravidelných mnohoúhelníků 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
  • GeoGebra ve vzdělávání matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Cílem této práce je představení potenciálu užití programu GeoGebra ve vzdělávání matematice na všech úrovních edukačního procesu a zároveň zkoumání očekávání žáků a studentů od použití tohoto programu. Čtenář je seznámen ...
  • Korespondenční seminář M&M: mimoškolní aktivita pro nadané studenty 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Diplomová práce je zaměřena na jednu z možností mimoškolních aktivit matematicky nadaných studentů, tj. na řešení korespondenčního semináře. První část čtenáře seznamuje s organizací a zvláštnostmi korespondenčního semináře ...
  • Kruhová inverze a její využití 

   Defence status: DEFENDED
   Vach, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Cílem této práce je seznámit čtenáře se zobrazením jménem kruhová inverze. Definice tohoto zobrazení hned v úvodu a následný popis včetně důkazů všech vlastností tohoto zobrazení ve dvou rovinách, a sice syntetické a ...
  • Manhattanská metrika ve výuce na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Bruna, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Tato diplomová práce zkoumá možnost zařazení manhattanské metriky jako učiva na druhý stupeň základní školy a to několika způsoby. V první řadě zkoumá kurikulární dokument státní úrovně (RVP ZV) a rozebírá, ve kterých ...
  • Matematická olympiáda 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Tato práce se zabývá soutěží Matematická olympiáda a je rozdělena na dva oddíly. První oddíl je zaměřen na její historii, organizační strukturu a také výsledky žáků v jednotlivých ročnících, jejich porovnání. Část tohoto ...
  • Neeuklidovské geometrie v historii matematiky a jejich využití pro současné cíle vyučování matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Štíbrová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Tato diplomová práce se snaží shrnout téma neeuklidovských geometrií, především z didaktického hlediska. Přináší nástin jejich historického vývoje, uplatnění v praxi a popis těchto geometrií využitelný ve výuce zejména na ...
  • Osobnostní a sociální výchova v konstruktivisticky orientovaném vyučování matematiky na 2. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Prikner, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   Diplomová práce se zabývá využitím a zařazením průřezového tématu osobnostní a sociální výchova do konstruktivisticky orientovaného vyučování matematiky. Práce si klade dva hlavní cíle, a to popsat možnosti uplatnění ...
  • Platónská tělesa 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Radek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 1. 2013
  • Pravděpodobnost pro žáky druhého stupně základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Veletová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Žáci základních škol se v běžném životě s pravděpodobností setkávají poměrně často. Chápou ji jako šanci nebo naději a umí ji různými způsoby přesně vyjádřit. Domnívám se, že pravděpodobnost by se měla v hodinách matematiky ...
  • Problem posing a problem solving v matematické soutěži 

   Defence status: DEFENDED
   Patáková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Organizace matematických soutěží je důležitá pro rozvoj dovedností žáků talentovaných v matematice i pro motivaci talentovaných i méně talentovaných žáků. Matematických soutěží je velké množství a jejich průběh, cíle i ...
  • Proces tvorby úloh: Srovnání tvůrců podle úrovně zkušeností 

   Defence status: DEFENDED
   Patáková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Title: Problem Posing Process: Comparison of Posers on Various Levels of Experience Author: PhDr. Eva Patáková Department: Department of Math. And Math. Education, Pedagogical Faculty, Charles University in Prague Supervisor: ...
  • Reálné problémy řešené kvadratickými rovnicemi 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzal, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Práce obsahuje soubor praktických úloh řešených pomocí kvadratických rovnic. Cílem práce je shromáždit dostupné praktické úlohy, se kterými se mohou studenti různého věku setkat ve škole nebo v praktickém životě a vytvoření ...
  • Rozšíření pojmu shodné zobrazení na základní škole či nižším gymnáziu 

   Defence status: DEFENDED
   Šrailová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   Se skládáním shodných zobrazení jsem se poprvé setkala v prvním ročníku vysoké školy. Bylo to zajímavé rozšíření a propojení znalostí ze školy střední a základní, poznatky se najednou dostaly do souvislosti a získaly nový ...
  • Sebereflexe studentů učitelství matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   V teoretické části předkládané diplomové práce shrnuji dosavadní poznatky o profesi učitele, uvádím současné trendy v přípravném vzdělávání učitelů (PVU). Soustředím se především na tzv. reflektivní model PVU a možnosti ...
  • Školní vzdělávací program a mimořádně nadaní žáci 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Matěj (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Tato práce je zaměřená na tvorbu školního vzdělávacího programu základní školy nebo nižšího stupně víceletého gymnázia, který počítá s integrací jednotlivých mimořádně nadaných žáků, nebo početnějších skupin takovýchto ...
  • Volně stažitelné geometrické programy 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Cílem práce je základní seznámení s nejvyužívanějšími volně stažitelnými geometrickými programy GeoGebra, GEONExT a Cinderella. Důraz je kladen na jeden z těchto programů, dynamický software GeoGebra. Čtenář je seznámen s ...
  • Vybrané objekty v neeuklidovských metrikách 

   Defence status: DEFENDED
   Bruna, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato bakalářská práce zkoumá tvar kružnice, elipsy, hyperboly a paraboly v manhattanské metrice pomocí elementárních matematických postupů. Vytváří tak materiál vhodný ke studiu této problematiky, aniž by kladla velké ...
  • Výuka inverzní funkce na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Votoček, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 1. 2010
   V první části diplomové práce uvádím, jaké informace o inverzních funkcích může naleznout běžný student střední školy v nejčastěji používaných učebnicích, shrnutích a sbírkách vhodných pro opakování k maturitě a pro přípravu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV