• 7 návyků a principy managementu 

   Tyl, Alan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 7. 2. 2019
   This thesis aims to identify the principles that managers use in their work. The work of Stephen Covey "7 Habits of Highly Effective People" is used as an object of research. Primarily, a Covey's claim that the 7 habits ...
  • Analýza bezpečnostních standardů zdravotnických zařízení v České republice 

   Tomášková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Tato práce se zabývá analýzou bezpečnostních standardů zdravotnických zařízení v České republice a výzkumem opatření v oblastech bezpečnosti (oblasti ochrany osob, ochrany majetku a ochrany osobních údajů) v konkrétní ...
  • Analýza systému profesního vzdělávání pracovníků na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze 

   Kalousková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Předmětem této diplomové práce je analýza systému profesního vzdělávání v konkrétní organizaci státní správy. V úvodu první části je zakotvení problematiky vzdělávání pracovníků do struktury řízení organizace. Dále jsou ...
  • Bezdomovectví a závislost na allkoholu 

   Martinková, Věra Leona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou závislosti na alkoholu u lidí bez domova a možnostmi, jak pomoci těmto lidem zvýšit kvalitu života, zvláště v případech, kdy nejsou schopni nebo nechtějí abstinovat. Ačkoliv se ...
  • Business plán - rozšíření činnosti specializované mobilní dětské paliativní péče ve Středočeském kraji pro stávající organizaci Cesta domů 

   Kosíková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 7. 2. 2019
   In this thesis is a demonstration of a business plan for existing organization Cesta domu. Cesta domu is an organization providing mobile palliative care especially for adult patients. In last four years admits also pediatric ...
  • Case management v multidisciplinární péči o rodinu s dítětem se zdravotním postižením 

   Štěpánková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Hlavním cílem této diplomové práce je popsat limity a dosavadní způsoby case managementu při poskytování zdravotních a sociálních služeb v ČR v multidisciplinární péči o rodinu s dítětem se ZP. Práce je rozdělena do dvou ...
  • Chráněné bydlení pro osoby s fyzickým postižením 

   Košťálková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Diplomová práce "Chráněné bydlení pro osoby s fyzickým postižením" se věnuje aspektům, které zasahují do vzniku a úspěšného poskytování této služby. Jedná se o aktuální otázku, která je v souladu s cíli probíhajícího procesu ...
  • Chráněné dílny Oblastní charity Znojmo - analýza hospodářských výsledků a plán dalšího rozvoje 

   Adámek, Evžen (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2004)
   Date of defense: . . 2004
  • Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce 

   Brezina, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Tato práce se zabývá rizikem dehumanizace při použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Práce obsahuje historii vzniku digitálních technologií v kontextu společenských změn. Zabývá se základními ...
  • Diagnostika personální politiky v organizaci a navržení konkrétních opatření na odstranění jejích nedostatků 

   Jedličková, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2004)
   Date of defense: . . 2004
  • Dobrovolnická centra v ČR - metodika založení dobrovolnického centra 

   Sedláčková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Tato práce se zabývá managementem dobrovolnictví a dobrovolnickými centry v České republice. Teoretická část se zabývá definicí dobrovolníka, dobrovolnictví a jeho historií ve světě i v České republice. Zvláštní kapitola ...
  • Elektronická dokumentace v současné rehabilitaci 

   Povolná, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku zavádění informačních systémů sloužících k elektronické dokumentaci ve zdravotnictví, konkrétně v rehabilitaci. V teoretické části je popsána samotná podstata a význam změn v ...
  • Event management a fundraising v organizacích občanského sektoru. 

   Kľudajová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
  • Firemní dárcovství v České republice v době globální ekonomické krize 

   Červenková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Předmětem diplomové práce je analýza firemního dárcovství v České republice v období ekonomické krize let 2008-2015 se zaměřením na dárcovství prostřednictvím firemních nadací a nadačních fondů. Cílem je zjistit, zda a jak ...
  • Fundraising v České republice 

   Poltavcevová, Ingrid (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
   Cílem magisterské práce je přiblížit pojem fundraising neziskových organizací, jeho metody, zaměření, etické zásady fundraisingu a jeho řízení. Diplomová práce se věnuje způsobu financování neziskových organizací v České ...
  • Fundraising v neziskové organizaci Náruč, z.s. 

   Pajgrtová, Milada (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Předkládaná práce je zaměřena na fundraising a na popis realizace změny v podobě začlenění pozice fundraisera do organizační struktury neziskové organizace Náruč, z.s., která je poskytovatelem komplexních sociálních služeb ...
  • Hodnocení efektivity sociální služby chráněné bydlení 

   Taran, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Tématem práce je hodnocení efektivity sociální služby chráněné bydlení. Efektivita sociálních služeb je vzhledem k demografickému vývoji, zvyšující se poptávce po sociálních službách a narůstajícím výdajům na sociální ...
  • Hodnocení pracovníků v sociálních službách 

   Cupáková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 15. 2. 2012
   CUPÁKOVÁ, Adéla. Hodnocení pracovníků v sociálních službách. Praha, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, 2012. 124 s. Diplomová práce. Diplomová práce se zabývá hodnocením pracovníků v sociálních službách. Téma ...
  • Hodnocení všeobecných sester jako součást jejich dalšího vzdělávání a rozvoje 

   Mahovská, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Magisterská práce se věnuje hodnocení výkonu pracovníků a jeho vlivu na další vzdělávání a profesní rozvoj. Práce poskytuje jak obecný pohled na problematiku hodnocení výkonu tak poukazuje na specifika ve zdravotnictví. ...
  • Hodnocení zdravotních sester v Nemocnici Most 

   Zemanová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Magisterská práce se zabývá hodnocením pracovníků, které tvoří nedílnou součást procesu řízení lidských zdrojů. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části je vysvětlen význam lidských zdrojů pro ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV