• Argumentace v přesvědčeních a praktikách učitelů matematiky v kontextu České republiky 

   Žalská, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Cílem práce bylo popsat, jak na pozadí českého kontextu ovlivňují přesvědčení a praktiky učitelů způsob, kterým je vedena matematická argumentace ve výuce matematiky na druhém stupni základní školy a nižších gymnáziích. V ...
  • Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia 

   Pelcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Cílem této diplomové práce je charakterizovat pojetí výuky matematiky dvou učitelů gymnázia, z nichž jeden je představitelem tradičního frontálního vyučování a druhý vyznává spíše aktivní zapojení žáků do procesu učení. ...
  • Chápání pojmů obsah a objem u žáků základní školy 

   Tůmová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   Chápání pojmů obsah a objem u žáků základní školy Veronika Tůmová ABSTRAKT Cílem disertační práce je strukturovaně popsat uchopování pojmů obsah a objem žáky, identifikovat dovednosti, které jsou pro pochopení těchto pojmů ...
  • Číselná osa a její chápání u žáků základní školy 

   Špačková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   This diploma thesis deals with the number line as a tool to improve pupil's understanding of various mathematical concepts, structures, properties and algorithms. The aim of the thesis is to determine how are lower secondary ...
  • Čtyři náměty pro středoškolské semináře matematiky 

   Nečasová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Tato diplomová práce popisuje čtyři méně známá matematická témata, která mohou být součástí matematických seminářů na středních školách, popř. matematických táborů, a to Hippokratovy měsíčky, tangram, zlatý řez a Kolumbovo ...
  • Didaktické přístupy k výuce některých témat v matematice na základní škole v řeči učitelů 

   Vencovská, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   The aim of the thesis was through a new analysis of interviews with teachers of mathematics, to describe didactic practices used by teachers while teaching selected topics (namely, proportions, linear equations, divisibility, ...
  • Faktory ovlivňující oblibu matematiky u žáků základní školy 

   Karhanová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Shrnutí Diplomová práce se věnuje problematice obliby matematiky u žáků druhého stupně základní školy a faktorům, které ji ovlivňují. Konkrétně se jedná o sebepojetí žáka v matematice, vztah žáků k matematice, význam ...
  • Geometrické úlohy řešitelné bez výpočtu 

   Divišová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Název: Geometrické úlohy řešitelné bez výpočtu Abstrakt: Práce se věnuje geometrickým úlohám, které jsou zadané zpravidla pomocí obrázku a ptají se po nějakém číselném vyjádření. Tyto úlohy jsou řešitelné geometrickou ...
  • Konstrukce poznatků žáky v matematice (na příkladu Pythagorovy věty) 

   Ulrychová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   Dizertační práce se věnuje procesu konstrukce matematických poznatků u jednotlivce a skupiny žáků. Nejdříve jsou vymezeny některé pojmy, které patří mezi teoretická východiska práce (poznávací proces a jeho mechanizmus, ...
  • Kosinová a sinová věta na střední škole 

   Zenkl, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá konstruktivistickým přístupem k zavedení kosinové a sinové věty na střední škole. Cílem bylo vytvořit doporučení pro výukovou praxi charakteristické podnětným přístupem k výuce kosinové a sinové ...
  • Kritická místa matematiky na základní škole - analýza didaktických praktik učitelů (lineární rovnice) 

   Nováková, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 1. 2013
   Kritická místa matematiky na základní škole (Analýza didaktických praktik učitelů - lineární rovnice) Critical Areas of Mathematics at the Primary School (Analysis of Teachers' Didactic Practices - Linear Equations) Abstrakt ...
  • Matematické úlohy z reálného života pro střední školu za pomoci interaktivní tabule 

   Hyánek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Matematické úlohy z reálného života pro střední školu za pomoci interaktivní tabule. (Diplomová práce.) ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace interaktivní tabule při výuce matematiky na střední škole. Cílem ...
  • Matematický e-learningový kurz v systému Moodle 

   Balíčková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá e-learningem a tvorbou matematických e-learningových kurzů v systému Moodle. Hlavním cílem je vytvořit e-learningový kurz s matematickým příběhem a informovat o systému Moodle. První část ...
  • Matematika v japonských školách 

   Prášek, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Název: Matematika v japonských školách Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce je popsat a porovnat japonské školství a matematické vzdělávání s českým. Práce je složena ze dvou hlavních částí. První část je věnována ...
  • Metoda trojkroku v práci učitele matematiky, akční výzkum 

   Šíma, Zdeněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 10. 2008
   Matematika stojí již dlouhá léta v popředí zájmu společnosti i jednotlivců. V poslední době se tak děje zejména díky probíhající školské reformě a povinnosti škol připravit své vlastní školní vzdělávací programy. Právě v ...
  • Mnohočleny v učebnicích v České republice a ve Finsku 

   Durdíková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Diplomová práce je zaměřena na výuku algebry, především části mnohočleny. V první části uvádím obecné charakteristiky, zákonitosti a cíle výuky algebry ve školách tak, jak jsou prezentovány v odborné literatuře. Hlavním ...
  • Náměty na využití historie matematiky ve výuce 

   Ryglewiczová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití historie matematiky ve výuce. Je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje některé názory na zařazení historie matematiky do jejího vyučování. Představuji zde také tzv. ...
  • Nepřímá úměrnost - žákovské strategie, analýza učebnic a didaktické praktiky učitelů 

   Reichmann, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   1 Abstract The goal of the diploma thesis was to identify and describe didactic practices of selected experienced mathematics teachers, used in the teaching of indirect proportion, to make an analysis of the most used ...
  • Obtíže žáků 7. a 8. ročníku při práci se zápornými čísly 

   Bejčková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá tématem záporná čísla, konkrétně strategiemi a obtížemi žáků sedmých a osmých ročníků na druhém stupni základních škol při řešení vybraných úloh se zápornými čísly. Je rozdělena na teoretickou ...
  • Obtíže žáků při řešení vybraných slovních úloh z výzkumu TIMSS 

   Matěka, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Obtíže žáků při řešení vybraných slovních úloh z výzkumu TIMSS. (Diplomová práce.) Abstrakt Teoretická část práce obsahuje popis mezinárodních srovnávacích výzkumů, konkrétně PISA a TIMSS, a analyzuje výsledky českých žáků. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV