• Efektivní výukové strategie 

   Defence status: DEFENDED
   Starý, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 2. 11. 2006
   V první části disertační práce jsm e si položili obecnou otázku, jaká výuka je efektivní, a pokusili jsme na ni najít odpověď v teoretických zdrojích. Nejdříve jsm e vymezili pojmy výuka a výukové strategie. Vycházíme z ...
  • Evaluace v evropských vzdělávacích systémech 

   Defence status: DEFENDED
   Müllner, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 5. 2013
   TITLE: Evaluation in European education systems AUTHOR: PaedDr. Jaroslav Müllner DEPARTMENT: Institute for Research and Development of Education SUPERVISOR: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. ABSTRACT: Thesis deals with ...
  • Evropská identita učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Gröschlová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Cílem disertační práce je na základě empirického výzkumu identifikovat a analyzovat nejvýznamnější faktory ovlivňující identifikaci učitelů s Evropou v současnosti, po vstupu ČR do EU. Neověřujeme tedy správnost "evropské ...
  • Faktory ovlivňující volbu školy při vstupu do první třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Skalová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Resumé Diplomová práce se zabývá volbou základní školy. Jejím cílem je zjistit, které faktory ovlivňují volbu školy při vstupu do první třídy a která kritéria jsou pro rodiče nejdůležitější. Zabývá se také otázkami názorů, ...
  • Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Vít (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   The dissertation thesis deals with the shadow education phenomenon, which has yet not been explored in the Czech context. In the international literature, the term shadow education entails various forms and types of paid ...
  • Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v českém základním vzdělávání 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Terreros, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Disertační práce popisuje stav soukromého doučování, jeho míru a intenzitu využívání v průběhu druhého stupně základní školy, především v posledních dvou ročnících. Studie je součástí rozsáhlejšího výzkumu fenoménu soukromého ...
  • Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v českém základním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Terreros, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Disertační práce popisuje stav soukromého doučování, jeho míru a intenzitu využívání v průběhu druhého stupně základní školy, především v posledních dvou ročnících. Studie je součástí rozsáhlejšího výzkumu fenoménu soukromého ...
  • Implementation of the European dimension into the curriculum of lower secondary schools 

   Defence status: DEFENDED
   Lochman, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 10. 2009
   Tato práce analyzuje jak je evropská dimenze implementována do vzdělávacích systémů České Republiky, Německa (se zaměřením na Svobodný Stát Sasko) a Polska. Provedením empirického výzkumu si práce dává za cíl identifikovat, ...
  • Informační a komunikační technologie v realitě základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 6. 2010
   Shrnutí OECD již v roce 2001, ve sv駑 dokumentu Learning to Change: ICT in Schools, označila za jeden z prostředků ke zlepšen�kvality a efektivity vzděl疱ac劜o procesu informačn�a komunikačn�technologie (d疝e jen ICT). ICT by ...
  • Mimotřídní aktivity jako podpora ŠVP 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Nina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 5. 2011
   NÁZEV: Mimotřídní aktivity jako podpora ŠVP RESUMÉ: Diplomová práce se zabývá tématikou mimotřídních aktivit a jejich podporou kurikulárním dokumentům. Cílem práce je popsat, jak mimotřídní aktivity podporují školní ...
  • Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Koucký, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 10. 2009
   Celkovým cílem mé disertační práce je vytvořit teoreticky podložený, dostatečně propracovaný a nosný koncept a na jeho základě zpracovat srovnávací analýzu vývoje nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v evropských ...
  • Přidaná hodnota ve vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Ryška, Radim (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 10. 2009
  • Příprava a realizace letního tábora 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Ve své bakalářské práci se zabývám přípravou a realizací letního tábora. Kromě programu jsem se zaměřila na organizační přípravu, protože bez dobré přípravy a znalostí zákonů nemůžeme letní tábor ani naplánovat. Pokud ...
  • Role učitele v německé celodenní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   PAVLÍKOVÁ, J. The Rolle of the teachen in German all-day school. Praha: Faculty of Education, Charles University in Prague, 2011. 198 pp. Doctoral Thesis. The doctoral thesis examines the role of the teacher in German ...
  • Šikana žáků na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Košťálová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Hlavním cílem práce "Šikana žáků na základní škole" bylo prokázat, jaké jsou proměnné, které ovlivňují výskyt sledovaného jevu mezi dětmi vybraného vzorku. Z mnoha různých faktorů jsem vybrala: velikost obce, vzdělávací ...
  • Školní vzdělávání v Německu 

   Defence status: DEFENDED
   Ježková, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Znalost vzdělávacích systémů vyspělých demokratických zemí je považována obecně za významnou pro srovnávací pedagogiku i rozvoj vzdělávací politiky jednotlivých zemí, a tedy i České republiky. Tato skutečnost se u nás ...
  • Vliv Boloňského procesu na české vysoké školství se zřetelem k vývoji Univerzity Karlovy 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The thesis is devoted to the Bologna Process, especially to the transition to the three-cycle sys- tem of degree programmes. Its aim is to show, based on both qualitative and quantitative data, how the Bologna process has ...
  • Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Seberová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 6. 2006
   Současné české kurikulární reformy umožňují růst pedagogické autonomie škol a nesou tak s sebou zvýšené nároky na profesionalitu učitelů. Zavedením Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se učitelé spolu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV