• Aspekt postav v povídkovém díle Čapka - Choda 

   Karlovcová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací postav v povídkách Čapka Choda. Pomocí teoretické klasifikace jsem analyzovala každou postavu a na základě toho jsem určovala, do jaké míry tyto jednotlivé prvky analýzy ...
  • Básník František Daniel Merth 

   Merthová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá básnickým dílem katolického kněze Františka Daniela Mertha. Stručně charakterizuje básníkův život a představuje sbírky publikované oficiální cestou či vydané vlastním nákladem v podobě ...
  • Bernard Horst - souvislosti života a díla 

   Panchártková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na osobnost spisovatele Bernarda Horsta, který je představen na základě soudobého literárního kontextu, kritik a interpretací vybraných románů (Jizba Hardenů, Zlo, Hučící země, ...
  • Český ruralizmus: literatura a ideologie 

   Šindelka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Tématem této práce měl být český ruralizmus, samotné téma se ml nicméně jednak zúžilo, jednak rozšířilo: především jsem se začal soustředit více na osobnost Josefa Knapa jako čelného představitele tohoto "hnutí", ale zároveň ...
  • Český sonet v první polovině 20. století 

   Hanus, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Ondřej Hanus Český sonet v 1. polovině 20. století Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá dějinami českého sonetu v letech 1885-1948. Na pečlivě vybraném materiálu je zkoumáno postavení konkrétních textů jak v dílech ...
  • Dítě, dospělý a stařec v díle Jana Čepa 

   Hájek, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce zaměřuje svoji pozornost na postavu v rané povídkové tvorbě Jana Čepa. Zkoumá ji z hlediska naratologických kategorií i z hlediska věcného, vnitřního obsahu. Provádí typologizaci postav - jak z formálního, ...
  • Esejistika Jana Čepa 

   Schafferová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Pavel Švanda v recenzi na první Čepův životopis Poutník na zemi klade v závěru otázku, jež je v našem případě i podnětem k dalšímu bádání nad autorovým esejistickým dílem: "…zbývá dopovědět otázku z jakých domácích a ...
  • Ferdinand Schlögel-Merzin a jeho fond 

   Sudzinová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis deals with Ferdinand Schlögel-Merzin's (1899-1983) early works related to the 1913 Scout summer camp led by Josef Hendrych. It was set up at the Bohemian Paradise near the site of Kumburk castle ruins. In ...
  • František Gellner. Text - obraz - kontext 

   Kořínková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Práce se zabývá Františkem Gellnerem; programově se přitom snaží nevylučovat z předmětu svého zájmu žádnou ze složek jeho literárního a výtvarného díla, ale představit je pokud možno v jejich heterogenitě, a přece ve ...
  • Gellner - básník současnosti 

   Melichar, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Cílem této práce bylo v šíři básnického díla Františka Gellnera postihnout určité jevy, které by bylo možné uplatnit pro další bádání v oblasti přesahu jeho poezie do současného literárního, ale i obecně kulturního života. ...
  • Ivan Slavík - esejista a publicista 

   Bláhová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Jméno Ivana Slavíka jev širším čtenářském okruhu téměř neznámé. Pokud tu existuje představa o jeho díle, týká se Slavíkovy katolicky orientované poezie. Pravděpodobně je to dáno tím, že ve středoškolských porevolučních ...
  • Jan Zahradníček a jeho tvorba v období 40. a 50. let 20. století 

   Fauknerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Práce se zabývá tvorbou Jana Zahradníčka v období 40. a 50. let 20. stol., konkrétně sbírkami Rouška Veroničina, La Saletta, Znamení moci, Dům strach a Čtyři léta. Cílem diplomové práce je ukázat výlučnost a specifika ...
  • Josef Knap - spisovatel a redaktor 

   Mashehová, Lajla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Práce si vzala za cíl v prvé řadě představit dosud nezveřejněnou korespondenci dvou literátů - Jose- fa Knapa a Jana Čarka - v období od roku 1925 do 1949. Samotné korespondenci předchází medai- lonky obou autorů, které ...
  • Kapitán generace?Zdeněk Kalista a nejmladší česká literatura v letech 1919 - 1924 

   Malínek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Cílem této práce je představit literární aktivity Zdeňka Kalisty v letech 1919-1924, kdy Kalista patřil k nejvýraznějším osobnostem mladé generace vstupující do literárního života po roce 1918, a to především za využití ...
  • Karel Hlaváček, sokol a dekadent 

   Oljača, Ognjenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Tato diplomová práce se bude zabývat čtyřmi vydanými sbírkami Karla Hlaváčka. Pokusí se postihnout jejich společné rysy ať už se jedná o prvky básnické metody nebo významové souvislosti. Práce sleduje významovou provázanost ...
  • Karel Poláček, prozaik, v soudobé reflexi díla Muži v ofsajdu 

   Geldnerová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Karel Poláček, prozaik, v soudobé reflexi díla Muži v ofsajdu je bakalářská práce pojednávající o osobě Karla Poláčka v kontextu jeho prozaické tvorby, ale zaměřuje se především na Poláčkovo dílo Muži v ofsajdu, které ...
  • Katolická moderna v zrcadle korespondence 

   Klínková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 4. 2011
   Vzájemná korespondence benediktina, básníka, prozaika, překladatele, literárního a výtvarného kritika a malíře Sigismunda Boušky (1867-1942) a katolického kněze, básníka, národopisce, autora próz a románů Jindřicha Šimona ...
  • Klement Bochořák: osobnost a dílo 

   Hradová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Teskný básník Klement Bochořák (1910-1981), který se přes své "trpké zrání" rozhodl usilovat o básnický výraz plný smíření a vděčnosti, patří ke generaci Jarního almanachu básnického. Tento autor vnitřně souzněl s podněty ...
  • Konec karnevalu - poetismus na přelomu 20. a 30. let 

   Bílková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav české literatury a literární vědy Diplomová práce Petra Bílková KONEC KARNEVALU poetismus na přelomu 20. a 30. let THE END OF THE CARNIVAL Poetism on the verge of the ...
  • Kritická recepce Šlejharova díla 

   Komárek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Dílo Josefa Karla Šlejharajiž sto dvacet let dráždí svým otevřeným zobrazením zla a utrpení. Šlejhar je autor, na kterého se nikdy úplně nezapomnělo, ale který také nikdy nebyl středem zájmu čtenářů, literárních historiků ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV